ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

licensed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *licensed*, -licensed-

licensed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
licensed (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, patented
licensed operator (n.) คนขับรถยนต์ See also: โชเฟอร์ Syn. cabdriver, driver
licensed pharmacist (n.) เภสัชกร See also: เจ้าของร้านขายยา, คนขายยา Syn. pharmacologist

licensed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 上方宝剑 / 上方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill
尚方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 尚方宝剑 / 尚方寶劍] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill

licensed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公娼全廃[こうしょうぜんぱい, koushouzenpai] (n) abolition of licensed prostitution
有資格者[ゆうしかくしゃ, yuushikakusha] (n) licensed or qualified or eligible person
社会保険労務士[しゃかいほけんろうむし, shakaihokenroumushi] (n) licensed social insurance consultant; social insurance worker
税理士[ぜいりし, zeirishi] (n) tax counsellor; tax counselor; licensed tax accountant; (P)
訓導[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding
開業を許す[かいぎょうをゆるす, kaigyouwoyurusu] (exp,v5s) to be licensed to practice (e.g. law); to be allowed to open a business
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA
バッタ物[バッタもの, batta mono] (n) knockoff; unlicensed or fake merchandise
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)
天下御免;天下ご免[てんかごめん, tenkagomen] (n,adj-no) licensed; chartered; officially allowed; legitimate
据え物[すえもの, suemono] (n) (1) ornament; (2) dead body used to test a blade; (3) unlicensed prostitute who always works out of the same cathouse
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars
潜り[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified
無資格[むしかく, mushikaku] (adj-na,n) unqualified; unlicensed; uncertified; (P)
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent

licensed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า licensed
Back to top