ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repair*, -repair-

repair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repair (vt.) ซ่อมแซม See also: แก้ไข Syn. fix, heal, mend
repair (vt.) ชดเชย See also: ชดใช้ Syn. atone, compensate
repair (n.) การซ่อมแซม See also: การแก้ไข Syn. amendment, mend
repair (vt.) ไปเป็นประจำ Syn. go
repair to (phrv.) ชุมนุม (จำนวนมาก) Syn. resort to
repairable (adj.) ซึ่งซ่อมแซมใหม่
repaired (adj.) ซึ่งจัดเตรียมใหม่ Syn. remodeled
repairer (n.) ผู้ซ่อมแซมใหม่
repairing (n.) เสื้อผ้าซึ่งเย็บซ่อมแซม Syn. restoring, renovating
repairman (n.) ช่างซ่อม Syn. repairer
repairq (vt.) ทำใหม่ See also: ตกแต่งใหม่, ขัดสีขัดเงาให้ดูใหม่ Syn. clean up, overhaul
English-Thai: HOPE Dictionary
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื
English-Thai: Nontri Dictionary
repair(vi) ไปเป็นประจำ,ไปยัง,ชุมนุม
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repairซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repair การซ่อมแซม การซ่อมแซมสิ่งของเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การซ่อมแซม (n.) repair See also: fixing, mending, renewal, restoration, revival, reestablishment Syn. การบูรณะ
การบูรณะ (n.) repair See also: fixing, mending, renewal, restoration, revival, reestablishment
ซ่อม (v.) repair See also: mend, restore, renovate, fix Syn. ซ่อมแซม, แก้ไข
ซ่อมบำรุง (v.) repair See also: fix, mend Syn. ซ่อม
ซ่อมแซม (v.) repair See also: mend, restore, renovate Syn. ซ่อม, ปฏิสังขรณ์, ปรับปรุง, บูรณะ, แก้ไข
แก้ (v.) repair See also: mend, fix Syn. ซ่อม, แก้ไข, ซ่อมแซม
แก้ไข (v.) repair See also: fix, mend Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม
ทำสาว (v.) repair the vagina See also: per form plastic surgery on the vagina Syn. รีแพร์
รีแพร์ (v.) repair the vagina See also: per form plastic surgery on the vagina
ปฏิการ (n.) repairing See also: reparation, atonement, amends Syn. ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
ปฏิการะ (n.) repairing See also: reparation, atonement, amends Syn. ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
คนแก้ไข (n.) repairman See also: editor
ช่างซ่อม (n.) repairman
ช่างซ่อมแซม (n.) repairman
ผู้แก้ไข (n.) repairman See also: editor Syn. คนแก้ไข
ขึ้นคาน (v.) cradle a boat to repair
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hired a workman to repair the fenceเขาจ้างคนงานคนหนึ่งมาซ่อมรั้ว
We are unable to repair itพวกเราไม่สามารถซ่อมมันได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it possible to repair the ornament, madam?ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง
He's a repair supervisor in dia's code-breaking arm at the pentagon. wiggled into supervisor's pay through an f-section.ช่างซ่อมบำรุง นักถอดรหัสที่เพนตากอน
I had to talk for hours to repair the damage.ฉันต้องคุยอยู่ตั้งนาน ให้เขามองข้ามความเสียหายเล็กน้อย
I got here Auto Repair and... ..Soap Carving.ฉันมาถึงที่นี่ซ่อมรถและ ... แกะสลัก .. Soap
I need to repair my turbo boosters.ฉันต้องการซ่อมท่อขับเคลื่อนของยานฉัน
How's my ship? Sir, we've got a 7-meter fracture on the outer hull. We should be able to repair her, but it'ii take an awful lot of time, sir.มีรอยแตกยาว 7 เมตรที่กราบด้านนอก พอซ่อมได้แต่ต้องใช้เวลานานหน่อย
If you try to enter Andrew's brain while you're making this repair the police will be alerted.ถ้าคุณพยายามเข้าไปในสมองเขาขณะซ่อม ตำรวจจะได้รับแจ้งทันที
Requesting assistance, possible 211 at the TV repair shop on 1st and Santee.ขอความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ 211 ที่ร้านซ่อมโทรทัศน์ในวันที่ 1 และสันติ
The same gun that put holes in your TV repair shop.ปืนเดียวกันกับที่ใส่หลุมในร้านซ่อมทีวีของคุณ
That's where they clean, repair and maintain all the documents and the storage housings when they're not on display or in the vault.ไม่ใช่. มันเอาไว้ทำความสะอาด และซ่อมแซม... เอกสารและกรอบ
Sir, I spoke to our employee, and he told you you needed to replace or repair the door.คุณ ฉันคุยกับพนักงานของเราแล้ว เขาบอกคุณว่าคุณต้องซ่อมประตู
Do I look that desperate to go after some repair money?นี่ ฉันดูจนมากถึงขนาดต้องขอค่าซ่อมรถเลยหรอวะ?

repair ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修理厂[xiū lǐ chǎng, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ ㄔㄤˇ, 修理厂 / 修理廠] repair shop
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 拆东墙补西墙 / 拆東牆補西牆] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 拆东补西 / 拆東補西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate
[xiū, ㄒㄧㄡ, 脩] cultivate; repair; teacher's pay
失修[shī xiū, ㄕ ㄒㄧㄡ, 失修] disrepair
破损[pò sǔn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄣˇ, 破损 / 破損] disrepair
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
保修[bǎo xiū, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ, 保修] guarantee to keep in good repair
保全[bǎo quán, ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ, 保全] save from damage; preserve; maintain; keep in good repair
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, 保养 / 保養] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 敹] keep tidy and repaired; sew
整治[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, 整治] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready
修整[xiū zhěng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˇ, 修整] repair; maintenance
修理[xiū lǐ, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ, 修理] repair; perform maintenance; to overhaul; to fix
补胎片[bǔ tāi piàn, ㄅㄨˇ ㄊㄞ ㄆㄧㄢˋ, 补胎片 / 補胎片] tire patch (for puncture repair)

repair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダーリペア[, anda-ripea] (n) under repair
めためた[, metameta] (adj-na,adv,adv-to) beyond repair
修める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to study; to complete (a course); to cultivate; to master; (2) to order (one's life); (3) to repair (a fault one has committed); (P)
修理屋[しゅうりや, shuuriya] (n) repair workshop; garage
工作船[こうさくせん, kousakusen] (n) (1) factory ship; repair ship; (2) spy ship
整備工場[せいびこうじょう, seibikoujou] (n) repair shop; garage
船架[せんか, senka] (n) (1) slipway; (2) cradle used on a slipway for launch or repair of small ships
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P)
下駄直し[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle)
修復(P);修覆(oK)[しゅうふく(P);しゅふく, shuufuku (P); shufuku] (n,vs,adj-no) restoration; repair; mending; (P)
修理[しゅうり(P);しゅり;すり, shuuri (P); shuri ; suri] (n,vs,adj-no) repairing; mending; servicing; (P)
修繕[しゅうぜん, shuuzen] (n,vs) repair; mending; (P)
修補[しゅうほ, shuuho] (n,vs) repairing
修造[しゅうぞう;しゅぞう, shuuzou ; shuzou] (n,vs) repairing
手入れ[ていれ, teire] (n,vs) (1) repairs; maintenance; tending; trimming; grooming; (2) crackdown; (police) raid; (P)
歯入れ[はいれ, haire] (n) repairing clogs
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P)
治る(P);直る(P)[なおる, naoru] (v5r,vi) (1) (esp. 治る) to be cured; to get well; to be healed; (2) (esp. 直る) to get mended; to be repaired; to be fixed; (P)
直し[なおし, naoshi] (n) (1) correction; rectification; (2) mending; repair; (P)
直らない[なおらない, naoranai] (adj-i) beyond repair; irreparable
繕い[つくろい, tsukuroi] (n) mending; repair; darning; patching up
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P)
補修(P);保修[ほしゅう, hoshuu] (n,vs) maintenance; mending; repair; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
修理[しゅうり, shuuri] repair (vs), servicing
平均修理時間[へいきんしゅうりじかん, heikinshuurijikan] mean time to repair, MTTR (abbr.)
平均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired

repair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการซ่อมแซม[n. exp.] (børikān sǿm) EN: repair services FR:
บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate ; maintain ; keep up FR: restaurer ; réparer ; rénover ; refaire ; remettre à neuf
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana than) EN: repair the roads FR: réparer la route
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery FR: raccommoder ; repriser ; stopper
แก้[v.] (kaē) EN: repair ; mend ; fix FR: réparer
แก้ข้อบกพร่อง[v. exp.] (kaē khø bok) EN: repair a defect FR:
แก้นาฬิกา[n. exp.] (kaē nālikā) EN: repair a watch FR: réparer une montre
แก้วิทยุ[v. exp.] (kaē witthay) EN: repair a radio FR: réparer une radio
การบูรณะ[n.] (kān būrana) EN: restoration ; repair ; renovation FR: restauration [f]
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival ; rehabilitation ; renewal FR: réhabilitation [f] ; reconstruction [f]
การซ่อมแซม[n.] (kān sǿmsaēm) EN: repair FR: réparation [f]
ค่าซ่อมแซม[n. exp.] (khā sǿmsaēm) EN: repair FR: coût des réparations [m]
ขัดข้อง[adj.] (khatkhøng) EN: out of repair ; out of order FR:
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
ปฏิสังขรณ์[v.] (patisangkhø) EN: restore ; repair ; renovate FR: restaurer ; rénover
โป๊[v.] (pō) EN: patch up ; repair ; mend ; plaster over ; undercoat FR: réparer ; jointoyer
ปุปะ[v.] (pupa) EN: patch ; mend ; repair ; sew FR:
ปูระ[v.] (pūra) EN: repair ; mend ; restore FR:
ร้านซ่อม[n. exp.] (rān sǿm) EN: repair shop FR: atelier de réparation [m]
ร้านซ่อมจักรยาน[n. exp.] (rān sǿm jak) EN: bike repair shop FR: réparateur de vélos [m]
รับซ่อม[v. exp.] (rap sǿm) EN: repair FR:
โรงซ่อม[n.] (rōng sǿm) EN: repair shop FR: atelier de réparation [m]
ซ่อม[v.] (sǿm) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อมบำรุง[v. exp.] (sǿm bamrung) EN: maintain ; repair FR: entretenir ; réparer
ซ่อมเครื่องจักร[v. exp.] (som khreūan) EN: repair a machine FR:
ซ่อมแซม[v.] (sǿmsaēm) EN: repair ; mend ; restore ; renovate FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save FR: maintenir ; préserver
ทำสาว[v. exp.] (tham sāo) EN: do a vaginal repair FR:
ตั้วสิว[v.] (tūasiu) EN: repair FR: réparer
อู่[n.] (ū) EN: garage ; car repair shop FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
วัสดุซ่อมแซม[n. exp.] (watsadu sǿm) EN: repair items FR:
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ช่างซ่อม[n. exp.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมแซม[n. exp.] (chang sǿmsa) EN: repairman FR: réparateur [m]
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm t) EN: television repairman FR: réparateur de télévision [m]
การซ่อมบำรุง[n. exp.] (kān sǿm bam) EN: maintenance ; repairs FR: maintenance [f] ; entretien [m] ; réparation [f]
ค่าซ่อม [n. exp.] (khā sǿm) EN: cost of repairs FR: coût des réparations [m]
นวกรรม[n.] (nawakam) EN: innovation ; making repairs FR:
ปรักหักพัง[v.] (parakhakpha) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair FR: tomber en ruine

repair ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instandsetzungsdauer {f}active repair time
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
Reparaturventil {n} für Kaltvulkanisationchemical cure cold repair valve
Flickzeug {n}sewing kit; repair kit
Pflaster {n}boot [Am.]; gaiter; patch; repair patch
Reparatur {f} mit Pfropfenplug repair
Reparaturdauer {f} | maximale Reparaturdauer | mittlere Reparaturdauertime to repair (TTR) | maximum time to repair; maximum TTR | mean time to repair (MTTR)
Mechaniker {m}repairman
Reparaturarbeiten {pl}repair work
Ausbesserungsarbeiten {pl}repair work
Kundendienst {m}repair service
Reparaturausrüstung {f}repair outfit
Reparaturkit {n}repair outfit
Reparaturmaterial {n}repair material
Reparaturpfropfen {m}repair plug

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repair
Back to top