ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beat*, -beat-

beat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat (n.) ใจเต้น See also: หอบ, ใจสั่น Syn. palpitation
beat (vt.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: เอาชนะ Syn. defeat Ops. lose
beat (vt.) ตี See also: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน
beat (vt.) (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ See also: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ
beat (vt.) ตีไข่ See also: ตีหรือคนให้เข้ากัน
beat (vt.) มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า
beat (vt.) หลีกเลี่ยงการล่าช้า
beat (vt.) กระพือปีก
beat (n.) จังหวะ
beat (n.) เสียง (ตีกลอง) See also: เสียงเคาะ
beat (n.) การลาดตระเวน
beat (adj.) เหนื่อยมาก See also: เพลีย, อ่อนแรง, ซูบ Syn. exhausted
beat about (phrv.) ตะเกียกตะกาย
beat about the bush (idm.) พูดอ้อม See also: พูดอ้อมค้อม, พูดวกวน
beat against (phrv.) ฟาด See also: ตีซ้ำๆที่, กระแทก, (ฝน)กระทบ Syn. knock against
beat around the bush (vi.) บ่ายเบี่ยง See also: ตอบไม่ตรงคำถาม Syn. evade, hedge Ops. confront, face
beat at (phrv.) ทุบ (เช่น ประตู) โครมคราม Syn. beat on, knock at
beat back (phrv.) ไล่ต้อนให้กลับไป See also: บังคับให้กลับไป
beat back (phrv.) แล่นเรืออย่างยากลำบาก
beat down (phrv.) ต่อราคาให้ลดลง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ต่อรองราคา, ตกลงราคา, โน้มน้าวให้ลดราคา, ชักจูงให้ลดราคา Syn. knock down, knock off
beat hollow (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ราบคาบ (คำไม่เป็นทางการ)
beat in (phrv.) ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน
beat in (phrv.) ตีให้บาดเจ็บ See also: ตีให้มีบาดแผล, ตีให้เสียหายหรือทำลาย Syn. bash in, crush in
beat in (phrv.) สอนด้วยการบังคับ See also: ยัดเยียดคำสั่งสอน Syn. hammer in
beat into (phrv.) ตีให้เข้ากัน See also: ผสมด้วยการตี
beat into (phrv.) บังคับให้ทำ See also: บีบให้ทำ
beat into (phrv.) สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ See also: สอนด้วยการบังคับ Syn. hammer into
beat it (phrv.) วิ่งหนีไป See also: วิ่งหนี
beat off (phrv.) ขับไล่ See also: ผลักดันให้ออกไป
beat on (phrv.) ทุบ (เช่น ประตู) Syn. beat at, knock at
beat out (phrv.) ตีให้แบน
beat out (phrv.) ตีเล่น (เช่นตีกลอง)
beat out (phrv.) ดับไฟ (ด้วยการตี)
beat someone at his own game (idm.) ทำได้ดีกว่าคนอื่นที่ทำกิจกรรมเดียวกัน
beat someone to his knees (idm.) ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ See also: ทำให้แพ้อย่างมาก
beat someone to it (idm.) ชนะการแข่งขัน
beat to (phrv.) ตีจนอ่อนแรง See also: ตีให้หมดแรง, ตีจนเล็กลง
beat up (phrv.) ตีให้เข้ากัน See also: ผสมให้เข้ากันด้วยการตี
beat up (phrv.) ตีจนบาดเจ็บอย่างรุนแรง Syn. bash up, do over, work over
beat upon (phrv.) ทุบ (เช่น ประตู) Syn. beat on
English-Thai: HOPE Dictionary
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
beat-up(บีท'อัพ) adj. เก่า (จากการใช้มาก)
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
beater(บี'เทอะ) n. ผู้ตี,สิ่งตี
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
English-Thai: Nontri Dictionary
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
beaten(vt) pp ของ beat
beater(n) ผู้ตี,ผู้ชนะ,ผู้ปราบ
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beatบีต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Beat to Beat Variabilityความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจเด็ก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การซ้อม (n.) beat See also: hit, bang, knock, strike Syn. การทุบตี
การทุบตี (n.) beat See also: hit, bang, knock, strike
ชนะ (v.) beat See also: defeat, overcome, conquer, gain a victory, triumphed over Ops. แพ้, พ่าย, พ่ายแพ้
ตบตี (v.) beat See also: struck, hit Syn. ทำร้าย
ทุบตี (v.) beat See also: struck, hit Syn. ทำร้าย, ตบตี
ย่ำ (v.) beat Syn. ย่ำยาม
ย่ำยาม (v.) beat
เต้น (v.) beat See also: throb, pulsate, palpitate
ระเบง (v.) beat (as drums) Syn. ตี
ตีกรับ (v.) beat a Thai wooden rhythm instrument
ย้อนยอก (v.) beat about the bush See also: beat around the bush, talk round Syn. ยอกย้อน, กลับไปกลับมา, วกวน
พูดวกวน (v.) beat around the bush Syn. พูดอ้อมค้อม Ops. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา
พูดอ้อม (v.) beat around the bush Syn. พูดวกวน, พูดอ้อมค้อม Ops. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา
ระทึก (v.) beat fast from fear See also: be very fearful with quick and weak pulse
ตีทอง (v.) beat gold into sheets See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf
ระรัว (v.) beat rapidly See also: tremble, shiver, palpitate, shake Syn. สั่น, สั่นสะเทือน, รัว
กระทุ้งเส้า (v.) beat the cadence for the oarsmen in a boat race
ซ้อม (v.) beat up See also: hit, strike, slap Syn. ทำร้าย
การชิงดีชิงเด่น (n.) beating See also: defeating, race, fighting, fierce competition Syn. การแข่งขัน
การตีกลอง (n.) beating a drum
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I gotta beat Jiminy home. Oh, hello.ฉันด้องเอาชนะบ้าน จิมืนี โอ้ สวัสดี
I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty.ได้ยินมาว่ามันเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้น และไม่มีที่ไหนสวยสู้มันได้
Ever since he was five, his father beat him up regularly. He used his fists.นับตั้งแต่เขาอายุได้ห้าขวบพ่อของเขาตีเขาอย่างสม่ำเสมอ เขาใช้กำปั้นของเขา
They beat me, Manolin. They truly beat me.มันชนะฉัน แมโนลิน มันอย่าง แท้จริงชนะฉัน
He didn't beat you, not the fish.เขาไม่ชนะคุณไม่ได้ปลา
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South.พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้
To beat the Hun, dig in then break through with sword and lance.ทำลายด้วยดาบและหอก ฉัน คิด.
So they beat her like an animal.ดังนั้นพวกเขาเอาชนะเธอเหมือนสัตว์
Never seen a man beat the snake before. Who are you?ไม่เคยเห็นใครไวกว่างูมาก่อน นายเป็นใคร
They beat us and torture us. I say--มันทุบตีทารุณเรา ผมว่า
I wouldn't beat about the bush.ฉันจะไม่ชนะเรื่องพุ่มไม้
I'll beat you to death!ข้าจะทุบเจ้าให้ตายซะ!

beat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, 口技] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism
[è, ㄜˋ, 咢] beat a drum; startle
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 捶] beat with the fist; to hammer; to cudgel
[zōu, ㄗㄡ, 掫] beat the night watches; grasp
[zòu, ㄗㄡˋ, 揍] beat up; break to pieces
搏动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 搏动 / 搏動] beat rhythmically; throb; pulsate
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, 搥] beat with the fist; to hammer
殴打[ōu dǎ, ㄡ ㄉㄚˇ, 殴打 / 毆打] beat up
毒打[dú dǎ, ㄉㄨˊ ㄉㄚˇ, 毒打] beat up
滚蛋[gǔn dàn, ㄍㄨㄣˇ ㄉㄢˋ, 滚蛋 / 滾蛋] get out of here!; beat it!
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, 稳操胜券 / 穩操勝券] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, 打奶] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino)
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, 反击 / 反擊] strike back; beat back; counterattack
拐弯抹角[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 拐弯抹角 / 拐彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
转弯抹角[zhuǎn wān mò jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 转弯抹角 / 轉彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
棒槌[bàng chuí, ㄅㄤˋ ㄔㄨㄟˊ, 棒槌] wooden club (used to beat clothes in washing)
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 受刑] beaten; tortured; executed
[chì, ㄔˋ, 抶] beat; flog
[zhuā, ㄓㄨㄚ, 挝 / 撾] beat
疲惫[pí bèi, ㄆㄧˊ ㄅㄟˋ, 疲惫 / 疲憊] beaten; exhausted; tired
脉欂[mài bó, ㄇㄞˋ ㄅㄛˊ, 脉欂 / 脈欂] beating (of heart)
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily
[què, ㄑㄩㄝˋ, 搉] consult; knock; beat
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, 遍体鳞伤 / 遍體鱗傷] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises
击败[jī bài, ㄐㄧ ㄅㄞˋ, 击败 / 擊敗] defeat; beat
鼓点[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, 鼓点 / 鼓點] drum beat; rhythm
鼓点子[gǔ diǎn zi, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 鼓点子 / 鼓點子] drum beat; rhythm
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 成规 / 成規] established rules; the beaten track
熟路[shú lù, ㄕㄨˊ ㄌㄨˋ, 熟路] familiar road; beaten track
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
打败[dǎ bài, ㄉㄚˇ ㄅㄞˋ, 打败 / 打敗] to defeat; to overpower; to beat; to suffer a defeat; to be defeated
败阵[bài zhèn, ㄅㄞˋ ㄓㄣˋ, 败阵 / 敗陣] be defeated on the battlefield; be beaten in a contest
心跳[xīn tiào, ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄠˋ, 心跳] heartbeat; pulse
心慌[xīn huāng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ, 心慌] irregular heart-beat
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 跳] jump; hop; skip (a grade); to leap; to bounce; to beat
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, 一拍两散 / 一拍兩散] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation
[gǎng, ㄍㄤˇ, 岗 / 崗] mound; policeman's beat
警区[jǐng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩ, 警区 / 警區] policeman's round; patrol; beat
[dǎo, ㄉㄠˇ, 捣 / 搗] pound; beat; hull; attack; disturb; stir
心率[xīn lǜ, ㄒㄧㄣ ㄌㄩˋ, 心率] pulse; rate of heartbeat

beat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P)
どやす[, doyasu] (v5s) (1) to shout at; (2) (arch) to hit; to beat
ビンビン;びんびん[, binbin ; binbin] (adj-no) hard (e.g. penis); strong (e.g. beat of music)
ぶち破る[ぶちやぶる, buchiyaburu] (v5r) (col) (See 破る) to smash down; to beat in
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of
ぶっ殺す;打っ殺す;打殺す(io)[ぶっころす, bukkorosu] (v5s,vt) to beat to death; to kill
ボコる;ぼこる[, boko ru ; bokoru] (v5r) (sl) to beat the hell out of
ワンテンポ[, wantenpo] (n) (often referring to being ahead or behind the beat) one beat (in music) (wasei
値切る[ねぎる, negiru] (v5r,vt) to drive a bargain; to beat down the price; to haggle; (P)
先を越す[さきをこす;せんをこす, sakiwokosu ; senwokosu] (exp,v5s) to take the initiative; to forestall; to beat to the punch
先手を打つ[せんてをうつ, sentewoutsu] (exp,v5t) to forestall; to beat to the punch
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
割り解す;割解す[わりほぐす, warihogusu] (v5s) to beat (e.g. egg); to whip (e.g. cream)
叩きのめす[たたきのめす, tatakinomesu] (v5s,vt) to knock down; to beat up (till unable to stand)
叩き殺す[たたきころす, tatakikorosu] (v5s,vt) to beat to death
叩き消す[たたきけす, tatakikesu] (v5s) to beat out (a fire)
叩き直す;叩きなおす[たたきなおす, tatakinaosu] (v5s,vt) to beat into shape
売り叩く[うりたたく, uritataku] (v5k,vt) to beat down prices
失せろ[うせろ, usero] (n) beat it!; get out of my sight!
打ちのめす[うちのめす;ぶちのめす, uchinomesu ; buchinomesu] (v5s,vt) to knock down; to beat (someone) up
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
撲殺[ぼくさつ, bokusatsu] (n,vs) beat to death
敵の攻撃を退ける[てきのこうげきをしりぞける, tekinokougekiwoshirizokeru] (exp,v1) to beat off an attack by the enemy
機先を制する[きせんをせいする, kisenwoseisuru] (exp,vs-s) to beat someone to the punch; to have the drop; to forestall
殴り殺す;殴りころす[なぐりころす, nagurikorosu] (v5s) to strike dead; to beat to death
波打つ[なみうつ, namiutsu] (v5t,vi) to dash against; to undulate; to wave; to heave; to beat fast (heart)
照付ける;照り付ける;照りつける[てりつける, teritsukeru] (v1,vi) to blaze down on; to beat down on; to shine down upon
茶を濁す[ちゃをにごす, chawonigosu] (exp,v5s) to evade (questions); to reply evasively; to beat around the bush; to throw up a smoke screen.
袋叩き[ふくろだたき, fukurodataki] (n,vs) beat someone up by ganging up on
言を左右にする[げんをさゆうにする, genwosayuunisuru] (exp,vs-i) to equivocate; to beat around the bush
買い叩く;買叩く[かいたたく, kaitataku] (v5k,vt) to beat down prices; to strike a hard bargain
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.)
鼓す[こす, kosu] (v5s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage
鼓する[こする, kosuru] (vs-s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage
アウフタクト[, aufutakuto] (n) upbeat (ger
アップビート[, appubi-to] (n) upbeat
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒す[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat

beat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; beat with a stick ; lambaste ; drub ; maul FR: matraquer ; bâtonnner
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp FR: être épuisé ; être crevé (fam.)
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
ชำนะ[v.] (chamna) EN: beat FR: battre
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
แดก[v.] (daēk) EN: stuff ; pack ; compress ; beat FR:
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
หักคอ[v.] (hakkhø) EN: break the neck ; force ; beat down FR:
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash FR: battre ; rosser
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
การทุบตี[n.] (kān thuptī) EN: beat FR:
แข่งขันชนะ[v. exp.] (khaengkhan ) EN: win ; win against ; beat FR: vaincre
ขมุบ[v.] (khamup) EN: pulsate ; beat ; throb ; thump ; palpitate FR:
ขยับปีก[n. exp.] (khayap pīk) EN: flap the wings ; beat the wings FR: battre des ailes
เข่น[v.] (khen) EN: beat ; strike ; forge ; beat into thin sheets FR:
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: defeat ; beat FR: battre ; défaire (litt.)
เฆี่ยนตี[v. exp.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash FR: flageller ; fouetter ; battre
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner ; toquer (fam.)
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
เคาะจังหวะ[v. exp.] (khǿ jangwa) EN: beat time FR: battre la mesure ; battre le rythme ; marquer la cadence
ข้อน[v.] (khøn) EN: hit ; beat ; pound ; hammer ; flog FR:
โกยอ้าว[v. exp.] (kōi āo) EN: flee ; beat it FR: fuir
กระหมุบ[v.] (kramup) EN: contract ; beat FR:
กระหน่ำ[v.] (kranam) EN: beat repeatedly ; pound repeatedly ; beat down ; rain blows (on) ; pour blows (on) ; hit ; strike FR: frapper
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
กระทุ้งเส้า[v.] (krathungsao) EN: beat the cadence for the oarsmen (in a boat race) FR:
ลั่นกลองรบ[v. exp.] (lan kløng r) EN: beat the war drum FR:
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad FR: fouetter ; flageller
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush FR:
พะ[v.] (pha) EN: beat ; thrash FR:
ผิดจังหวะ[v.] (phit jangwa) EN: be off beat ; be ill-timed ; mistime  FR:
ผิดท่า[v.] (phitthā) EN: make a wrong move ; get in a wrong position ; be off one's beat ; go wrong FR:
พูดอ้อมค้อม[v. exp.] (phūt ømkhøm) EN: beat around the bush ; be evasive ; use circumlocutions ; say indirectly FR: parler de manière détournée ; tourner autour du pot
ปรบ[v.] (prop) EN: clap ; pat ; slap ; beat ; flap FR: battre ; frapper
ระรัว[v.] (rarūa) EN: beat rapidly FR:
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll ; shake ; vibrate ; quicker FR: rythmer ; cadencer

beat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funkrhythmus {m} [mus.]funky beat
Hitze {f} | in der Hitze schmoren | mit der Hitze fertig werden | bei dieser Hitzeheat | to swelter in the heat | to beat the heat | with this heat
Pulsschlag {m}pulse beat
lügen | lügend | gelogen | ich/er/sie log | er/sie hat/hatte gelogen | ich/er/sie löge | das Blaue vom Himmel lügen [übtr.]to lie {lied; lied} | lying | lied | I/he/she lied | I/he/she lied | I/he/she would lie | to lie to beat the band
Beat {m}; Beatmusik
Schwebungsfrequenz {f}beat frequency
Schwebungsüberlagerer {m} (Telegrafie)beat frequency oscillator (BFO)
Treiber {m} (Jagd)beater (hunting)
Herzklopfen {n}beating of the heart; cardiac palpations
besiegento beat {beat; beaten}
selig {adj} [relig.] | jdn. selig preisen | jdn. selig sprechenblessed | to declare sb. blessed | to beatify sb.
Teppichstange {f}frame for beating carpets
Autoschlosser {m}panel beater
Trampelpfad {m}beattrack
unschlagbar {adj} | unschlagbarer | am unschlagbarstenunbeatable | more unbeatable | most unbeatable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beat
Back to top