ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occupied

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occupied*, -occupied-

occupied ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occupied (adj.) ซึ่งยุ่งวุ่นวาย See also: ซึ่งติดธุระ Syn. busy, engaged, working
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดราชการ (v.) be occupied with government duty See also: be bound by pressure of official business
พร่ำพลอด (v.) be occupied with endless whispers of love See also: beseech continuously plead with sweet words Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดพร่ำ, พลอดรัก
พลอดพร่ำ (v.) be occupied with endless whispers of love See also: beseech continuously plead with sweet words Syn. ออดอ้อน, ออเซาะ, พลอดรัก
รกร้าง (adj.) neglected and unoccupied See also: untidy and deserted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
Right, listen, you keep yourself occupied while I do the boring stuff for our mothers.โอเค คุณช่วยทำอะไรรออยู่แถวนี้ก่อนนะ ฉันจะไปหาของขวัญให้แม่ของเราก่อน
One, your mind is always occupied on something... So it may as well be something helpful like Mrs. Schirmir and her vacuum cleaner.อย่างคุณนายเชอร์เมอร์ และเครื่องดูดฝุ่น
But what really happened was the legend was invented, to keep the British occupied searching for buried treasure.แต่ความจริงตำนานคือเรื่องที่แต่งขึ้น เพื่อให้อังกฤษเสียเวลาค้นหาขุมทรัพย์.
This place is hardly occupied so if he likes, I can always borrow it for him.ถ้าเขาชอบที่นี่.ผมสามารถให้เขาอยู่ที่นี่ได้
Reports indicate that an Escadrille pilot flew four French refugees out of occupied territory while being shot at by both riflemen and anti-aircraft cannons.รายงานแจ้งว่านักบินเอสกาดรีย์ พาผู้ลี้ภัยสี่คนบินหนี จากเขตยึดครอง ภายใต้การระดมยิง ทั้งปืนเล็กยาวและปตอ.
They've occupied that land illegally.พวกเขาอยู่อย่างผิดกฎหมาย
While the Jedi are occupied fighting a war, no one is left to keep the peace.ในขณะที่พวกเจไดกำลังวุ่นอยู่กับการทำสงคราม, ไม่เหลือผู้ใดอยู่รักษาความสงบ
I couldn't feel that pain because I was so completely occupied witthis one.ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดไม่ได้เพราะฉันปวดอันนี้อยู่
Now occupied by an ascetic branch of the Noelites... the convent was struck by a missile late last night.ปัจจุบันดูแลโดยกลุ่ม โนอีไล้ท์ ที่เคร่งครัด โบสถ์ดังกล่าวถูกทำลาย.. โดยขีปนาวุธ เมื่อคืนนี้
And was continuously occupied for 600 years until it was apparently abandoned in 2500 B.C.และครอบครองต่อเนื่องนานถึง 600 ปั จนกระทั่ง มันถูกทิ้งไป เมื่อ 2500 ปีก่อน คริสศักราช
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง

occupied ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌占区[dí zhàn qū, ㄉㄧˊ ㄓㄢˋ ㄑㄩ, 敌占区 / 敵佔區] enemy occupied territory
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, 有人] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom)
空子[kòng zi, ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, 空子] gap; unoccupied space or time; same as 空閑|空闲
闲暇[xián xiá, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, 闲暇 / 閑暇] leisure; free time; unoccupied; not in use
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, 只顾 / 只顧] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect
没人住[méi rén zhù, ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ, 没人住 / 沒人住] unoccupied

occupied ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オキュパイド[, okyupaido] (n) occupied
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami
忙殺される[ぼうさつされる, bousatsusareru] (v1) to be worked to death; to be very busily occupied
方寸[ほうすん, housun] (n) (1) (See 寸) a square sun (i.e. approx 9sq. cm.); (2) one's mind; space occupied by one's heart
被占領期[ひせんりょうき, hisenryouki] (n) occupation period (e.g. post-WWII period during which the Allies occupied Japan)
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy)
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道,天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin)
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P)
忙しい(P);忙がしい(io)[いそがしい(P);せわしい(忙しい), isogashii (P); sewashii ( isogashi i )] (adj-i) busy; hectic; occupied; engaged; (P)
感ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly
所ではない;処ではない[どころではない, dokorodehanai] (suf) (uk) (strongly emphatic) too preoccupied or busy to even think of ...; .. is out of the question; this is not an occasion for
朝三暮四[ちょうさんぼし, chousanboshi] (n) being preoccupied with immediate (superficial) differences without realizing that there are no differences in substance
気が漫ろ[きがそぞろ, kigasozoro] (exp) preoccupied; distracted
気を取られる[きをとられる, kiwotorareru] (exp,v1) to have one's attention attracted (caught); to be preoccupied with
満席[まんせき, manseki] (n,adj-no) full house; all seats occupied; fully occupied; (P)
空き家(P);空き屋;空家;明き家;空屋[あきや, akiya] (n) vacant house; unoccupied house; (P)
空室;空き室[あきしつ;くうしつ(空室), akishitsu ; kuushitsu ( sora shitsu )] (n) vacant or unoccupied room

occupied ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขตยึดครอง[n. exp.] (khēt yeutkh) EN: occupied area FR:
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed (in) ; be immersed ; be occupied ; be busy (with) ; keep to oneself FR: être occupé ; être affairé
ขลุกขลุ่ย[adj.] (khlukkhlui) EN: absorbed in ; occupied (with) ; busy with ; engrossed with ; immersed in FR:
ไม่ว่าง[adj.] (mai wāng) EN: busy ; engaged ; not free ; occupied ; in use FR: occupé ; indisponible ; pas libre
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immersed in ; bury oneself in FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
พลอดพร่ำ[v. exp.] (phløt phram) EN: whisper sweet nothings ; be occupied with endless whispers of love FR:
พร่ำพลอด[v.] (phramphløt) EN: be occupied with endless whispers of love FR:
รัดตัว[v.] (rattūa) EN: be busy ; be tied up ; be occupied FR: être occupé
ติดราชการ[v. exp.] (tit rātchak) EN: be occupied with official duties ; be occupied on government service FR:
ติดธุระ[v. exp.] (tit thura) EN: be busy ; be engaged ; be occupied ; be tied up with work ; be very busy with one's work ; be busily engaged ; be unable to come FR:
ยุ่ง[adj.] (yung) EN: be busy ; be occupied FR: être occupé ; être affairé
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: marcher avec un air songeur
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เดินย่ำ[v. exp.] (doēn yam ) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: cheminer
ดุ่ม[adv.] (dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ดุ่ม ๆ = ดุ่มๆ[adv.] (dum-dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted ; preoccupied FR: distrait ; inattentif
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed (in) ; be preoccupied with ; immerse oneself in ; engage ; busy oneself with FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
ง่วน[adj.] (ngūan) EN: preoccupied ; busy FR: absorbé ; concentré
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
รกร้าง[adj.] (rokrāng) EN: neglected and unoccupied ; left uncultivated ; vacant and overgrown FR: abandonné ; en friche
สาละวน[v.] (sālawon) EN: be preoccupied with ; be busy with ; engross FR:
ทำงานง่วน[adj.] (tham ngān n) EN: busy (with) ; preoccupied (witk) FR:
ยุ่งใจ[v.] (yungjai) EN: be upset ; be troubled ; be anxious ; worry ; be worried ; be preoccupied ; be bothered (about) FR: être préoccupé

occupied ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vollbesetzt {adj}fully occupied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occupied
Back to top