ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irregular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irregular*, -irregular-

irregular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irregular (n.) ทหารที่ไม่ได้อยู่ในประจำการ Ops. regular
irregular (adj.) ผิดปกติ Syn. abnormal, unusual Ops. regular, normal
irregular (adj.) ไม่เป็นระเบียบ See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ Syn. erratic, spasmodic, unsystematic Ops. regular
irregular (adj.) ไม่เรียบ See also: ขรุขระ Syn. uneven, crooked, bumpy Ops. regular, even
irregular (n.) สิ่งที่อยู่นอกเกณฑ์
irregularity (n.) การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ Syn. disorganization, desultoriness
irregularity (n.) ความผิดปกติ Syn. abnormality, peculiarity Ops. regularity
irregularity (n.) ความไม่เรียบ See also: ความขรุขระ Syn. unevenness, bumpiness
irregularly (adv.) อย่างเป็นบางครั้งบางคราว Syn. occasionally
irregularly (adv.) อย่างไม่ต่อเนื่อง See also: พลอมแพลม Syn. spasmodically, sporadically Ops. regularly
English-Thai: HOPE Dictionary
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ,ไม่แน่นนอน,ไม่เรียบ n. ,สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic,abnormal
English-Thai: Nontri Dictionary
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irregularไม่สม่ำเสมอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irregularไม่เป็นรูปร่าง, ไม่สม่ำเสมอ, ขรุขระ, ไม่เรียบ [การแพทย์]
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาจร (n.) irregular customer See also: casual customer Ops. ขาประจำ, ลูกค้าประจำ
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (n.) irregular quadrilateral
ไม่บ่อยนัก (adv.) irregularly See also: erratically, intermittently, unevenly Syn. เป็นพักๆ
ไม่สม่ำเสมอ (adv.) irregularly See also: erratically, intermittently, unevenly Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ
ทะลักทะแลง (v.) be irregular See also: be disorder, be uncontrolled Ops. มีระเบียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What if something irregular is found?ถ้าหากมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น
But you say you've been having irregular periods.แต่คุณบอกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติใช่มั้ย
Explains the irregular heart rhythms.มันช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่เต้นผิดจัวหวะด้วยนะ
Steroids could cause an irregular heartbeat, making her current one irregular-er-er.เสตอร์ลอยย์สามารถทำให้ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ ให้เธอแค่ครั้งเดียว ไม่ปกติ.. ติ..
The psychotic break caused a surge of adrenaline, but no irregular heartbeat.อาการคุ้มคลั่งเกิดจาก\ การหลั่งอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจ
An irregular cycle is very common with girls your age.ประเดือนไม่มาเป็นเรื่องปกติมาก สำหรับเด็กสาววัยอย่างเธอ
I paid a freshman to ask him for help with irregular verbs.ฉันจ้างรุ่นน้อง ไปขอให้ เขาสอนคำกริยา
Some say it's irregular for you to be seen drinking with the men of the Legion.มีคนบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ท่านจะมานั่งดื่มกับทหารในกอง
I mean, his training has been irregular and he was a civilian only two years ago.ฉันหมายถึง เขาได้รับการฝึกไม่ค่อยสม่ำเสมอ และเมื่อ 2 ปีก่อนก็ยังเป็นพลเรือนอยู่
Elevated blood pressure, irregular pulse, hyperactive eye movement.ระดับความดันและชีพจร ไม่ปกติ ลูกตากลอกไปมาอย่างรวดเร็ว
There's something irregular about her heart rate, so she's having tests done.มีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับอัตราการเต้นหัวใจของเธอ เธอกำลังจะตรวจเสร็จ
Start of irregular heartbeats.-ความผิดปกติของการเต้นหัวใจ

irregular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散座儿[sǎn zuò er, ㄙㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 散座儿 / 散座兒] extra seats (in theater); irregular customer
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 不规则四边形 / 不規則四邊形] irregular quadrilateral; trapezium
心慌[xīn huāng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ, 心慌] irregular heart-beat
[jī, ㄐㄧ, 玑 / 璣] irregular pearl
[yǔ, ㄩˇ, 龉 / 齬] irregular teeth
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, 离谱 / 離譜] excessive; beyond reasonable limits; irregular
不定期[bù dìng qī, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, 不定期] non-scheduled; irregularly
不规则[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, 不规则 / 不規則] irregular
[chàn, ㄔㄢˋ, 儳] irregular; mixed
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
[tōu, ㄊㄡ, 媮] improper; irregular
[jǔ, ㄐㄩˇ, 龃 / 齟] irregular; uneven teeth
[jī, ㄐㄧ, 畸] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant

irregular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレギュラー[, iregyura-] (adj-na) irregular
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger
カ変[カへん, ka hen] (n) (abbr) (See カ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru"
カ行変格活用[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru"
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P)
サ変[サへん, sa hen] (n) (abbr) (See サ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs
サ行変格活用[サぎょうへんかくかつよう, sa gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of "suru" verbs
ナ変[ナへん, na hen] (n) (abbr) (See ナ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese)
ナ行変格活用[ナぎょうへんかくかつよう, na gyouhenkakukatsuyou] (n) {ling} irregular conjugation (inflection, declension) of verbs ending in "nu" (in written Japanese)
ラ変[ラへん, ra hen] (n) (abbr) (See ラ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese)
不整脈[ふせいみゃく, fuseimyaku] (n) irregular pulse; arrhythmia; (P)
不正規軍[ふせいきぐん, fuseikigun] (n) irregular forces; guerrillas
乱反射[らんはんしゃ, ranhansha] (n,vs) diffuse reflection; diffused reflection; irregular reflection
呉れる[くれる, kureru] (v1,vt) (uk) (くれ is an irregular alternative imperative form) to give; to let one have; to do for one; to be given; (P)
棊布[きふ, kifu] (n,vs) (arch) (obsc) scattering (e.g. of islands, Go pieces, etc., often in a harmonious balance); dispersal; constellation; irregular spread
非正規雇用[ひせいきこよう, hiseikikoyou] (n) (See 正規雇用) irregular employment; atypical employment
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.)
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P)
不同[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不定期[ふていき, futeiki] (adj-na,n,adj-no) irregular; indeterminate; tramp (steamer)
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity
不次[ふじ, fuji] (adj-na,n) irregularity
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P)
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P)
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod
不順[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) irregularity; unseasonableness; (P)
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
向日葵;日回り[ひまわり;ヒマワリ, himawari ; himawari] (n) (uk) (向日葵 is irregular) sunflower (Helianthus annuus)
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P)
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped
生理不順[せいりふじゅん, seirifujun] (n) menstrual irregularity
色斑[いろむら, iromura] (n) color spotting; color irregularity; color spots
選挙違反[せんきょいはん, senkyoihan] (n) electoral irregularities

irregular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
ขาจร[n.] (khājøn) EN: irregular customer ; casual customer FR: client occasionnel [m]
ความผันผวน[n.] (khwām phanp) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change ; variability ; volatility FR: fluctuation [f] ; variabilité [f] ; volatilité [f]
กริยาอปรกติ[n. exp.] (kriyā aprok) EN: irregular verb FR: verbe irrégulier [m]
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati ) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular FR: anormal
ไม่สม่ำเสมอ[adj.] (mai samamsa) EN: irregular FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (rūp sīlīem ) EN: irregular quadrilateral FR: trapèze [m]
ทะลักทะแลง[v.] (thalakthala) EN: be irregular FR:
วิปริต[adj.] (wiparit = w) EN: abnormal ; unusual ; irregular ; strange FR:
วิปริต[adj.] (wipparit = ) EN: abnormal ; unnatural ; unusual ; irregular ; strange FR: anormal
ความไม่สงบ[n.] (khwām mai s) EN: unrest ; turmoil ; irregularities FR: troubles [mpl]
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsa) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly FR: irrégulièrement ; par intermittence
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:
อย่างไม่สม่ำเสมอ[adv.] (yāng mai sa) EN: irregularly FR: irrégulièrement

irregular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
ordnungswidrig; unregelmäßig {adj} | ordnungswidriger | am ordnungswidrigstenirregular | more irregular | most irregular

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irregular
Back to top