ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tuft

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tuft*, -tuft-

tuft ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tuft (n.) ปอยผม See also: ปอย, ผมจุก
tufted (adj.) เป็นกระจุก
tufted (adj.) ประดับพู่
tufted titmouse (n.) นกเล็กชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
tuft(ทัฟทฺ) n.,vi. (กลายเป็น) (ใช้) ปอย,ปุย,กระจุก,กลุ่ม,พู,หนวดใต้คาง, Syn. bunch,clump,cluster,ruff
tufted titmousen. นกเล็ก มีส่วนที่เป็นพู่ที่ศรีษะ
English-Thai: Nontri Dictionary
tuft(n) ช่อ,พู่,ปอย,ปุย,พุ่ม,หนวดใต้คาง,กระจุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tuft; flocculeกลุ่ม, กระจุก, ปอย, ขด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tufted; caespitose; cespitose; soboliferousเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจุก (n.) tuft See also: cluster, clump, bunch, pinch Syn. กลุ่ม
จุก (n.) tuft See also: bunch, topknot Syn. ผมจุก, หัวจุก
ปอย (n.) tuft See also: bunch, a lock of hair, wisp Syn. กระจุก
ผมจุก (n.) tuft See also: bunch, topknot Syn. หัวจุก
พู่ (n.) tuft See also: tassel
แหยม (n.) tuft of hair
หางแกละ (n.) two tufts of hair on the sides of boy´s head
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Between thatand that tuft of hair, I'd say the sucker'scoming from the walls.ดูจากไอ้นี่แล้วก้อ กระจุกผม ฉันว่าไอ้เปรตนี่มาจากฝาผนัง
I'll not be doubted by some pipsqueak tuft of ginger and his irritating dog!ฉันจะไม่ยอมโดนดูถูกโดย เด็กหัวแดงกับหมาจอมจุ้นหรอก
I'd never talk to anyone... about the stuft that I do with you involving drugs.ฉันไม่มีวันบอกใคร เรื่องของที่ฉันซื้อขายกับนาย ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

tuft ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 丱] tufts of hair
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, 绺 / 綹] skein; tuft; lock
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 髫] tufts of hair on children

tuft ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
揉み上げ;揉上げ[もみあげ, momiage] (n) tuft of hair under temple; sideburns; sidelocks
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
房尾巻猿[ふさおまきざる;フサオマキザル, fusaomakizaru ; fusaomakizaru] (n) (uk) brown capuchin; tufted capuchin (Cebus apella)
房房した;房々した[ふさふさした, fusafusashita] (adj-f) tufty; fringy; floculent; fleecy; abundant; flowing (hair)

tuft ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกล้า[v.] (klāo) EN: wear hair in a bun ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun FR:
กอหญ้า[n. exp.] (kø yā) EN: tuft of grass FR: touffe d'herbe [f]
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกผม[n. exp.] (krajuk phom) EN: tuft of hair FR: touffe de cheveux [f]
ผมจุก[n.] (phomjuk) EN: tuft FR:
พู่[n.] (phū) EN: tuft ; tassel ; pendant FR: pompon [m] ; gland [m] ; houppe [f] ; houpette [f] ; patte de lièvre [f]
ปอย[n.] (pøi) EN: tuft ; tassel ; lock FR: épi [m] ; touffe [f] ; houppe [f]
ปุยฝ้าย[n.] (puifāi) EN: cotton wool ; tuft of cotton woo FR: coton [m]
ปุยนุ่น[n. exp.] (puinun) EN: cotton wool ; tuft of cotton wool FR:
แหยม[n.] (yaēm) EN: tuft of hair FR:
หย่อม[n.] (yǿm) EN: patch ; clump ; cluster ; tuft FR: petit groupe [m] ; petit tas [m]
ด้วงหนวดปม[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Tuft-bearing Longhorn FR:
ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Common Tuft-bearing Longhorn FR:
ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Hairy Tuft-bearing Longhorn FR:
ด้วงหนวดยาวทหาร[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Wallich's Tuft-bearing Longhorn FR:
แกละ[n.] (klae) EN: tufts of hair on the sides of a boy's shaven head FR:
ลูกฟูก[n.] (lūkfūk) EN: tufted compartment of a mattress FR:
มอธปีกพู่[n. exp.] (møt pīk phū) EN: Noble's Tuftwing FR:
นกโพระดกหนวดแดง[n. exp.] (nok phōrado) EN: Fire-tufted Barbet FR: Barbu à collier [m]
เป็ดเปีย[n. exp.] (pet pīa) EN: Tufted Duck FR: Fuligule morillon [m] ; Morillon fuligule [m] ; Canard morillon [m] ; Noiret [m] ; Pilet huppé [m] ; Jacobin [m]
ผีเสื้อเจ้าป่า[n. exp.] (phīseūa jao) EN: Tufted Jungleking ; Jungleking FR:
เต่าร้าง[n.] (taorāng) EN: Burmese fishtail palm ; Clustered fishtail palm ; Common fishtail palm ; Wart fishtail palm ; Tufted fishtail palm ; Caryota mitis FR: Caryota mitis

tuft ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tüftelarbeit {f}; Tüftelei
Indianermeise {f} [ornith.]Tufted Titmouse
Lobeliennektarvogel {m} [ornith.]Red-tufted Malachite Sunbird
Nattererarassari {m} [ornith.]Tawny-tufted Toucanet
Panamaschopfohr {n} [ornith.]Buffy Tuftedcheek
Andenschopfohr {n} [ornith.]Streaked Tuftedcheek
Stiftschraube {f} [techn.] | Stiftschraube mit Bund | abgesetzte und abgestufte Stiftschraube | einfache Stiftschraube
Reiherente {f} [ornith.]Tufted Duck (Aythya fuligula)
Gelbschopflund {m} [ornith.]Tufted Puffin
Schmuckelfe {f} [ornith.]Tufted Coquette
Schopfschlüpfer {m} [ornith.]Tufted Tit-Spinetail
Schwarzmasken-Ameisenwürger {m} [ornith.]Tufted Antshrike
Meisentachuri {m} [ornith.]Tufted Tit Tyrant
Gelbbauchtyrann {m} [ornith.]Tufted Flycatcher
Schopfblaurabe {m} [ornith.]Tufted Jay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tuft
Back to top