ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

establish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *establish*, -establish-

establish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
establish (vt.) สร้าง See also: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง Syn. found, institute, set up
establish (vt.) แสดงให้เห็น See also: พิสูจน์ Syn. prove, verify
establish in (phrv.) ทำให้เกิดขึ้น See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ
established (adj.) เป็นที่ยอมรับ (ว่าเป็นจริง) Syn. confirmed, ratified, valid
establisher (n.) ผู้สถาปนา See also: ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง Syn. founder
establishment (n.) การสถาปนา See also: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง Syn. founding, institution
English-Thai: HOPE Dictionary
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
English-Thai: Nontri Dictionary
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้ง (v.) establish See also: form, stand, set up, erect, found Syn. สร้าง, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, แต่งตั้ง
ตั้ง (v.) establish See also: form, stand, set up, erect, found Syn. สร้าง, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, แต่งตั้ง
ตั้งขึ้น (v.) establish See also: form, found, set, organize Syn. สร้างขึ้น, จัดตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
สถาปนา (v.) establish See also: set up, found, build Syn. แต่งตั้ง Ops. ถอดถอน
สร้างขึ้น (v.) establish See also: form, found, set, organize Syn. จัดตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
ตั้งหลัก (v.) establish oneself See also: build up one´s status Syn. ตั้งตัว, สร้างฐานะ, สร้างตัว
ตั้งหลัก (v.) establish oneself See also: build up one´s status Syn. ตั้งตัว, สร้างฐานะ, สร้างตัว
ตั้งเนื้อตั้งตัว (v.) establish oneself See also: set oneself up (e.g. in business) Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว
สร้างฐานะ (v.) establish oneself See also: build up one´s status Syn. ตั้งตัว, สร้างตัว
สร้างฐานะ (v.) establish oneself See also: build up one´s status Syn. ตั้งตัว, สร้างตัว
คำตั้ง (n.) establishing word
การตั้งฐานะ (n.) establishment See also: formation, setting up Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งหลักฐาน
การตั้งตัว (n.) establishment See also: formation, setting up Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
การตั้งหลักฐาน (n.) establishment See also: formation, setting up Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ
การสร้างฐานะ (n.) establishment See also: formation, setting up Syn. การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
สถานที่ทำการ (n.) establishment See also: office, firm, company
สถานที่ทำการ (n.) establishment See also: office, firm, company
สถานประกอบการ (n.) establishment See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง
Like I told you, once you establish yourself, they've got to accept you.เหมือนที่บอก เมื่อคนเมืองนี้คุ้นฉันแล้ว พวกเขาจะยอมรับฉัน
Our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ
Then you establish motive and method.นายลองประเมินแรงจูงใจและวิธีการ.
Sergeant, establish a recon post downstairs.จ่า ตั้งกองทัพตรงขั้นบันไดที.
I think you should establish a good line of credit.นี่ชั้นอุตส่าห์ผ่อนผันให้แล้วนะ
Once you establish anything truly intimate with another person...เมื่อเธอให้ความ สนิทชิดเชื้อกับคนอื่น...
That's fine. It's just, somebody has to establish the routine--ไม่เห็นเป็นไร ก็แค่บางคน ต้องทำอะไรที่เป็นกิจวัตรเท่านั้นแหละ--
Now we've established your name and what you're talking about, could we also establish whether you have a red hair dryer?ทีนี้เราก็มาดูว่าคุณเป็นใคร และกำลังพูดถึงอะไรกัน แล้วก็มาดูซิว่าคุณมีไดรย์เป่าผมสีแดงรึเปล่า
'Scientists are still trying to establish the nature of the phenomenon 'and are unsure as to the... ''นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น' 'และไม่แน่ใจเกี่ยวกับ... '
I will establish my own country on the territory of current Balhae with a help of Georan.ข้าจะสร้างประเทศของข้าเอง บนแผ่นดินของ บัลเฮ ด้วยความช่วยเหลือของ โกราน
I'll establish a site and train an army that I will call Da-Mul Army to be able to fight the Han.หม่อมฉันจะตั้งค่ายและฝึกกองทัพ และจะตั้งเป็นกองทัพทามูลเพื่อต่อสู้กับพวกฮั่น

establish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 建立正式外交关系 / 建立正式外交關係] formally establish diplomatic relations
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, 租界] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 建立] creation; set up; construction; build; establish; set up
学府[xué fǔ, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˇ, 学府 / 學府] educational establishment
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 刱] establish, create; knife cut
定律[dìng lǜ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 定律] established law
定理[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 定理] established theory; theorem (math.)
建成[jiàn chéng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, 建成] establish; build
悠久[yōu jiǔ, ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, 悠久] established; long
成立[chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ, 成立] establish; set up
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 成规 / 成規] established rules; the beaten track
历史悠久[lì shǐ yōu jiǔ, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, 历史悠久 / 歷史悠久] established (tradition); time-honored
初创公司[chū chuàng gōng sī, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 初创公司 / 初創公司] new company; newly established enterprise
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 组建 / 組建] organize; set up; establish
奠定[diàn dìng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 奠定] to establish; to fix; to settle
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, 安家立业 / 安家立業] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off
八面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, 八面玲珑 / 八面玲瓏] be smooth and slick (in establishing social relations)
初创[chū chuàng, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ, 初创 / 初創] startup (company, phase etc); newly established; in the early stages
商鞅[Shāng Yāng, ㄕㄤ ㄧㄤ, 商鞅] Shang Yang (c. 390-338 BC), legalist philosopher and important statesman of Qin state 秦國|秦国 whose militaristic reforms in 356 and 350 BC played a key role in establishing Qin power
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, 编制 / 編製] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment

establish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P)
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp,v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate
方針を固める[ほうしんをかためる, houshinwokatameru] (exp,v1) to agree on the principle; to firmly establish a policy
築き上げる[きずきあげる, kizukiageru] (v1,vt) to build up; to establish (one's reputation); (P)
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex)
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada)
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding
ネームバリュー[, ne-mubaryu-] (n) established reputation (wasei
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender)
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
七大私学[しちだいしがく, shichidaishigaku] (n) (See 大学別曹) seven boarding schools established in Kyoto by noble families during the early Heian period
五奉行[ごぶぎょう, gobugyou] (n) (See 五大老) the five commissioners (administrative organ of feudal Japan established by Toyotomi Hideyoshi)
人定質問[じんていしつもん, jinteishitsumon] (n) establishing the identity of a defendant
伊勢神道[いせしんとう, iseshintou] (n) Ise Shinto (school of Shinto established the Watarai family priests of Ise Jingu's Outer Shrine)
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
分国法[ぶんこくほう, bunkokuhou] (n) (See 戦国大名) laws established by daimyo applicable only in their own domain (during the Warring States period)
制定[せいてい, seitei] (n,vs) enactment; establishment; creation; (P)
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
合同会社[ごうどうかいしゃ, goudoukaisha] (n) limited company; company structure for small businesses, established in 2005 (GK)
因習;因襲[いんしゅう, inshuu] (n) convention; tradition; long-established custom
国家地方警察[こっかちほうけいさつ, kokkachihoukeisatsu] (n) national rural police (established in 1947, abolished in 1954)
大学別曹[だいがくべっそう, daigakubessou] (n) (See 大学寮,七大私学) Heian-period boarding school (for children of a specific noble clan) established near the former central university of Kyoto
安南都護府[アンナンとごふ, annan togofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of Annam; Han-period Chinese office established in Hanoi in 622 CE
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE
官設[かんせつ, kansetsu] (n,adj-no) governmentally or nationally established or run
定石[じょうせき, jouseki] (n) established tactic; play by the book
定評[ていひょう, teihyou] (n) established opinion; established reputation; acknowledged authority; recognized scholar; (P)
循環型社会形成推進基本法[じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう, junkangatashakaikeiseisuishinkihonhou] (n) Act for Establishing a Recycling-Oriented Society
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P)
打ち立てる[うちたてる, uchitateru] (v1,vt) to establish; to formulate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password)
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment
既設[きせつ, kisetsu] established, existing
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
既定[きてい, kitei] Thai: ที่จัดตั้งมาแล้ว English: established
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish

establish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝังราก[v.] (fang rāk) EN: settle down ; establish roots ; be rooted in FR: s'établir
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up FR: donner naissance à ; enfanter
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; form ; organize ; mount FR: établir ; former ; organiser ; monter
จัดตั้งขึ้น[v. exp.] (jattang khe) EN: set up ; found ; establish FR: établir ; mettre sur pied
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อร่างสร้างตัว[v. (loc.)] (kørāngsāngt) EN: build up a fortune ; make's one way ; establish oneself FR:
ก่อตั้ง[v.] (køtang) EN: set up ; found ; establish ; form FR: fonder ; créer ; établir
ก่อตั้งบริษัท[v. exp.] (køtang børi) EN: establish a company FR: fonder une société
ก่อตั้งองค์การ[v. exp.] (køtang ongk) EN: establish an organization FR:
เปิด[v.] (poēt) EN: start ; found ; establish ; set up ; begin FR: ouvrir ; inaugurer
ประดิษฐาน[v.] (praditsathā) EN: place ; establish ; install ; introduce ; be placed ; be enshrined ; lie in state FR: introduire
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา[v. exp.] (praditsathā) EN: introduce Buddhism (in) ; establish Buddhism (in) FR: introduire le bouddhisme
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: create ; establish ; build ; erect ; produce FR:
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: create ; produce ; establish ; build ; erect FR:
เริ่มกิจการ[v. exp.] (roēm kitjak) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up FR:
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer ; développer ; élever
สร้างขึ้น[v. exp.] (sāng kheun) EN: build ; erect ; establish ; create ; be built FR: construire ; ériger ; édifier ; établir ; créer ; élaborer
สร้างสรรค์[v.] (sāngsan) EN: construct ; build ; establish FR: établir ; construire
สร้างฐานะ[v.] (sāngthāna) EN: establish oneself ; set oneself up FR:
สถาปนา[v.] (sathāpanā) EN: create ; establish ; install ; found ; set up ; build FR: établir ; fonder ; instituer ; édifier
สถาปนาประเทศ[v. exp.] (sathāpanā p) EN: found a country ; establish a country FR: fonder un pays ; établir un pays
ตั้ง[v.] (tang) EN: establish ; found ; organize ; create ; form FR: créer ; établir ; fonder ; former ; instaurer
ตั้งบริษัท[n. exp.] (tang børisa) EN: establish a firm FR: créer une entreprise ; fonder une entreprise ; mettre sur pied une affaire
ตั้งกติกา[v. exp.] (tang katikā) EN: establish rules ; set up rules FR: établir des règles
ตั้งขึ้น[v.] (tangkheun) EN: establish ; form ; found ; set ; organize FR: établir ; fonder ; mettre sur pied ; créer ; constituer
ตั้งกรม[v.] (tangkrom) EN: set up a new department ; establish a new government office FR:
ตั้งหลัก[v.] (tang-lak) EN: establish oneself ; build up one's status ; stand firm FR:
ตั้งหลักฐาน[v. exp.] (tang lakthā) EN: establish ; make one's way FR: s'établir
ตั้งมั่น[v. exp.] (tang man) EN: make a stand ; establish FR:
ตั้งเนื้อตั้งตัว[v.] (tang-neūata) EN: establish oneself FR:
ตั้งรกราก[v. exp.] (tang rokrāk) EN: settle down (in) ; establish oneself ; make one's home in/at FR: s'établir
ตั้งตัวเอง[v. exp.] (tang tūa-ēn) EN: establish oneself ; build up one's status FR:
ติดต่อธุรกิจ[v. exp.] (tittø thura) EN: establish business contacts FR:
วางนโยบาย[v. exp.] (wāng nayōbā) EN: formulate policy ; lay down policy ; establish policy FR:
ยึดหัวหาด[v.] (yeuthūahāt) EN: establish a beachhead FR:
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot ) EN: setting market objectives and strategies ; establishing corporate goals and strategies FR:
การสร้างฐานะ[n. exp.] (kān sāng th) EN: establishment FR:
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang th) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence FR:

establish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontaktaufnahme {f} | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts
Rekord {m} | einen Rekord aufstellenrecord | to establish a record
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms)
Verbindungsaufbau {m}connection establishment
Bildungsanstalt {f}educational establishment
Establishment {n} | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [Br.] | establishment figure
Befriedung {f}establishment of peace
Begründung {f} von Miteigentumestablishment of joint ownership
Wahrheitsfindung {f}establishment of the truth
Etablierung {f}establishment
Friedensstärke {f} [mil.]peace establishment
Grundsatzurteil {n} [jur.]leading decision; judgement establishing a principle
alteingeführt; lang ansässig; bodenständig {adj}longstanding; old-established; long-established
Betriebsstätte {f}permanent business establishment
Kriegsstärke {f} [mil.]war establishment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า establish
Back to top