ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cluster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cluster*, -cluster-

cluster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cluster (n.) กลุ่ม (สิ่งของหรือคน) See also: พวง, ช่อ, กระจุก, หย่อม, ก้อน Syn. group, batch, bunch, clump, throng, flock
cluster (vt.) ทำให้อยู่รวมเป็นกลุ่ม Syn. group, gather, assemble, crowd, collect
cluster (vi.) รวมเป็นกลุ่ม See also: อยู่เป็นกลุ่ม Syn. group, gather, assemble, crowd, collect
cluster around (phrv.) ห้อมล้อม See also: ล้อมรอบ Syn. cluster round
cluster round (phrv.) ห้อมล้อม See also: ล้อมรอบ Syn. cluster around
cluster together (phrv.) รวมกลุ่มกัน See also: รวมตัวกัน
clustered (adj.) ซึ่งจับรวมเป็นกลุ่มก้อน See also: ที่เกาะตัวกัน
clustered (adj.) ที่รวมเป็นกลุ่มก้อน
clustery (adj.) เป็นช่อ Syn. racemed
English-Thai: HOPE Dictionary
cluster {clusteredn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump
clusteringn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump
clusters}n. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump
English-Thai: Nontri Dictionary
cluster(n) กลุ่ม,ก้อน,หมู่,ฝูง,พวก,พวง,ช่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clusterกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cluster analysisการวิเคราะห์จัดกลุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหย่อม (n.) cluster See also: group, clump Syn. หย่อม
มกุล (n.) cluster See also: bunch, group Syn. กลุ่ม, พะวง
เสียงควบกล้ำ (n.) cluster
อักษรควบ (n.) cluster consonant
พัว (adj.) clustered See also: bunched
ทะลาย (n.) coconut cluster See also: coconut bunch
ฝนชะช่อมะม่วง (n.) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence Syn. ฝนชะลาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Manta leader to Manta team, arm cluster torpedoes and stick close to element formation.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมการปล่อยตอร์ปิโด เล็งเป้าหมายในรูปแบบรวมศูนย์
I'll fire a red star cluster to signal the raid's over.ผมจะยิงปืนพลุสีแดงให้ เป็นสัญญาณบอกว่าเราบุกสำเร็จแล้ว
Server cluster a nanosecond before reaching Tuxhorn.ซึ่งเป็นศูนย์รวมเซอร์เวอร์ ก่อนที่จะมาถึงทักซ์ฮอร์น
We can see the cluster of hostages, but not the individual bodies.เราจะเห็นกลุ่มตัวประกัน แต่จะไม่เห็นเป็นรายคน
THEY WROTE A CLUSTER OF OTHERS RIGHT AFTERเราต้องค้นหาว่าพวกเค้าพบกันได้ยังไง
It's a cluster of tangled blood vessels in his brain.เป็นกลุ่มอาการของเส้นเลือดในสมองเขายุ่งเหยิง
You know when we were talking about Madonna the other day... and how her music was being blasted like an intimidating cluster bomb... into everybody's office except for mine because apparently I lack a shred of sex appeal?ตอนเราคุยเรื่องเพลง ของมาดอนน่า ที่ดังไปทั่ว ยกเว้นห้องฉัน เพราะฉัน ไม่มีเสน่ห์ดึงดูด
The stegosaurus has a massive cluster of nerves above the rump, the sacral ganglion.พวกสเตกอซอรัสมีปมประสาทจำนวนมาก อยู่เหนือก้น พวก sacral ganglion
SO, WHEREVER THERE'S A GIANT CLUSTER OF GALAXIES,และถ้าคนต่างด้าวบางคน ที่จะมาถึงจักรวาลของเรา
HERE WE HAVE A LARGE CLUSTER OF GALAXIES,และถ้าเขาจะได้เห็นทุกองค์ ประกอบของจักรวาลของเรา
ONE GALAXY CLUSTER IS DISTORTED BY THE SHOCK WAVE INTO A BULLET SHAPEจากนั้นในปี 2004 กล้อง โทรทรรศน์จับภาพนี้
AND GIVES THE EVENT ITS NAME -- THE BULLET CLUSTER COLLISION.และเราได้เรียนรู้สิ่ง ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสสารมืด

cluster ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
子母炮弹[zǐ mǔ pào dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, 子母炮弹 / 子母炮彈] artillery cluster bomb
小弹[xiǎo dàn, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄢˋ, 小弹 / 小彈] bomblet (of cluster bomb)
榴霰弹[liú sǎn dàn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄢˇ ㄉㄢˋ, 榴霰弹 / 榴霰彈] canister shot; cluster bomb; shrapnel shell
子母炸弹[zǐ mǔ zhà dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 子母炸弹 / 子母炸彈] cluster bomb
花丛[huā cóng, ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄥˊ, 花丛 / 花叢] cluster of flowers; inflorescence; flowering shrub
集束炸弹[jí shù zhà dàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 集束炸弹 / 集束炸彈] cluster bomb
母弹[mǔ dàn, ㄇㄨˇ ㄉㄢˋ, 母弹 / 母彈] parent shell (of a cluster bomb)
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, 嘟噜 / 嘟嚕] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 丛 / 叢] cluster; collection; collection of books; thicket
成串[chéng chuàn, ㄔㄥˊ ㄔㄨㄢˋ, 成串] cluster; bunch
梅西耶星表[Méi xī yē xīng biǎo, ㄇㄟˊ ㄒㄧ ㄧㄝ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ, 梅西耶星表] Messier catalog of nebulae and clusters (1784)
梅西叶星表[Méi xī yè xīng biǎo, ㄇㄟˊ ㄒㄧ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ, 梅西叶星表 / 梅西葉星表] Messier catalog of nebulae and clusters (1784)

cluster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラスタ;クラスター[, kurasuta ; kurasuta-] (n) cluster
クラスター分析[クラスターぶんせき, kurasuta-bunseki] (n) cluster analysis
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb
クラスタアダプタ[, kurasutaadaputa] (n) {comp} cluster adapter
クラスタサイズ[, kurasutasaizu] (n) {comp} cluster size
クラスタ番号[クラスタばんごう, kurasuta bangou] (n) {comp} cluster number
プレアデス星団[プレアデスせいだん, pureadesu seidan] (n) (See 昴) Pleiades star cluster
ロストクラスタ[, rosutokurasuta] (n) {comp} lost cluster
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
冬葵[ふゆあおい;フユアオイ, fuyuaoi ; fuyuaoi] (n) (uk) cluster mallow (Malva verticillata)
千成り瓢箪[せんなりぴょうたん, sennaripyoutan] (n) bottle gourd; ensign bearing cluster of gourds
子音群[しいんぐん, shiingun] (n) consonant cluster
彼岸花[ひがんばな;ヒガンバナ, higanbana ; higanbana] (n) red spider lily (Lycoris radiata); cluster amaryllis
曼珠沙華[まんじゅしゃげ, manjushage] (n) red spider lily; cluster belladonna; cluster amaryllis; manjusaka
球状星団[きゅうじょうせいだん, kyuujouseidan] (n) globular cluster
破損クラスタ[はそんクラスタ, hason kurasuta] (n) {comp} lost cluster
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P)
群発頭痛[ぐんぱつずつう, gunpatsuzutsuu] (n) cluster headache
運動星団[うんどうせいだん, undouseidan] (n) moving cluster
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster
クラスタリング[, kurasutaringu] (n) {comp} clustering
クラスタ化されたアプリケーション[クラスタかされたアプリケーション, kurasuta kasareta apurike-shon] (n) {comp} clustered applications
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] (n) {comp} clustered device
千生り;千成り[せんなり, sennari] (n) cluster; bunch
塊(P);固まり;塊まり[かたまり, katamari] (n) lump; mass; bundle; clump; clod; cluster; (P)
族生;簇生[ぞくせい, zokusei] (n,vs) (of plants) growing in clusters; growing gregariously
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers)
鈴なりになる;鈴生りに生る[すずなりになる, suzunarininaru] (exp,v5r) to grow in clusters
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster
集落[しゅうらく, shuuraku] cluster
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device

cluster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
จั่น[n.] (jan) EN: flower cluster ; blossom of the coconut or betel palm ; spadix of the coconut or betel palm FR:
จั่นมะพร้าว[n. exp.] (jan maphrāo) EN: coconut palm flower cluster FR:
จุดเกาะกลุ่ม[n. exp.] (jut kǿ klum) EN: cluster point FR:
การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม[n. exp.] (kān chak tū) EN: cluster sampling FR:
การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม[n. exp.] (kān leūak t) EN: cluster sampling FR:
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (kān sum baē) EN: cluster sampling FR:
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (kān sumtūay) EN: cluster sampling FR:
การวิเคราะห์แบบจัดกลุ่ม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cluster analysis FR:
เข็มอินเดีย[n. exp.] (khem Indīa) EN: Egyptian star cluster FR:
คลินิกหมอครอบครัว[n. exp.] (khlinik mø ) EN: primary care cluster FR:
เครือข่ายวิสาหกิจ[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: cluster FR:
กิ้งโครง[n.] (kingkhrōng) EN: dried coconut palm flower cluster FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster ; thicket ; copse FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกดาวเปิด[n. exp.] (krajuk dāo ) EN: open cluster FR:
กระจุกดาวทรงกลม[n. exp.] (krajuk dāo ) EN: globular cluster FR:
กระหย่อม[n.] (krayǿm) EN: small group ; cluster FR:
มะเดื่อชุมพร [n. exp.] (madeūa chum) EN: Cluster Fig FR:
มะเดื่ออุทุมพร[n. exp.] (madeūa uthu) EN: Cluster Fig Tree ; Goolar ; Gular FR:
เมล่อนเนื้อเขียว ; เมล่อนเนื้อเขียว[n. exp.] (mēlǿn neūa ) EN: Oliver's Pearl Cluster Melon FR:
มวล[n.] (mūan) EN: mass ; group ; cluster FR: masse [f] ; massif [m] ; bloc [m]
หมวด[n.] (mūat) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; section FR: groupe [m] ; sélection [f] ; catégorie [f]
หมู่ไม้[n.] (mūmāi) EN: thicket ; grove ; bush ; cluster FR: fourré [m] ; bosquet [m] ; buisson [m]
พยัญชนะควบกล้ำ[n. exp.] (phayanchana) EN: consonant cluster FR:
พวง[n.] (phūang) EN: cluster ; bunch FR: grappe [f]
เสียงควบกล้ำ[n. exp.] (sīeng khūap) EN: cluster FR:
ทะลาย[n.] (thalāi) EN: coconut cluster ; coconut bunch FR:
หวี[n.] (wī) EN: hand of bananas ; cluster of bananas FR: main de bananes [f] ; régime de bananes [m]
หวีแบ่ง[n. exp.] (wī baeng) EN: cluster of bananas FR:
ยามักการ[n.] (yāmmakān) EN: [mark (๎) indicating that a consonant forms part of a consonant cluster with the next consonant] FR:
หย่อม[n.] (yǿm) EN: patch ; clump ; cluster ; tuft FR: petit groupe [m] ; petit tas [m]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachøma) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence FR:
การแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (kān baeng k) EN: classification ; clustering FR:
การแบ่งกลุ่มข้อมูล[n. exp.] (kān baeng k) EN: data clustering ; data classification FR:
กระวาน[n.] (krawān) EN: cardamom ; Siam cardamon ; Clustered cardamon ; Cambodian cardamom ; Amomum testaceum FR: cardamome [f] ; Amomum testaceum
พัว[adj.] (phūa) EN: clustered ; bunched FR:
เต่าร้าง[n.] (taorāng) EN: Burmese fishtail palm ; Clustered fishtail palm ; Common fishtail palm ; Wart fishtail palm ; Tufted fishtail palm ; Caryota mitis FR: Caryota mitis

cluster ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cluster {n} | Cluster
Häufungspunkt {m} [math.]limit point; cluster point
Anhäufung {f}cluster
Clusteranalyse {f}cluster analysis
Punktwolke {f} [math.]cluster of points
Splitterbombe {f} [mil.]cluster bomb
Stationsrechner {m}cluster controller
Diskettenbereich {m} [comp.]cluster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cluster
Back to top