ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drugs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drugs*, -drugs-

drugs ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drugs (n.) ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ Syn. trademarked medicine, nostrum, panacea
drugstore (n.) ร้านขายยา See also: สถานที่จำหน่ายยา Syn. medical distributor
English-Thai: HOPE Dictionary
drugstoren. ร้านขายยา, Syn. dispensary
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drugstore employeesพนักงานร้านขายยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนาน (clas.) numerative noun for drugs and medicines See also: kind Syn. ชนิด
ดองยา (v.) put the macerated drugs tied in a bag and soaked in brandy or wine
ร้านขายยา (n.) drugstore See also: pharmacy, chemist, druggist
ขี้ยา (adj.) addicted to drugs Syn. ติดยา
ติดกัญชา (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยาเสพย์ติด, ติดฝิ่น, ติดเฮโรอีน
ติดยา (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยาเสพย์ติด, ติดฝิ่น, ติดกัญชา, ติดเฮโรอีน
ติดยาเสพติด (v.) be addicted to drugs
ติดยาเสพย์ติด (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยา
ติดเฮโรอีน (v.) be addicted to drugs Syn. ติดยาเสพย์ติด, ติดฝิ่น, ติดกัญชา

drugs ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毒贩[dú fàn, ㄉㄨˊ ㄈㄢˋ, 毒贩 / 毒販] drugs trade
禁药[jìn yào, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄠˋ, 禁药 / 禁藥] drugs ban (e.g. for athletes)
制药厂[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, 制药厂 / 製藥廠] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory
配药[pèi yào, ㄆㄟˋ ㄧㄠˋ, 配药 / 配藥] dispense (drugs); prescribe
毒品[dú pǐn, ㄉㄨˊ ㄆㄧㄣˇ, 毒品] drugs; narcotics; poison
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 药剂师 / 藥劑師] drugstore chemist; druggist; pharmacist
假药[jiǎ yào, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄠˋ, 假药 / 假藥] fake drugs
服药过量[fú yào guò liàng, ㄈㄨˊ ㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 服药过量 / 服藥過量] overdose of drugs
专利药品[zhuān lì yào pǐn, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 专利药品 / 專利藥品] patent drugs
药房[yào fáng, ㄧㄠˋ ㄈㄤˊ, 药房 / 藥房] pharmacy; drugstore
精神药物[jīng shén yào wù, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄠˋ ˋ, 精神药物 / 精神藥物] psychotropic drugs
磺胺[huáng àn, ㄏㄨㄤˊ ㄢˋ, 磺胺] sulfa drugs; sulfanilamide (used to reduce fever)

drugs ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリプタン[, toriputan] (n) triptan (any one of a family of drugs used to treat severe headaches)
三悪[さんあく;さんなく;さんまく, san'aku ; sannaku ; sanmaku] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 三悪道・さんあくどう) the world of hungry spirits and the world of animals; three evil worlds hell; (2) (さんあく only) three evils (e.g. prostitution, drugs and venereal diseases)
ドラッグストア[, doraggusutoa] (n) drugstore; pharmacy
らりる;ラリる[, rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs)
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P)
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ;しんしんこうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha ; shinshinkoujakusha] (n) (See 心神耗弱・しんしんもうじゃく) person of diminished capacity (e.g. drugs, alcohol, mental retardation, etc.)
水銀剤[すいぎんざい, suiginzai] (n) mercurials (drugs containing mercury)
砒素剤[ひそざい, hisozai] (n) arsenicals (drugs containing arsenic)
[やく, yaku] (n) (1) medicine; pharmaceuticals; (legal) drugs; (2) efficacious chemical (i.e. gunpowder, pesticide, etc.); (3) (pottery) glaze; (4) (See 鼻薬・2) small bribe; (P)
薬局[やっきょく, yakkyoku] (n,adj-no) pharmacy; chemist (shop); drugstore; (P)
薬店[やくてん, yakuten] (n) pharmacy (esp. one without facilities to prepare their own medicines); drugstore; chemist
薬舗[やくほ, yakuho] (n) drugstore; pharmacy; chemist
買い薬;買薬[かいぐすり, kaigusuri] (n) (See 売薬) over-the-counter drug; medication bought directly from the drugstore without a prescription
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker
麻薬(P);痲薬[まやく, mayaku] (n,adj-no) narcotic drugs; narcotic; opium; dope; (P)

drugs ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคมีภัณฑ์[n.] (khēmīphan) EN: chemicals ; chemical supplies ; drugs FR:
คิลานปัจจัย[n.] (khilānapatj) EN: medicine ; drugs ; pharmaceuticals ; support for the sick ; requisites for the sick FR:
ขี้ยา[adj.] (khīyā) EN: addicted to drugs FR:
ติดยา[v.] (tit yā) EN: be addicted ; be addicted to drugs ; be drug-dependent FR: être toxicomane
ยาตำราหลวง[n. exp.] (yā tamrā lū) EN: drugs listed in the pharmacopoeia FR:
ยาต้านรีโทรไวรัส[n. exp.] (yā tān rīth) EN: antiretroviral drugs FR:
ขนาน[n.] (khanān) EN: [classif. : medicines, drugs, mixtures] FR: [classif. : sortes de médicaments]
ร้านขายยา[n. exp.] (rān khāi yā) EN: pharmacy ; drugstore ; chemist's FR: pharmacie [f] ; officine [f]
ร้านยา[n. exp.] (rān yā) EN: pharmacy ; drugstore FR: pharmacie [m]

drugs ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dopingverdacht {m}suspicion of having taken drugs
Doping {n} [sport]taking drugs
Apotheke {f}drugstore [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drugs
Back to top