ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expanded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expanded*, -expanded-

expanded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expanded (adj.) ใหญ่ขึ้น See also: ขยายตัว, กว้างขึ้น Syn. extended, outstretched, unfolded
English-Thai: HOPE Dictionary
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยายหมายถึง หน่วยความจำที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง วิธีเพิ่มหน่วยความจำแบบนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส นิยมใช้อยู่ก่อนจะมีการนำชิป (chip) 80286 มาใช้ หน่วยความจำนี้เป็นหน่วยความจำต่างหากที่บริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ทำเป็นรายการแถมให้ เพิ่มจากหน่วยความจำ 640 K ที่ใช้อยู่เดิม ไม่ใช่นำหน่วยความจำเดิมมาทำให้ใหญ่ขึ้น เป็นหน่วยความจำคนละหน่วย แต่คอมพิวเตอร์สามารถเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำนี้ได้รวดเร็ว จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหน่วยความจำเดียวกัน
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
expanded memory systemหน่วยความจำส่วนขยายเวลาใช้ระบบปฏิบัติการ DOS [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาขอบเหล็ก (n.) unexpanded field Syn. นาเชิงทรง
นาเชิงทรง (n.) unexpanded field Syn. นาขอบเหล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The police have expanded their efforts to include Motton,ตำรวจได้ค้นหาจนถึงแถบมัตตัน
I just expanded and renovated it.ฉันเพียงแค่ขยับขยายและปรับปรุงมัน
You've expanded the company to such large scale.พี่ขยายกิจการใหญ่โตมานะครับ
Starting as one organization in the Northern Kanto, it has expanded to become the largest and foremost organization in the Kantou area.ฉันมีมือไม่พอเล่นกลอง เอานี่ไป
And in a trillionth of a second it expanded exponentially into what became the universe we know.มันได้อธิบายถึง สิ่งที่กลายมาเป็นจักรวาลที่เรารู้
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล
Okay, so 30 years later when they expanded the highway they did the detour through the cemetery--- งั้นก็ 30 ปีต่อมา มีการขยายถนนไฮเวย์ เขาตัดอ้อมสุสาน
As manufacturing capacity expanded for military/industrial useมันถูกนำมาใช้ในงานอุสาหกรรมและการทหาร
Some of them expanded into micro black holes with devastating consequences.บางแห่งได้ขยายตัว เป็นหลุมดำขนาดย่อม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา
Inflation says that right after the big bang, the universe expanded phenomenally fast, doubling in size 100,000 times in just a fraction of a second.ทฤษฎีของอัตราเงินเฟ้อ เป็นความคิดที่ได้รับการยอมรับ ของวิธีเอกภพช่วงแรกที่เกิดขึ้น อัตราเงินเฟ้อกล่าวว่า หลังจากที่บิ๊กแบง,
After I expanded my search nationwide,หลังจากที่ขยายการค้นหาไปทั่วประเทศ

expanded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡大再生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P)
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime
拡張メモリー[かくちょうメモリー, kakuchou memori-] (n) {comp} expanded memory
発泡スチロール(P);発砲スチロール(iK)[はっぽうスチロール, happou suchiro-ru] (n) styrofoam; styrene foam; expanded polystyrene; (P)
補訂版[ほていばん, hoteiban] (n) expanded edition (of a dictionary)
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] (n) {comp} expanded, extended functionality
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality

expanded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฟม[n.] (fōm) EN: foam ; expanded polystyrene (EPS) FR: polystyrène expansé [m] ; mousse polystyrène [f]
กระเพาะคราก[n. exp.] (kraphǿ khrā) EN: expanded stomach FR: estomac distendu [m]

expanded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streckmetall {n}expanded metal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expanded
Back to top