ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wily*, -wily-

wily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wily (adj.) เต็มไปด้วยเล่ห์ See also: เจ้าเล่ห์ Syn. crafty, cunning, tricky Ops. forthright, honest, straightforward
English-Thai: HOPE Dictionary
wily(ไว'ลี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก,มีมายามาก, See also: wilily adv. wiliness n., Syn. shrewd,cunning,sly
English-Thai: Nontri Dictionary
wily(adj) เจ้ามารยา,เจ้าเล่ห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never underrate the wily Pathan.ไม่เคยดูถูกจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน สิ่งที่เราจะเข้าสู่ในขณะนี้
We are going onto the wily Pathan and the use of anti-gas carpet.เป็นเขี้ยวลากดินปาทานตามมา ด้วย การใช้และการจัดการของพรม ป้องกันก๊าซ
India is a hot, strange country, full of wily Pathans up to wily things.มันเต็มไปด้วยเขี้ยวลากดิน ปาทาน และพวกเขากำลังทำสิ่งที่เขี้ยว ลากดิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันมักจะสวม ใส่สเปอร์ส
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
Too wily for that, the wily Pathan.เขี้ยวลากดินมากด้วยสำหรับ การที่จอมเจ้าเล่ห์ปาทาน
Of course, the British army has always fought the wily Pathan.แน่นอนว่าเราจะเด็กอังกฤษของ กองทัพบก มักจะต่อสู้เขี้ยวลากดินปาทาน เปลือยเปล่าภายใต้เต็นท์
Why has the British army always fought the wily Pathan?มักจะต่อสู้กับเซอร์ปาทานเขี้ยว ลากดิน?
God help your men. They'll be torn apart by the wily Pathan.พวกเขาจะถูกฉีกออกจากกัน โดยจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน
You wily wench!เจ้า... โสเภณีเจ้าเล่ห์
It was a crafty, wily war!มันเป็นสงครามที่แยบยลมาก
Are you a wily kid?เธอเป็นพวกเจ้าบทบาทรึเปล่า?
Welcome to Colombia land of lush forests, spectacular waterfalls and wily little Division assassins.อรุณสวัสดิ์ แม่คนงาม ขอต้อนรับสู่โคลัมเบีย ป่าไม้เขียวชะอุ่ม น้ำตกก็งดงาม

wily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, 诡计多端 / 詭計多端] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy

wily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] (adj-i) cunning; crafty; wily; sly; (P)
陰険[いんけん, inken] (adj-na,n) tricky; wily; treacherous

wily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาดแกมโกง[adj.] (chalāt kaēm) EN: crafty ; wily ; cunning ; shrewd FR: rusé ; artificieux ; astucieux ; habile ; malin ; machiavélique ; madré (litt.) ; matois (litt.)
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily FR: malin ; rusé
เขี้ยวลากดิน[adj.] (khīolākdin) EN: tricky ; cunning ; wily ; sly FR:
พลิกแพลง[adj.] (phlikphlaēn) EN: wily ; unprincipled FR:
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful FR:
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty FR:

wily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feucht {adv}dewily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wily
Back to top