ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gasp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gasp*, -gasp-

gasp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gasp (vi.) อ้าปากค้าง (เพราะตกใจหรือเจ็บปวด) Syn. choke, gag
gasp (vt.) พูดกระหืดกระหอบ See also: อ้าปากหายใจหอบ Syn. heave, snort
gasp at (phrv.) อ้าปากค้างกับ
gasp for (phrv.) อ้าปากหายใจเพื่อให้ได้อากาศ See also: อ้าปากหอบ Syn. pant for
gasp for (phrv.) ปรารถนาอย่างมาก See also: อยากมาก Syn. pant for
gasp out (phrv.) เป่าปากทันที See also: ถอนหายใจทันที
gasp out (phrv.) เล่าอย่างกระหืดกระหอบ See also: บอกอย่างหายใจเหนื่อยหอบ Syn. pant out
gasping (n.) การหายใจแรง See also: การหายใจเหนื่อย Syn. respiring, heaving
gaspingly (adv.) อย่างอ้าปากหายใจหอบ See also: อย่างกระหืดกระหอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
English-Thai: Nontri Dictionary
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasp Reflexการหายใจเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวอ (adv.) gaspingly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've never held your best friend's head in your lap... and watch him gasp his last breath lookin' to you for help.ไม่เคยประคองหัวเพื่อนเอาไว้ในมือ ดูเขาค่อยๆ หมดลมโดยที่ช่วยอะไรไม่ได้
The last gasp of the Harvard establishment.จะเป็นเฮือกสุดท้าย... ...ของอาณานิคมฮาวาร์ด
I know you want to kiss me. ( all gasp ) Oh, my god!ฉันรู้ว่าคุณอยากจูบฉัน โอ พระเจ้า!
If it's something urgent. - Gasp - the bathroom?ถ้าเป็นเรื่องด่วน ไม่รีบไปห้องน้ำล่ะ
( Small gasp ) Oh my God.( Small gasp ) โอ้ พระเจ้าช่วย
Well, he fought me for every last gasp of breath.เขาดิ้นรนทุกนาทีที่ยังมีลมหายใจ
I've just seen the most amazing thing... (Gasps) Oh...คุณรู้ไหมว่าฉันได้เห็นเพียงแค่ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่ฉันได้ ฮึ
I have here... (Gasps)ฉันได้ที่นี่ ตอนนี้ดูสิ่งที่คุณทำ
(GASPS) lf you swim back now, I promise no harm will come to you.ถ้าท่านว่ายน้ำกลับมาที่เรือตอนนี้ หม่อมฉันสัญญาว่า ท่านจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ เอ..
[ Gasps ] Herr Kommandant, I'm only trying to do my job.ผู้กอง... ฉันแค่ทำหน้าที่
They're essential ! Essential girls ! [ Sobbing, Gasping ]นิ้วเล็กๆนี่ใช้ขัดรูเบ้าปลอกกระสุน
(Heywood gasps)(เฮย์วู้ดอ้าปากค้าง)

gasp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽一口气 / 倒抽一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽了一口气 / 倒抽了一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
奄奄一息[yān yān yī xī, ㄧㄢ ㄧㄢ ㄧ ㄒㄧ, 奄奄一息] dying; at one's last gasp
蒙日[Méng rì, ㄇㄥˊ ㄖˋ, 蒙日] Gaspard Monge (1746-1818), French mathematician
[tàn, ㄊㄢˋ, 叹 / 嘆] sigh; gasp; exclaim
[tàn, ㄊㄢˋ, 叹 / 歎] sigh; gasp; exclaim

gasp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp
はっと息を呑む;ハッと息をのむ[はっといきをのむ(はっと息を呑む);ハッといきをのむ(ハッと息をのむ), hattoikiwonomu ( hatto iki wo nomu ); hatsu toikiwonomu ( hatsu to iki wonomu )] (exp,v5m) to gasp in or with surprise
息の下[いきのした, ikinoshita] (n) gasp
息急き;息せき[いきせき, ikiseki] (n) (See 息急き切る) pant; gasp
ゼーゼー[, ze-ze-] (adv) (on-mim) wheezing sound; gasping sound
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing
はあはあ[, haahaa] (n) (on-mim) gasp; pant
喘ぎ[あえぎ, aegi] (n) (1) (See 喘ぐ・1) gasping; puffing; wheezing; (2) asthma
奄奄;奄々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) gasping
息を弾ませる[いきをはずませる, ikiwohazumaseru] (exp,v1) to pant; to gasp; to be short of breath; to be excited
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive

gasp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮือก[v.] (heūak) EN: sigh ; gasp ; start FR:
เฮือกสุดท้าย[n.] (heūaksutthā) EN: last breath ; last gasp FR:
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath ; breathe heavily FR:
แขม็บ[v.] (khamaep) EN: breathe faintly ; gasp ; pant FR:
ลมสว้าน[n. exp.] (lom sawān) EN: death rattle ; last gasp ; death gasp FR: dernier souffle [m]
เหนื่อยหอบ[v. exp.] (neūay høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff FR: haleter
พะงาบ[v.] (pha-ngāp) EN: gasp ; slowly shut the mouth FR:
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chai jāi ng) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away FR: gaspiller l'argent
แขม็บ[adj.] (khamaep) EN: gasping FR:
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying FR:
กระหืดกระหอบ[adj.] (kraheūtkrah) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping FR: essoufflé ; haletant
ผลาญทรัพย์[v. exp.] (phlān sap) EN: FR: gaspiller
ผู้ผลาญทรัพย์[n. exp.] (phū phlān s) EN: FR: gaspilleur [m] ; gaspilleuse [f]
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngo) EN: waste money ; squander money ; dissipate money FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
เปลืองเวลา[v. exp.] (pleūang wēl) EN: waste time ; take much time ; lose time FR: demander du temps ; gaspiller le temps ; perdre du temps
เสีย[v.] (sīa) EN: waste ; use up FR: gaspiller
เสียของ[v. exp.] (sīa khøng) EN: waste ; spoil FR: gaspiller
เสียเงิน[v. exp.] (sīa ngoen) EN: waste money ; lose one's money FR: gaspiller son argent
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย[v. exp.] (sinpleūang ) EN: waste money FR: gaspiller de l'argent
สูญเสียเวลา[v. exp.] (sūnsīa wēlā) EN: lose time ; waste time FR: perdre du temps ; gaspiller son temps
สุรุ่ยสุร่าย[v.] (suruisurāi) EN: waste ; squander FR: gaspiller
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend FR: gaspiller ; dilapider

gasp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streben {n} | Streben nach Erfolgaspiration | aspiration for success
Abscheidung {f} aus der Gasphasevapour deposition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gasp
Back to top