ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arguable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arguable*, -arguable-

arguable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arguable (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง See also: เกี่ยวกับการโต้เถียง Syn. controvertible, debatable
arguable (adj.) ซึ่งโต้แย้งได้ See also: ซึ่งยังถกเถียงกันอยู่, Syn. questionable, disputable
arguable (adj.) ที่ถกเถียงกันได้ Syn. unresolved, moot

arguable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โต้แย้งได้[adj.] (tōyaēng dāi) EN: arguable ; disputable FR: discutable
เถียงไม่ได้[adj.] (thīeng mai ) EN: inarguable ; undeniable FR:
เถียงไม่ขึ้น[adj.] (thīeng mai ) EN: indisputable ; inarguable ; incontrovertible FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arguable
Back to top