ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monopolized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monopolized*, -monopolized-

monopolized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monopolized (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, patented, licensed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monopolized
Back to top