ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pet*, -pet-

pet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pet (n.) สัตว์เลี้ยง
pet (n.) คนโปรด See also: คนที่โปรดปราน Syn. darling, favourite, dear
pet (n.) สิ่งอันเป็นที่รัก
pet (adj.) ที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง See also: ถือเป็นสัตว์เลี้ยง
pet (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นพิเศษ, ซึ่งพอใจยิ่ง Syn. beloved, dear, preferred
pet (vt.) ซึ่งสัมผัสเบาๆ อย่างคุ้นเคย (มักกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยง)
pet (vi.) กอดด้วยความรัก See also: ลูบไล้อย่างเอ็นดู Syn. fondle, caress, cuddle Ops. hit, beat, slap
pet (n.) อารมณ์เสีย See also: อารมณ์โกรธ Syn. bad mood
pet (vi.) มีอารมณ์เสีย See also: โกรธ, ไม่พอใจ Syn. to be peevish, sulk
pet aversion (adj.) บุคคลที่ไม่เป็นที่ยอมรับ Syn. pet peeve, hateful object
pet peeve (sl.) เสียงบ่นส่วนใหญ่
petal (n.) กลีบดอกไม้ Syn. corolla, floral leaf
petard (n.) เครื่องระเบิดประตูหรือกำแพงในการทำสงครามสมัยโบราณ Syn. firecracker, explosive, squib
Pete tong (sl.) ผิด
petentiate (vt.) เสริมกำลัง See also: ทำให้มีอำนาจ
peter (vi.) ค่อยๆ หมด See also: จางหายไป, ค่อยๆ น้อยลง
peter out (idm.) (ไฟ) ค่อยๆ มอด See also: (เงิน) ค่อยๆ หมด
peter out (phrv.) ค่อยๆหมดไป See also: ค่อยๆ หายไป
Peter Pan (n.) ปีเตอร์แพน (เด็กหนุ่มไม่เคยแก่แห่งดินแดน Neverland)
Peter Pan (n.) ชายหนุ่มหรือผู้ชายที่ชอบทำตัวเป็นเด็กๆ
Peter Pan collar (n.) (เสื้อ) คอจีน Syn. Eton collar
petiole (n.) ก้านใบ Syn. leafstalk, stipule
petit (adj.) เล็กน้อย (ปัจจุบันมักใช้ในทางกฎหมาย) See also: ไม่สำคัญ Syn. petty
petit bourgeois (n.) คนระดับล่างของชนชั้นกลาง
petit four (n.) ขนมปังหรือขนมเค้กชิ้นเล็กๆ ขนาดพอคำ Syn. cookie, candy
petit larceny (n.) การลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆ See also: การลักเล็กขโมยน้อย
petit mal (n.) โรคลมชักชนิดไม่รุนแรง Syn. epilepsy
petit point (n.) ตะเข็บเล็กๆ See also: รอยเย็บเล็กๆ Syn. gros point, needlepoint
petite (adj.) เล็กและบอบบาง (โดยเฉพาะผู้หญิง) Syn. dilicate, dainty, minikin, teeny Ops. huge, big
petite (adj.) ซึ่งเหมาะกับคนร่างเล็ก
petite bourgeoisie (n.) คนที่อยู่ในระดับล่างของชนชั้นกลาง
petition (n.) การร้องเรียน See also: การร้องทุกข์, การถวายฎีกา
petition (n.) การอ้อนวอน See also: การสวดอ้อนวอน, การขอร้อง Syn. appeal, solicitation
petition (n.) คำร้อง See also: ฎีกา, คำร้องเรียน
petition (n.) คำอ้อนวอน See also: คำขอร้อง Syn. prayer, request, supplication
petition (vt.) ร้องเรียน See also: ถวายฎีกา, ร้องทุกข์
petition (vt.) อ้อนวอน See also: ขอร้อง Syn. appeal, request, solicit
petition for (phrv.) ร้องทุกข์ See also: ร้องเรียน
petitioner (n.) ผู้ที่ร้องเรียน Syn. suppliant, supplicant
petrel (n.) นกทะเลชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
pet namen. ชื่อเรียกบุคคลหรือสิ่งของด้วยความรัก
petal(เพท'เทิล) n. กลีบดอก., See also: petaled,petalled adj.
peter(พี'เทอะ) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายตัวไป,มอดไป,จางไป. ค่อย ๆ เหือดแห้งไป
petichaieดวงเลือดซึมเข้าใต้ผิวหนัง
petit(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,เกี่ยวกับลหุโทษ,ไม่สำคัญ,รองลงมา, Syn. small,petty,minor
petit larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว
petite(พีทีท') adj. เล็ก,จิ๋ว. n. หญิงร่างเล็ก
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal
petrel(พี'เทริล) n. นกทะเลชนิดหนึ่ง
petrifaction(พีทระแฟค'เชิน) n. การกลายเป็นหิน,กระบวนการกลายเป็นหิน
petrificant(พิทริฟ'ฟะเคินทฺ) adj., See also: petrifier n., Syn. harden
petrification(เพททริฟิเค'เชิน) n. =petrifaction (ดู)
petrify(พี'ทริไฟ) vt. ทำให้เป็นหิน,ทำให้กลายเป็นหิน,ทำให้แข็งทื่อหรือตะลึงงัน (ด้วยความกลัว,ตกใจหรืออื่น ๆ) vi. กลายเป็นหิน,แข็งทื่อ, See also: petrifiable adj.
petrochemical(พิทระเคม'มิเคิล) n. สารที่ได้มาจากน้ำมันปิโตรเลียมเช่นน้ำมันgasoline,kerosene,petrolatumหรืออื่น ๆ adj. เกี่ยวกับสารดังกล่าว,เกี่ยวกับ petrochemistry (ดู)
petrochemistry(พีโทรเคม'มิสทรี) n. วิชาเคมีที่เกี่ยวกับหิน,วิชาเคมีที่เกี่ยวกับน้ำมันปิโตร-เลียม หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียม
petrol(เพท'โทรล) n. น้ำมันเบนซิน,น้ำมันปิโตร
petroleum(พะโทร'เลียม) n. น้ำมันปิโตรเลียม (เป็นสารผสม hydrocarbons ชนิดหนึ่ง), See also: petroleous adj.
petrology(พิอรอล'ละจี) n. การศึกษาทางวิท-ยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและประเภทของหิน., See also: petrologic adj. petrological adj. petrologically adv. petrogical n.
petticoat(เพท'ทิโคท) n. กระโปรงชั้นใน,ส่วนที่คล้ายกระโปรง,ส่วนของฉนวนที่คล้ายกระโปรง.
pettifog(เพท'ทะฟอก) vi. โต้เถียงในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เป็นหมอความเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ใช้เล่ห์เหลี่ยมของทนายความ,โยเย,เล่นลิ้น, See also: pettifogger n. pettifoggery n.
pettiness(เพท'ทิเนสฺ) n. ความหยุมหยิม,ความต่ำช้า,ความใจแคบ
pettish(เพท'ทิช) adj. เจ้าอารมณ์,เจ้าโทสะ,มีอารมณ์ขุ่นเคือง,งอน
petty(เพท'ที) adj. เล็กน้อย,ใจแคบ,ต่ำช้า, See also: pettily adv. pettiness n., Syn. small
petty cashn. เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
petty crimesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
petty larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury
petty officern. นายจ่าทหารเรือ (p.o. 1st class จ่าเอก,p.o. 2nd class จ่าโท,p.o. 3rd class จ่าตรี), Syn. small
petulance(เพค'ชะเลินซฺ) n. ความเจ้าอารมณ์,การมีอารมณ์โกรธง่าย,ความงอน,การพูดหรือการกระทำที่เง้ากระงอด, Syn. anger
petulancy(-ซี) n. =petulance (ดู)
petulant(เพช'ชะเลินทฺ) adj. เจ้าอารมณ์,โกรธง่าย,ใช้อารมณ์,งอน,กระเง้ากระงอด, Syn. fretful,peevish
English-Thai: Nontri Dictionary
pet(n) สัตว์เลี้ยง,คนรัก
petal(n) กลีบดอกไม้
petite(adj) เล็ก,จิ๋ว,จุ๋มจิ๋ม,น่ารัก,น้อย
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
petrify(vt) ทำให้เป็นหิน,ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ตะลึงงัน
petrol(n) น้ำมันรถ
petroleum(n) น้ำมันปิโตรเลียม
petticoat(n) กระโปรงซับใน
pettiness(n) ความไม่สำคัญ,ความหยุมหยิม,สิ่งเล็กๆน้อยๆ,ความใจแคบ
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
petty(adj) เล็กน้อย,นิดๆหน่อยๆ,ไม่สำคัญ,ใจแคบ
petulance(n) ความหงุดหงิด,ความใจน้อย,ความเจ้าอารมณ์
petulant(adj) หงุดหงิด,ใจน้อย,ขี้งอน,เจ้าอารมณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
petalกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petiolateมีก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petiole; leaf stalkก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petrifactionการกลายเป็นหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrolเบนซิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
petroleumปิโตรเลียม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
petrologyศิลาวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
petty bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นนายทุนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pet adoptionการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
petalกลีบดอก, โครงสร้างของดอกชั้นถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป ทำหน้าที่ป้องกันเกสรขณะที่ดอกยังอ่อนและล่อแมลงให้มาช่วยในการถ่ายละอองเรณู มักจะมีสีต่าง ๆ สวยงาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
petioleก้านใบ, ส่วนของใบพืชที่ยึดแผ่นใบติดกับลำต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Petition of rightสิทธิในการกล่าวโทษ [TU Subject Heading]
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Petrodollarปิโตรดอลลาร์ [เศรษฐศาสตร์]
petrolน้ำมันเบนซิน, ดู  gasoline [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Petroleumปิโีตรเลียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petty cashเงินสดย่อย [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กอดจูบ (v.) pet See also: neck Syn. โอบกอด
สัตว์เลี้ยง (n.) pet See also: domestic animal
กลีบ (n.) petal Syn. กลีบดอก, กลีบดอกไม้
กลีบดอก (n.) petal See also: corolla Syn. กลีบ, กลีบดอกไม้
กลีบดอกไม้ (n.) petal See also: corolla Syn. กลีบ, กลีบดอก
กลีบบัว (n.) petal of the lotus blossom
คอบัว (n.) Peter pan collar
คำร้อง (n.) petition See also: request, appeal, entreaty, application Syn. ฎีกา, คำขอ
คำร้องขอ (n.) petition See also: appeal, entreaty, application, request
คำร้องทุกข์ (n.) petition See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit
ร้องฎีกา (v.) petition
เข้าชื่อ (v.) petition See also: have jointly signed, submit a joint letter Syn. ลงชื่อ
ใบฎีกา (n.) petition
คำขอ (n.) petition to the crown See also: petition to the court, appeal to the court Syn. คำร้องขอ
ฎีกา (n.) petition to the crown Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ
ฎีกา (n.) petition to the crown Syn. คำร้องขอ, คำร้องทุกข์, คำขอ
การฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การร้องขอ, การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ
ฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์
ปิโตรเคมี (n.) petrochemical
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Take better care of your petsดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย
Keep a closer eye on your petเฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
Our car ran out of petrolรถเราน้ำมันหมดแน่ะ
I'm going to ask you some questions about petฉันกำลังจะถามบางคำถามกับใครบางคนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
If he does not show up for the competitionถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can pass by a pet shop and say, "I just love that little doggie in the window, "คุณเดินผ่านร้านขายสัตว์ และบอกว่าผมรักลูกหมา ในตู้กระจกตัวนั้น
That's just my pet snake, Reggie.โอ้, มันแค่สัตว์เลี้ยงของฉันน่ะ, เร็จจี่!
Don't call me any of your mother's pet names.อย่าเอาชื่อเล่นแม่แกมาใช้เรียกฉัน
Maybe he bought a little pet monster.บางทีเขาอาจซื้อสัตว์ประหลาดมาเลี้ยงก็ได้
Before that time, I was a pet of my master Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the secret art of ninja.ก่อนที่เวลานั้นผมเป็นสัตว์เลี้ยงของโยชิโทของฉัน ... ... เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเขาออกจากกรงของฉัน ... ... และการเรียนรู้ศิลปะความลับของนินจา
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ...
A major pet emporium.ศูนย์จำหน่ายสัตว์เลี้ยง
I like to pet nice things with the fingers. Soft things.ฉันชอบลูบสิ่งที่สวยงามที่นุ่มนิ่ม
It's a wonderful pet to have.มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมที่จะมี
Your life is in the hands of Ace Ventura Pet Detective.ชีวิตท่านอยู่ในมือของเอซ เวนทูร่า... ...นักสืบสารพัดสัตว์
Ace Ventura, Pet Detective.เอซ เวนทูร่า นักสืบสารพัดสัตว์
Feels like you're operating on somebody's pet dog.รู้สึกเหมือนพาสุนัข ของคนอื่นไปทำธุระงั้นนะ

pet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宠物店[chǒng wù diàn, ㄔㄨㄥˇ ˋ ㄉㄧㄢˋ, 宠物店 / 寵物店] pet store
爱称[ài chēng, ㄞˋ ㄔㄥ, 爱称 / 愛稱] term of endearment; pet name; diminutive
相配物[xiāng pèi wù, ㄒㄧㄤ ㄆㄟˋ ˋ, 相配物] thing that is well suited; pet animal that suits its owner
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
才干[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, 才干] ability; competence
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 得力] able; capable; competent; efficient
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 急于求成 / 急於求成] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous
胃口[wèi kǒu, ㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, 胃口] appetite
食欲[shí yù, ㄕˊ ㄩˋ, 食欲 / 食慾] appetite
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
小菜[xiǎo cài, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄞˋ, 小菜] appetizer; small side dish
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
英国石油[Yīng guó shí yóu, ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ, 英国石油 / 英國石油] British Petroleum, BP
英国石油公司[Yīng guó shí yóu gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 英国石油公司 / 英國石油公司] British Petroleum, BP
能干[néng gàn, ㄋㄥˊ ㄍㄢˋ, 能干 / 能幹] capable; competent
地毯[dì tǎn, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ, 地毯] carpet; rug
地毯拖鞋[dì tǎn tuō xié, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, 地毯拖鞋] carpet slippers
向心力[xiàng xīn lì, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, 向心力] centripetal force
[gū, ㄍㄨ, 箛] (bamboo); trumpet for chariots
[cǐ, ㄘˇ, 佌] petty; wretched
中油[zhòng yóu, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄡˊ, 中油] CNPC, China National Petroleum Corporation (abbr.)
竞争和聚合[jìng zhēng hé jù hé, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ, 竞争和聚合 / 競爭和聚合] compete and converge
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, 比赛 / 比賽] competition (sports etc); match
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
竞争模式[jìng zhēng mó shì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 竞争模式 / 競爭模式] competition model
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ, 竞逐 / 競逐] competition; to compete; to pursue
赛事[sài shì, ㄙㄞˋ ㄕˋ, 赛事 / 賽事] competition (e.g. sporting)
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, 鼎足之势 / 鼎足之勢] competition between three rivals; tripartite confrontation
差额选举[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 差额选举 / 差額選舉] competitive election (i.e. with more than one candidate)
拳头产品[quán tou chǎn pǐn, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 拳头产品 / 拳頭產品] competitive product; superior goods; with real punch
竞技性[jìng jì xìng, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 竞技性 / 競技性] competitive
竞争力[jìng zhēng lì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄌㄧˋ, 竞争力 / 競爭力] competitive strength; competitiveness
竞争产品[jìng zhēng chǎn pǐn, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 竞争产品 / 競爭產品] competitive product; competitor's product
竞相[jìng xiāng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ, 竞相 / 競相] competitive; eagerly; to vie
较量[jiào liàng, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 较量 / 較量] competitive with; to measure up against
竞争者[jìng zhēng zhě, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄓㄜˇ, 竞争者 / 競爭者] competitor
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, 作茧自缚 / 作繭自縛] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard
犯罪者[fàn zuì zhě, ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, 犯罪者] criminal; perpetrator
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, 十字花科] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals)

pet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle)
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P)
コンパニオンアニマル[, konpanion'animaru] (n) (See コンパニオンプラント,ペット・1) companion animal; pet
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch
ペットネーム[, pettone-mu] (n) pet name
ペットロス[, pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei
ポジトロンCT[ポジトロンシーティー, pojitoronshi-tei-] (n) {comp} positron emission tomography (from positron CT); PET
ポリエチレンテレフタレート[, poriechirenterefutare-to] (n) polyethylene-telephthalate; PET
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P)
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n,vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring
愛玩動物;愛がん動物[あいがんどうぶつ, aigandoubutsu] (n) pet (animal)
愛称[あいしょう, aishou] (n,adj-no) pet name; (P)
箱入り娘;箱入娘[はこいりむすめ, hakoirimusume] (n) girl who has led a sheltered life; pet daughter
自動給餌器[じどうきゅうじき, jidoukyuujiki] (n) automatic pet feeder
陽電子放射断層撮影[ようでんしほうしゃだんそうさつえい, youdenshihoushadansousatsuei] (n) positron emission tomography; PET
飼い殺し[かいごろし, kaigoroshi] (n) keeping a pet till it dies; keeping a useless person on the payroll
飼い鳥;飼鳥[かいどり, kaidori] (n) pet bird; cage bird
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre
アッシュメドウズキリフィッシュ[, asshumedouzukirifisshu] (n) Ash Meadows killifish (Empetrichthys merriami)
アパタイト[, apataito] (n) appetite
アピタイザー[, apitaiza-] (n) appetizer
アペタイザー[, apetaiza-] (n) appetizer; appetiser
アメリカヤツメ属[アメリカヤツメぞく, amerikayatsume zoku] (n) Ichthyomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix)
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus)
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.)
イサザ[, isaza] (n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza); (2) ice goby (Leucopsarion petersii); (3) (See イサザアミ・2) Neomysis intermedia
ウィルトンカーペット[, uirutonka-petto] (n) Wilton carpet
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia)
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae)
ウクライナヤツメ属[ウクライナヤツメぞく, ukurainayatsume zoku] (n) Eudontomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering
ウミヤツメ;シーランプリ[, umiyatsume ; shi-ranpuri] (n) sea lamprey (Petromyzon marinus)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トランペットウィンソック[とらんぺっとういんそっく, toranpettouinsokku] Trumpet Winsock
ペトリネット[ぺとりねっと, petorinetto] Petri-net
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone)
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers)
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] competing product
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition
繰返し演算[くりかえしえんざん, kurikaeshienzan] repetitive operation
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete

pet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตด[n.] (kān tot) EN: breaking wind FR: pet [m]
ไข่เป็ดสด [n. exp.] (khai pet so) EN: fresh duck eggs FR:
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke FR:
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleun) EN: caress tenderly ; pet ; fondle FR: flirter
ของเล่นสัตว์เลี้ยง[n. exp.] (khønglen sa) EN: pet toys FR:
คนโปรด[n. exp.] (khon prōt) EN: confidant ; favorite ; pet FR:
กอดจูบ[v.] (køt jūp) EN: pet ; neck ; canoodle FR: caresser ; étreindre
กอดจูบลูบคลำ[v. exp.] (køt jūp lūp) EN: pet ; neck FR:
เลี้ยงสัตว์[v. exp.] (līeng sat) EN: raise animals ; domesticate animals ; raise a pet FR: faire de l'élevage ; élever des animaux ; domestiquer un animal
โลม[v.] (lōm) EN: caress ; fondle ; pet FR: caresser ; câliner
หมูเห็ดเป็ดไก่[n. exp.] (mū het pet ) EN: feast ; banquet ; plenty of food FR:
นกเป็ดน้ำ[n. exp.] (nok pet nām) EN: wild duck ; duck ; goose FR: canard sauvage [m]
นกเป็ดผี[n. exp.] (nok pet phī) EN: grebe FR: grèbe [m]
นกเป็ดผี[n. exp.] (nok pet phī) EN: Podicipedidae FR:
นกเป็ดผีคอดำ[n. exp.] (nok pet phī) EN: Black-necked Grebe ; Eared Grebe FR:
นกเป็ดผีเล็ก[n. exp.] (nok pet phī) EN: Little Grebe ; Dabchick FR: Grèbe castagneux [m] ; Petit Grèbe [m] ; Grèbe fluviatile [m]
นกเป็ดผีใหญ่[n. exp.] (nok pet phī) EN: Great Crested Grebe FR: Grèbe huppé [m] ; Grand Grèbe [m]
ผายลม[v.] (phāilom) EN: pass wind ; break wind FR: faire un pet (fam.) ; lâcher des vents (vx) ; péter (vulg.)
ปอยเปต[n. prop.] (Pøipēt) EN: Poipet ; Poi Pet FR: Poipet
สัตว์เลี้ยง[n.] (sat liēng) EN: pet ; domestic animal FR: animal domestique [m] ; animal de compagnie [m]
สุนัขเลี้ยง[n. exp.] (sunak līeng) EN: pet dog FR: chien domestique [m]
ตาเป็ดตาไก่[n. exp.] (tā pet tā k) EN: Ardisia crenata FR: Ardisia crenata
ตด[v.] (tot) EN: fart ; break wind FR: péter (fam.) ; faire un pet ; lâcher des vents ; avoir des gaz (fam.)
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: pet sexually ; neck ; excite ; entice by caresses FR: caresser ; exciter
อาหารเช้า[n. exp.] (āhān chāo) EN: breakfast ; morning meal FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า [n. exp.] (āhān meū ch) EN: breakfast FR: petit-déjeuner [m]
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek n) EN: appetizer FR: amuse-gueule [m inv.]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
ไอ้จ้อน[X] (ai jøn) EN: peter (vulg.) FR:
ไอ้หนู[n. exp.] (ai nū) EN: peter (vulg.) FR:
อาการเบื่ออาหาร[n. exp.] (ākān beūa ā) EN: loss of appetite FR: manque d'appétit [m]
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkp) EN: mandatory power FR: compétence liée [f]
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
อนุสิทธิบัตร[n. exp.] (anusitthiba) EN: petty patent FR:
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette FR: petite boîte [f] ; cassette [f]
อะไรนะ[excl.] (arai na) EN: Pardon? ; What did you say, please? ; What? ; What! ; What's up? ; What's the matter? ; What's the problem? FR: Pardon ? ; Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; Qu'est-ce qu'il y a ? ; Hein ? (fam.)
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable ; tasty ; nice FR: bon ; délicieux ; appétissant ; goûteux
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: very good ; very nice ; delicious FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยดีจัง[adj.] (arøi dī jan) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant

pet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hass {m} | Was sie am meisten hasst, ist ...hate | Her pet hate is ...
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler
Macgillivraysturmvogel {m} [ornith.]Macgillivray's Petrel
Antarktiksturmvogel {m} [ornith.]Antarctic Petrel
Aperitif {m} [cook.]appetizer
Appetit {m}appetite
Appetitanreger {m} | Appetitanreger
Appetitzügler {n}appetite suppressant
Begierde {f}appetency
Kalifornienwellenläufer {m} [ornith.]Ashy Storm Petrel
Bagatelldelikt {n}petty crime
Benzin {n}petrol [Br.]
Benzinkanister {m}petrol can
Benzinmotor {m}petrol engine [Am.]; gasoline engine [Br.]
Benzintank {m}petrol tank
Beständigkeit {f}perpetualness
Trompetenstoß {m}blast on a trumpet
Boninsturmvogel {m} [ornith.]Bonin Petrel
Buntfuß-Sturmschwalbe {f} [ornith.]Wilson's Storm-Petrel (Oceanites oceanicus)
Anrufwiederholung {f}call repetition
Nockenstößel {m}cam follower; tappet
Kapverdensturmvogel {m} [ornith.]Cape Verde Petrel
Flächenbombadierung {f} [mil.]carpet bombing
Teppichkehrmaschine {f}carpet sweeper
Teppichanemone {f} (Stichodactyla spp.) [zool.]carpet anemone
Kompetenzzentrum {n}center of excellence; competence center
Zentripetalbeschleunigung {f}centripetal acceleration
Zentripetalkraft {f}centripetal force
Chathamsturmvogel {m} [ornith.]Chatham Is Petrel
Brustband-Sturmvogel {m} [ornith.]Collared Petrel
Fachabteilung {f}competent department
Tanzsport {m}competition dancing; ballroom dancing
Kampfsport {m}competitive sport; martial art
Wettbewerbsdruck {m}competitive pressure
Wettbewerbsfaktor {m} | entscheidender Wettbewerbsfaktorcompetitive factor | deciding competitive factor
Wettbewerbsvorteil {m}competitive edge
Wettkampfsport {m}competitive sports
konkurrenzfähig; wettbewerbsfähig {adj} | konkurrenzfähiger | am konkurrenzfähigsten | nicht konkurrenzfähig; nicht wettbewerbsfähigcompetitive | more competitive | most competitive | uncompetitive
Cooksturmvogel {m} [ornith.]Cook's Petrel
Kernkompetenz {f}core competency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pet
Back to top