ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfold*, -unfold-

unfold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfold (vt.) คลี่ See also: กาง Syn. spread, extend Ops. fold
unfold (vi.) แผ่ออก See also: กางออก Syn. spread, extend Ops. fold
unfold (vi.) เปิดเผย See also: คลี่คลาย, เผยให้ปรากฎ Syn. show, disclose, reveal
unfold before (phrv.) ค่อยๆ ปรากฏออกมา
unfold to (phrv.) เปิดเผยกับ See also: เผยความลับกับ
unfolded (adj.) ใหญ่ขึ้น See also: ขยายตัว, กว้างขึ้น Syn. extended, outstretched
unfolding (n.) การเผชิญหน้า (กับฝ่ายตรงข้าม) See also: การประจันหน้า (กับฝ่ายตรงข้าม) Syn. confrontation
English-Thai: HOPE Dictionary
unfold(อันโฟลดฺ') vt.,vi. คลาย,คลี่,แผ่,กาง,ค่อย ๆ โผล่ปรากฎตัว,ปล่อยจากดอก, Syn. spread out,openก
English-Thai: Nontri Dictionary
unfold(vt) แก้ออก,คลี่,ตีแผ่,แฉ,อธิบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
Soon I'll unfold you. -อีกไม่นาน ฉันจะปลดปล่อยเจ้า
Watch an event unfold as a spectator.เฝ้ามองดูเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ โดยไม่ยอมเข้าไปลงมือทำเอง
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี
Things are no longer going to unfold as I had feared."มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมกลัว
Just think what we might learn if we could watch history unfold right before our eyes Or what we could change in our own lives if we had the chance?เพียงแค่คิดว่าสิ่งที่ เราอาจจะเรียนรู้ ถ้าเราสามารถดูประวัติ แฉก่อนที่ตาขวาของเรา หรือสิ่งที่เราอาจมีการ เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเอง
I hide them on my back, and when I need them, they unfold above my head.ฉันซ่อนไว้ที่หลัง และกางออกเหนือหัวตอนที่ฉันจะบิน
Do events unfold one after another, or do past, present, and future exist side-by-side?ทำเหตุการณ์แฉหนึ่งหลังจากที่อื่น หรือทำในอดีตปัจจุบันและอนาคต อยู่ด้านข้าง?
And let the relationship unfold slowly.และปลดปล่อยความสัมพันธ์ ให้คลายออกอย่างช้าๆ
Now you don't have to unfold and refold a map.คุณไม่ต้องเปิด หรือเรียกดูแผนที่แล้ว
In one month's time, that wedding ceremony will unfold before my eyes again.ฉันได้พยายามอย่างหนัก ฉันรักษาตัวเองให้นายและไม่เลิกเล่นเบสบอล
The final chapter will unfold when we bring you extended coverage...บทสุดท้ายจะแฉเมื่อเรานำมาให้คุณ - การขยาย ...

unfold ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
展開[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P)
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P)
繰り広げる;繰広げる;繰り拡げる;繰拡げる[くりひろげる, kurihirogeru] (v1,vt) to unfold; to unroll; to open
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
繰り広げる[くりひろげる, kurihirogeru] Thai: คลี่คลาย English: to unfold

unfold ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางแผนที่[v. exp.] (kāng phaēnt) EN: unfold a map FR: dérouler une carte ; déployer une carte
ไข[v.] (khai) EN: open ; unwind ; unfold ; crank ; uncover ; unlock ; untap ; unscrew FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่ผ้า[v. exp.] (khlī phā) EN: spread out a piece of material ; unfold a piece of material FR:
คลี่แผนที่[v. exp.] (khlī phaēnt) EN: unfold a map ; spread out a map FR: dérouler une carte ; déployer une carte
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold FR: s'étendre ; s'agrandir ; étendre
เปิด[v.] (poēt) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire
ปู[v.] (pū) EN: lay ; spread ; pave ; cover ; unfold FR: recouvrir ; revêtir ; poser ; paver
ตีแผ่[v.] (tīphaē) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light ; unfold FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître ; étaler ; jeter à la tête
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfold
Back to top