ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fold*, -fold-

fold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fold (vt.) พับ See also: ทบ Syn. crease, bend
fold (n.) รอยพับ See also: รอยย่น, รอยจีบ, กลีบ Syn. crease, pleat, bend
fold (vt.) ห่อ See also: หุ้มห่อ, ห่ม Syn. enclose, wrap
fold (n.) แอ่งหรือที่ว่างระหว่างเนินเขา
fold (vt.) กอดหรือประสาน (แขน) See also: ไขว้ Syn. clasp, cross
fold (vt.) เก็บ (ปีก) See also: ปิด, หุบ
fold (vt.) คว่ำไพ่ (ยอมแพ้ในเกมนั้น) See also: พับไพ่
fold (vt.) ล้มเลิก See also: ปิดกิจการ, หยุดทำงาน Syn. fail, go bust, shut down
fold (n.) คอกแกะ
fold (vt.) เอาแกะเข้าคอก See also: ใส่คอก
fold (n.) โบสถ์
fold (n.) กลุ่มผู้ที่มีความเชื่อร่วมกัน See also: กลุ่มผู้ที่มีความคิดเดียวกัน
fold (suf.) เป็นทวีคูณ See also: เท่า
fold away (phrv.) พับได้
fold back (phrv.) พับกลับ Syn. bend back, double back, double over, double up, turn back
fold down (phrv.) พับครึ่ง Syn. bend down
fold in (phrv.) เติมส่วนผสม (ด้วยช้อน)
fold in (phrv.) พับให้เป็น (ส่วน, ครึ่ง)
fold up (phrv.) ทำให้โค้งได้ See also: ทำให้พับได้ Syn. double back, double over, double up
fold up (phrv.) ห่อหรือหุ้ม
fold up (phrv.) ล้มเหลว See also: ไม่ประสบความสำเร็จ
fold up (phrv.) ล้มลง See also: ทรุดลง Syn. break down, collapse
fold up (phrv.) ล้มเหลว (โดยเฉพาะทางธุรกิจ) Syn. fail
foldable (adj.) ที่สามารถพับได้
foldaway (adj.) ที่พับเก็บได้
folded (adj.) ที่มีรอยยับ Syn. ridged Ops. flat, smooth
folded (adj.) ซึ่งมีรอยเหี่ยวย่น
folder (n.) แฟ้มเก็บเอกสาร Syn. file, binder, portfolio
folder (n.) กลุ่มเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
folding (adj.) ที่พับเก็บได้
folding (sl.) ธนบัตร
English-Thai: HOPE Dictionary
fold(โฟลดฺ) {folded,folding,folds} vt. พับ,ทบ,ห่อ,ไขว้,ปิด,ผนึก,หุ้ม,ผสม. vi. พับ,ปิด. -Phr. (fold up ล้มเหลว,ประสบความล้มเหลว) . n. ส่วนพับ,ส่วนทบ,ส่วนไขว้. -foldable adj., Syn. pleat
foldawayadj. พับเก็บ
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
fold(n) การพับ,คอก,การไขว้,ความล้มเหลว,การทบ
folder(n) แฟ้ม,ที่เก็บเอกสาร,เครื่องพับกระดาษ,คนพับกระดาษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foldส่วนทบ, รอยทบ, รอยย่น, สัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
folderโฟลเดอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foldขด,รอยพับ,รอยนูน,สัน,ร่องพับ,เป็นลูกคลื่น,เป็นขอบนูน,พับ [การแพทย์]
folderปกแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Foldingการพับตัว,พับ,ม้วนตัว,การพับทบ,การย่นพับทบไปมา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องชั้น (หลืบฝ้า (n.) fold See also: narrow opening Syn. ช่องเหลี่ยม, หลืบเขา)
ช่องเหลี่ยม (n.) fold See also: narrow opening Syn. ช่องชั้น (หลืบฝ้า, หลืบเขา)
ทบ (clas.) fold
ทบ (v.) fold Syn. พับเข้า
พับ (v.) fold Syn. ทบ
พับผ้า (v.) fold
พับเข้า (v.) fold
หลืบ (n.) fold See also: narrow opening Syn. ช่องเหลี่ยม, ช่องชั้น (หลืบฝ้า, หลืบเขา)
หลืบเขา) (n.) fold See also: narrow opening Syn. ช่องเหลี่ยม, ช่องชั้น (หลืบฝ้า
ปิดริม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, พับริม, ซ่อน
ปิดริม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, พับริม, ซ่อน
พับริม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, ปิดริม, ซ่อน
พับริม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, ปิดริม, ซ่อน
มิ้ม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, ปิดริม, พับริม, ซ่อน
มิ้ม (v.) fold the edge of cloth See also: fold down the edge, fold, hem, fold the border Syn. เม้ม, ปิดริม, พับริม, ซ่อน
ปิดริม (v.) fold up See also: hem Syn. พับริม
พับริม (v.) fold up See also: hem Syn. ปิดริม
เม้ม (v.) fold up See also: hem Syn. ปิดริม, พับริม
ข้อพับ (n.) foldable joint
ม่านบังเพลิง (n.) foldable screens at the four posts of the funeral pyre
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder about you sometimes, Henry. You may fold under questioning.บางครั้งฉันทึ่งนายนะ เฮนรี่ นายเล่นตอบทุกคำถามเลย
They're not supposed to fold under pressure.ไม่น่าเชื่อว่า พวกเขาถูกกักไว้ ใต้ความกดดัน
You could take his fingers and fold them over each other.เขาพับนิ้วพันกันไปกันมาได้
These in turn fold space-time, consistent with Weyl tensor dynamics, until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity.แล้วม้วนหวงเวลาในอากาศเข้าด้วยกัน -แล้วเราก็จะสร้างเอกภาพ
The front of your cap, fold it back.ผ้าคลุมด้านหน้า พับขึ้นไปซิ
They had to get the public into the fold and of course the FDA lets not leave them out.และแน่นอน องค์การอาหารและยาด้วย อย่าลืมเสียล่ะ บรรษัทต้องทำให้หน่วยงานรัฐบาลเชื่อว่า
And then the bit about the modular design of the coffins... and how it meant he could fold one up and take it back inside another.จึงมาถึงเรื่องดีไซน์กล่องที่เหมือนโลงศพแยกส่วนได้ นั่นแปลว่าเขาสามารถพับมันขึ้น เพื่อใส่กล่องหนึ่งเข้าไปข้างในอีกกล่องหนึ่งได้
Don't fold your neck forward like a tortoise.อย่าหดคอของเธอลงไปแบบเต่า
They found a way to fold space back onto itself.and that's what we expected. But the eIectricaI force...
But given what I was trying to explain, we can fold the space, bring the target closer to us, create what's known as an Einstein-Rosen bridge, otherwise known as a wormhole, suspend it via gravitational field.-Right. -Canada bIamed Michigan. HaIf the Northeast.
Yeah, it says if a person can fold 1000 cranes,ใช่ กล่าวกันว่าถ้าใครสามารถพับนกกระเรียน 1,000 ตัว
If you're done with the charts, go fold something, like, you know, sheets.ถ้าเขียนชาร์ตเสร็จแล้ว ก้ไปพับอะไรอย่างเช่น เอ่อ กระดาษ

fold ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背斜[bèi xié, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄝˊ, 背斜] anticline (geol., convex fold buckling upwards)
褶皱山系[zhě zhòu shān xì, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 褶皱山系 / 褶皺山系] fold mountain system (geol.)
褶皱山脉[zhě zhòu shān mài, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 褶皱山脉 / 褶皺山脈] fold mountain range (geol.)
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 畳] Japanese variant of 疊|叠; to layer; to fold in layers; Japanese tatami matting
向斜[xiàng xié, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄝˊ, 向斜] syncline (geol., concave fold buckling downwards)
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, 一波三折 / 一波三摺] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
阿希姆[Ā xī mǔ, ㄚ ㄒㄧ ㄇㄨˇ, 阿希姆] Askim (city in Østfold, Norway)
褶皱[zhě zhòu, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ, 褶皱 / 褶皺] crease; folding; geological fold
[bì, ㄅㄧˋ, 襞] creases; folds or pleats in a garment
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, 多样 / 多樣] diversity; manifold
收藏夹[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, 收藏夹 / 收藏夾] favorites folder (web browser)
折叠[zhé dié, ㄓㄜˊ ㄉㄧㄝˊ, 折叠 / 折疊] fold
折叠式[zhé dié shì, ㄓㄜˊ ㄉㄧㄝˊ ㄕˋ, 折叠式 / 折疊式] folding (i.e. portable)
[zhé, ㄓㄜˊ, 摺] folded document; to fold
折子[zhé zi, ㄓㄜˊ ㄗ˙, 折子 / 摺子] folding notebook; accounts book
折椅[zhé yǐ, ㄓㄜˊ ㄧˇ, 折椅 / 摺椅] folding chair
折皱[zhé zhòu, ㄓㄜˊ ㄓㄡˋ, 折皱 / 摺皺] fold; crease; wrinkle; pucker
文件夹[wén jiàn jiā, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 文件夹 / 文件夾] folder; file (paper)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 裥 / 襇] folds
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, 千差万别 / 千差萬別] manifold diversity
多种多样[duō zhǒng duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, 多种多样 / 多種多樣] manifold; all sorts; many and varied
流形[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 流形] manifold (math.)
代数流行[dài shù liú xíng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 代数流行 / 代數流行] (math.) manifold
流行[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 流行] to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold
折纸[zhé zhǐ, ㄓㄜˊ ㄓˇ, 折纸 / 摺紙] paper folding
桑德尔福德[Sāng dé ěr fú dé, ㄙㄤ ㄉㄜˊ ㄦˇ ㄈㄨˊ ㄉㄜˊ, 桑德尔福德 / 桑德爾福德] Sandefjord (city in Vestfold, Norway)
断头台[duàn tóu tái, ㄉㄨㄢˋ ㄊㄡˊ ㄊㄞˊ, 断头台 / 斷頭台] scaffold
脚手架[jiǎo shǒu jià, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄚˋ, 脚手架 / 腳手架] scaffolding
十倍[shí bèi, ㄕˊ ㄅㄟˋ, 十倍] tenfold; ten times (sth)
棚架[péng jià, ㄆㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 棚架] trellis; scaffolding
三角凳[sān jiǎo dèng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄥˋ, 三角凳] trestle stool; folding chair
双倍[shuāng bèi, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ, 双倍 / 雙倍] twofold; double

fold ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam
二つ折りにする[ふたつおりにする, futatsuorinisuru] (exp,vs-i) to fold in two; to fold in half; to double up
手をこまねく;手を拱く[てをこまねく;てをこまぬく(手を拱く), tewokomaneku ; tewokomanuku ( te wo komaneku )] (exp,v5k) to fold one's arms; to stand and watch (without interfering)
折りぐけ[おりぐけ, origuke] (n) fold and blindstitch a pleat or folded edge
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] (n) {comp} fanfold paper; zig-zag fold paper; z-fold paper
折り山[おりやま, oriyama] (n) pleat or fold peak
折り畳む;折りたたむ[おりたたむ, oritatamu] (v5m,vt) to fold up; to fold into layers
折り込む[おりこむ, orikomu] (v5m,vt) to fold inside
折り返す[おりかえす, orikaesu] (v5s,vt) (1) to turn up; to fold back; (2) {comp} to loopback (a signal, a message); (P)
折り重ねる[おりかさねる, orikasaneru] (v1,vt) to fold back (up)
拱く;拱ねく(io)[こまぬく(拱く);こまねく, komanuku ( komaneku ); komaneku] (v5k,vt) (1) (uk) to fold (one's) arms; (2) to stand by and do nothing; to look on passively
束ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P)
活褶曲[かつしゅうきょく, katsushuukyoku] (n) active fold (geology)
畳み込む[たたみこむ, tatamikomu] (v5m,vt) to fold in; to bear deep in mind; to follow up
畳む[たたむ, tatamu] (v5m,vt) (1) to fold (clothes); (2) to close (a shop); (3) to vacate; (P)
纏る[まつる, matsuru] (v5r,vt) to blindstitch the inside of a fold with (equally spaced) threadings (i.e. pulling shoe lacing tight)
羽をたたむ;羽を畳む[はねをたたむ, hanewotatamu] (exp,v5m) to fold one's wings
腹を抱える;腹をかかえる[はらをかかえる, harawokakaeru] (exp,v1) to roll around laughing; to fold up; to hold one's sides with laughter
エキマニ[, ekimani] (n) (abbr) exhaust manifold
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file
システムフォルダ[, shisutemuforuda] (n) {comp} system folder
センターフォールド[, senta-fo-rudo] (n) centerfold
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack
ドロップフォルダ[, doroppuforuda] (n) {comp} drop folder
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses
パブリックフォルダ[, paburikkuforuda] (n) {comp} public folder
フォールディングドア[, fo-rudeingudoa] (n) folding door
フォールディングナイフ[, fo-rudeingunaifu] (n) folding knife
フォルダ;フォルダー[, foruda ; foruda-] (n) folder
マニホールド[, maniho-rudo] (n) manifold
ミウラ折り;三浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(三浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays
一双[いっそう, issou] (n) (See 一対) pair (esp. of folding screens)
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation)
七重[ななえ, nanae] (n,adj-no) sevenfold; seven-ply
丸太足場[まるたあしば, marutaashiba] (n) scaffolding
二重[にじゅう(P);ふたえ(P), nijuu (P); futae (P)] (n,adj-no) (1) double; two-fold; two layers; duplex; (pref) (2) diplo-; dipl; (P)
五重[いつえ;ごじゅう, itsue ; gojuu] (n) five-storied; quintuplicate; fivefold
八正道;八聖道[はっしょうどう, hasshoudou] (n) Noble Eightfold Path (of Buddhism)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
扇子[せんす, sensu] Thai: พัดที่พับเก็บได้ English: folding fan
繰り広げる[くりひろげる, kurihirogeru] Thai: คลี่คลาย English: to unfold

fold ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องชั้น[n. exp.] (chǿng chan) EN: fold FR:
ช่องเหลี่ยม[n. exp.] (chǿng līem) EN: fold FR:
หุบ[v.] (hup) EN: close ; shut ; fold ; gather FR: fermer ; clore
จตุรพิธ[adj.] (jaturaphit) EN: four fold FR:
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
ข้อพับ[n.] (khøphap) EN: knee fold ; elbow fold FR:
กลีบ[n.] (klīp) EN: section ; segment ; fold ; glove FR: part [f] ; section [f] ; quartier [m]
กอดอก[v.] (køt-ok) EN: fold one's arms (across the chest) FR: croiser les bras
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle) FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold FR: s'effondrer
เม้ม[v.] (mem = mēm) EN: fold up ; hem FR: ourler ; border
เม้มปาก[v.] (mempāk) EN: compress one's lips ; fold down one's lips ; press one's lips together FR: serrer les lèvres ; se pincer les lèvres
พับ[v.] (phap) EN: fold FR: plier ; replier
โปง[n.] (pōng) EN: fold of a blanket FR: couverture (qui couvre complètement qqch) [f]
สี่ประการ[adj.] (sī prakān) EN: four fold FR:
ตาชั้นเดียว[n. exp.] (tā chan dīo) EN: eyes having a Mongolian fold ; Chinese eyes ; mono-lidded eyes FR:
ทาง มีองค์ 8[xp] (thāng mī on) EN: Noble Eight fold Path FR: Chemin Octuple [m] ; Octuple Noble Sentier [m] ; Noble Chemin Octuple [m] ; sentier aux huit embranchements [m] ; Magga [m]
ทบ[v.] (thop) EN: fold FR: plier ; replier
อริยมรรค[n.] (ariyamak) EN: the Eightfold Noble Path ; the Noble Eightfold Path FR:
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
บานเฟี้ยม[n. exp.] (bān fīem) EN: folding door ; folding panel FR:
ฉาก[n.] (chāk) EN: folding screen FR: paravent [m]
ฉากญี่ปุ่น[n.] (chākyīpun) EN: Japanese folding screen FR: paravent japonais [m]
ฉฬภิญญา[n.] (chalapinyā) EN: the sixfold supernormal knowledge ; the six psychic powers FR:
ไดแอดิก[adj.] (dai-aēdik) EN: twofold ; dyadic FR: dyadique
ด้ามจิ้ว[n.] (dāmjiu) EN: folding fan FR:
โฟลเดอร์[n.] (fondoē = fo) EN: folder FR: folder [m] (anglic.) ; répertoire [m]
ห้าง[n.] (hāng) EN: shooting stand ; scaffold FR:
ห่อหุ้ม[v.] (hø hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold FR: envelopper ; couvrir
จตุปาริสุทธิศีล[n.] (jatupārisut) EN: fourfold observance to insure purity FR:
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail FR:
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางแผนที่[v. exp.] (kāng phaēnt) EN: unfold a map FR: dérouler une carte ; déployer une carte
เก้าอี้พับได้[n. exp.] (kao-ī phap ) EN: folding chair FR: chaise pliante [f]
ไข[v.] (khai) EN: open ; unwind ; unfold ; crank ; uncover ; unlock ; untap ; unscrew FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
คันฉ่อง[n.] (khanchǿng) EN: two-fold mirror ; dressing mirror ; cosmetic mirror FR: miroir [m]
ขาหยั่งพับได้[n. exp.] (khāyang pha) EN: folding easel FR:
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่ผ้า[v. exp.] (khlī phā) EN: spread out a piece of material ; unfold a piece of material FR:

fold ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überpressung {f}rubber fold
Doppelfalzung {f}double fold
Längsfalzung {f}long fold
Schafhürde {f}sheep fold
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover
Falter {m}folder
Faltenriss {m}fold split
Schrankbett {n}foldaway bed; cupbed
Einschlagheft {n}folding handle
Einschlaglupe {f}folding magnifier
Faltversuch {m}folding test
Falzperforation {f}folding perforation
Faltboot {n}folding canoe; faltboat
Faltkarte {f}folding map; pull-out map
Stellwinkel {m}folding square
Saugrohr {n}inlet manifold
Ansaugkrümmer {m} [auto]intake manifold
Auspuffkrümmer {m} [auto]exhaust manifold
Krümmer {m} [auto]manifold
Sammelrohr {n}manifold
Ventilinsel {f} [techn.]manifold
Vervielfältiger {m}manifold-writer
vielfältig {adv}manifoldly
Auslegergerüst {n}projecting scaffolding
Gerüststange {f}scaffolding pole
Sechsfache {n}sixfolds
Unterschriftenmappe {f}signature folder
Ersatzreifen {m} [auto] | gefaltener Ersatzreifenspare tyre; spare tire [Am.] | folded spare tyre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fold
Back to top