ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inaugurate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inaugurate*, -inaugurate-

inaugurate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inaugurate (vt.) เริ่มเป็นทางการ See also: เปิดฉาก, เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เปิดทำการ Syn. introduce, initiate, originate
English-Thai: HOPE Dictionary
inaugurate(อินออ' กิวเรท) vt. เริ่มเป็นทางการ, เปิดฉาก, เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เปิดทำการ, See also: inauguration n. inaugurator n., Syn. install, begin, initiate
English-Thai: Nontri Dictionary
inaugurate(vt) ทำพิธีต้อนรับ,ทำพิธีเปิด,เปิดฉาก,เปิดทำการ

inaugurate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 下线仪式 / 下線儀式] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 创 / 創] begin; initiate; inaugurate; start; create

inaugurate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
安倍内閣[あべないかく, abenaikaku] (n) (See 公明党,自由民主党) Abe Cabinet (inaugurated as the Japanese government, 2006-09-26)

inaugurate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผดิม[v.] (phadoēm) EN: begin ; start ; open ; commence ; inaugurate ; be the first (to) ; start off FR:
เปิดงาน[n. exp.] (poēt ngān) EN: inaugurate ; open FR: inaugurer
ประเดิม[v.] (pradoēm) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day FR: initier ; commencer ; inaugurer
เริ่มเป็นทางการ[v. exp.] (roēm pen th) EN: inaugurate FR: inaugurer officiellement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inaugurate
Back to top