ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fit*, -fit-

fit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fit (adj.) ที่เหมาะสม See also: ที่สมควร, ที่เหมาะเจาะ Syn. appropriate, siutable, proper Ops. unfit, unsuitable
fit (vi.) พอดี (ขนาด) See also: พอเหมาะ Syn. match, suit
fit (n.) ความพอดี See also: ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การได้สัดส่วน
fit (vt.) เตรียม See also: ตระเตรียม Syn. prepare, provide Ops. neglect, ignore
fit (adj.) ที่เตรียมพร้อม See also: พร้อม Syn. ready, prepared Ops. unprepared
fit (vt.) ติด See also: ติดตั้ง
fit (adj.) ที่มีสุขภาพดี See also: แข็งแรง Syn. healthy, robust, well Ops. weak, unfit
fit (n.) อาการชัก See also: อาการกระตุกอย่างฉับพลัน Syn. convulsion, paroxysm
fit (n.) อารมณ์หรือความรู้สึก (โกรธ, เศร้า) ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ See also: การระเบิดอารมณ์ Syn. burst, spell
fit (n.) นิทาน See also: โคลง, เพลง Syn. song, ballad, story
fit (sl.) คนที่น่าสนใจ See also: คนที่น่าดึงดูด
fit for (phrv.) วัดให้ถูก (ขนาด, รูปร่าง) See also: วัดให้เข้ากับ
fit for (phrv.) ทำให้เหมาะสมกับ
fit for a king (idm.) วิเศษมาก See also: เยี่ยมมาก, ชั้นเลิศ
fit for sea (adj.) แข็งแรงพอสำหรับออกทะเล See also: (เรือ) ปลอดภัยสำหรับออกทะเล Syn. tight, navigable, secure
fit in (phrv.) บรรจุลงใน Syn. get in, go in, put in, stick in
fit in (phrv.) หาเวลาเพื่อ Syn. crowd in, squeeze in
fit in with (phrv.) ทำให้เข้ากันได้ See also: ทำให้เหมาะสมกับ, สอดคล้องกับ Syn. fill in, fit into
fit into (phrv.) ทำให้เหมาะสมกับ Syn. fit in, fit in with
fit like a glove (idm.) คับๆ นิดหน่อย See also: ตึงๆ
fit on (phrv.) ใส่ได้พอดีกับ See also: วางได้พอดีกับ Syn. get on, go on, put on
fit on (phrv.) สวมดูว่าพอดีกับ See also: สวมได้พอดีกับ Syn. put on
fit out (phrv.) ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น Syn. equip with, fit up
fit round (phrv.) กำได้รอบ See also: พันรอบ
fit to (phrv.) มีขนาดเหมาะสมกับ See also: เข้ากันได้กับ
fit to (phrv.) ทำให้เหมาะสมกับ See also: ทำให้พอเหมาะกับ Syn. match with, pair with, suit to
fit to be tied (idm.) โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ยัวะมาก
fit together (phrv.) ต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน See also: รวมเข้าด้วยกัน Syn. piece together
fit together (phrv.) รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
fit up (phrv.) ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น
fit up (phrv.) ตระเตรียมให้พร้อมสำหรับ See also: ซ่อมแซม, แก้ไขให้พร้อมสำหรับ
fit up (phrv.) ประกอบ (ชั่วคราว) See also: สร้าง (ชั่วครู่) Syn. clap together
fit up (phrv.) หาที่พักให้
fit up (phrv.) ทำให้(บางคน)มีความผิด(ทั้งที่ไม่ได้ทำ)(คำสแลง) See also: จัดฉากให้มีความผิด (ทั้งที่ไม่ได้ทำ) (คำสแลง) Syn. frame up
fit with (phrv.) ตระเตรียม...ที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสม See also: ติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม
fitba (sl.) ฟุตบอล Syn. footie
fitful (adj.) ไม่ต่อเนื่อง See also: เป็นพักๆ, เป็นช่วงๆ Syn. irregular, spasmodic, intermittent Ops. continuous, steady
fitfulness (n.) ความไม่ต่อเนื่อง Syn. irregularity Ops. steadiness
fitly (adv.) อย่างเหมาะสม Syn. fittingly, suitably Ops. inappropriately, improperly
fitness (n.) สมรรถภาพทางกาย See also: ความแข็งแรงของร่างกาย Syn. health, strength, vigour
English-Thai: HOPE Dictionary
fit(ฟิท) {fitted,fitting,fits} adj.เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,คู่ควร,สอดคล้อง,ถูกต้อง, (สุขภาพ) ปกติ, (สุขภาพ) สมบูรณ์. vt. ทำให้เหมาะสม,ปรับ,ปรับปรุง,ทำให้พอดี,เตรียม,จัดหา. vi. เหมาะกับ,เหมาะสมกับ,คู่ควรกับ,สอดคล้องกับ. -Phr. (fit out (up) จัดหาเตรียม,จัดหาเสื้อผ้า,เ
fitful(ฟิท'ฟูล) adj. เป็นครั้งคราว,เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ, See also: fitfully adv. fitfulness n.
fitly(ฟิท'ลี) adv. อย่างเหมาะสม,ในเวลาที่เหมาะสม
fitting(ฟิท'ทิง) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้อง. n. การกระทำที่เหมาะสม,สิ่งที่เหมาะสม,การสวมได้เหมาะ,ขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะ,เครื่องมือ,อุปกรณ์., See also: fittingly adv. fittingness n., Syn. fit,appropriate,part,component
English-Thai: Nontri Dictionary
fit(adj) เหมาะ,คู่ควร,สมกัน,พอดี,เหมาะสม,สมบูรณ์
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ,เป็นพักๆ,เป็นครั้งเป็นคราว
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม
fitter(n) ช่างตัดเสื้อ,คนลองเสื้อ,ช่างฟิต,ผู้ทำให้เหมาะ
fittings(n) เครื่องประดับ,เครื่องติดตั้ง,อุปกรณ์,เครื่องมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fitพอเหมาะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitted hoseท่ออ่อนพร้อมข้อต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หูช้าง (n.) board cut to a right angle to fit into corners See also: right-angled piece of wood, wood gusset
คู่ควร (v.) fit See also: be suitable, be proper, be appropriate Syn. เหมาะกัน, สมกัน, เสมอกัน
พอดี (adv.) fit Syn. เหมาะเจาะ, พอดิบพอดี
สมกัน (v.) fit See also: be suitable, be proper, be appropriate Syn. เหมาะสม, คู่ควร
เสมอกัน (v.) fit See also: be suitable, be proper, be appropriate Syn. สมกัน, เข้ากัน
เสมอกัน (v.) fit See also: be suitable, be proper, be appropriate Syn. เหมาะกัน, สมกัน
เหมาะกัน (v.) fit See also: be suitable, be proper, be appropriate Syn. สมกัน, เสมอกัน, เข้ากัน
สมตน (v.) fit (for oneself) See also: appropriate (for oneself), proper (for oneself)
สมตน (v.) fit (for oneself) See also: appropriate (for oneself), proper (for oneself)
กระชับ (v.) fit closely See also: be close-fitting, be fastened firmly, be tight, be well-fitting Syn. แนบแน่น, แนบสนิท Ops. หลวม
เปรี๊ยะ (adv.) fitly See also: tightly, tautly Syn. ตึง, พอดี, เขม็ง Ops. หลวม
ช่างฟิต (n.) fitter See also: mechanic Syn. ช่างแก้เครื่องยนต์
ช่างแก้เครื่องยนต์ (n.) fitter See also: mechanic
กะทัดรัด (adj.) fitting See also: suitable Syn. สมส่วน, สมทรง, เหมาะเจาะ Ops. ใหญ่, เทอะทะ
สมทรง (adj.) fitting See also: suitable
กระเสียน (adv.) fittingly See also: appropriately, befittingly, suitably Syn. ชิด, สนิท, แนบเนียน
กบข. (n.) Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กลุ่มผลประโยชน์ (n.) benefit group See also: advantage group
กำไร (n.) profit See also: gain, benefit, advantage Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, ผลกำไร Ops. ขาดทุน
กำไรสุทธิ (n.) net profit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The dress doesn't fit herชุดนี้ไม่พอเหมาะกับเธอ เธอผอมเกินไป
And I think we all can benefit from itและฉันคิดว่าพวกเราทุกคนสามารถได้ประโยชน์จากมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา
I couldn't possibly fit him in until Monday, sir. I'm booked solid.วันจันทร์ถึงจะมีคิวให้ ผมไม่ว่างเลย
Wort fit into a pineaded child Is that clear?คงไม่เหมาะกับเด็กสมองเล็ก ๆอย่างเธอ
And they didn't find God's word fit to print?เขาไม่คิดว่าคุ้ม ถ้าจะพิมพ์เรื่องพระเจ้าเหรอ
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม
# I think we fit together #ฉันคิดว่าเรา เข้ากันได้ดี
They're only good for little problems that fit between commercials.พวกนั้นก็ดีแต่พวกปัญหาเล็ก ๆ แล้วก็เล็งแต่ค่าโฆษณานั่นแหละ
It fit so nice, he said I could keep it.มันใส่ได้พอดีเลย เขาเลยยกให้ฉัน
I can't. The dorm mother throws a fit if you go out before 10.ไม่ ฉันไม่ได้, หอพักหลักจะอยู่พอดี ถ้าเธอออกไปก่อน 10 โมง
Forget about money. You can afford a Morrie wig. Priced to fit every budget.ไม่แพง คุณซื้อได้ วิกมอรี่ คุณค่าที่คุณคู่ควร
Thinks me not fit to wipe her shoes.คิดว่าฉันไม่เหมาะ แม้แต่เช็ดรองเท้าหล่อน
God saw fit to make you a ward of this church... and you must earn your keep.พระเจ้ามอบพันธะให้เจ้าดูแลแท่นบูชา และเจ้าควรน้อบรับหน้าที่อย่างแข็งขัน

fit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily
[tiē, ㄊㄧㄝ, 帖] fit snugly
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, 不登大雅之堂] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined
拿出手[ná chū shǒu, ㄋㄚˊ ㄔㄨ ㄕㄡˇ, 拿出手] not presentable; not fit to be seen in company
物以类聚,人以群分[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, ren2 yi3 qun2 fen1, 物以类聚,人以群分 / 物以類聚,人以群分] Similar things group together, similar people fit together (成语 saw); Birds of a feather flock together.
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, 削足适履 / 削足適履] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
[tiē, ㄊㄧㄝ, 贴 / 貼] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance
榫头[sǔn tou, ㄙㄨㄣˇ ㄊㄡ˙, 榫头 / 榫頭] a tenon (wooden projection to fit into a mortise)
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便宜行事] act at one's discretion; act as one sees fit
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
得体[dé tǐ, ㄉㄜˊ ㄊㄧˇ, 得体 / 得體] appropriate to the occasion; fitting
[chèn, ㄔㄣˋ, 称 / 稱] balanced; to fit; well-off; suitable
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, 利益] benefit; (in sb's) interest
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙, 好处 / 好處] benefit; advantage
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, 收获 / 收獲] benefit, reward
效益[xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, 效益] benefit
[yì, ㄧˋ, 益] benefit; increase
益处[yì chu, ㄧˋ ㄔㄨ˙, 益处 / 益處] benefit
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, 义演 / 義演] benefit performance; charity show
补益[bǔ yì, ㄅㄨˇ ㄧˋ, 补益 / 補益] benefit; help
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, 裨益] benefit; advantage; profit; to be a benefit to
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 一本万利 / 一本萬利] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out
贴切[tiē qiè, ㄊㄧㄝ ㄑㄧㄝˋ, 贴切 / 貼切] close-fitting; closest (translation)
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
倒把[dǎo bǎ, ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 倒把] to play the market; to speculate (on financial markets); to profiteer
倒买倒卖[dǎo mǎi dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˇ ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, 倒买倒卖 / 倒買倒賣] to buy and sell at a profit; to speculate
倒卖[dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, 倒卖 / 倒賣] to resell at a profit; to speculate
曲线拟合[qū xiàn nǐ hé, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ ㄋㄧˇ ㄏㄜˊ, 曲线拟合 / 曲線擬合] curve fitting
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ, 受瘪 / 受癟] discomfited; to get into a mess
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, 分享] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake
收益[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, 收益] earnings; profit
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 赚 / 賺] earn; make a profit
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, 中饱 / 中飽] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit)
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, 借光] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige

fit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーモインナー[, sa-moinna-] (n) thermo inner; inner lining (e.g. of ski boots) that is thermally molded to fit
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation
よしなに[, yoshinani] (adv) at your own discretion; as you see fit
仕事に堪える[しごとにたえる, shigotonitaeru] (exp,v1) to be fit for work
仕込む[しこむ, shikomu] (v5m,vt) (1) to train; to teach; to educate; (2) to acquire (information); to learn; to cram; (3) to stock; to stock up on; (4) to prepare (esp. ingredients for brewing); (5) to insert; to build into; to fit
使用できる;使用出来る[しようできる, shiyoudekiru] (exp,v1) fit for use; available; operational; practicable; usable
勤まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r,vi) to be fit for; to be equal to; to function properly
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
向く[むく, muku] (v5k) (1) to face; (2) to turn toward; (3) to be suited to; to be fit for; (P)
咳き込む;咳込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to cough violently; to have a coughing fit
型に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp,v5r) (See 型に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
普遍妥当性[ふへんだとうせい, fuhendatousei] (n) ability to fit into any situation
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge)
溶け込む(P);解け込む;融け込む;溶込む;解込む;溶けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P)
癇癪玉;疳癪玉;かんしゃく玉[かんしゃくだま, kanshakudama] (n) (1) fit of anger; temper; rage; (2) firecracker
癲癇[てんかん, tenkan] (n) (uk) epilepsy; epileptic fit
着れる[きれる, kireru] (v1) to be able to wear; to fit into
組み合わさる[くみあわさる, kumiawasaru] (v5r,vi) (See 組み合わせる) to interlace; to fit together; to combine; to mingle
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P)
適材[てきざい, tekizai] (n) man fit for the post; right person
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u,vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u,vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate
馴染む[なじむ, najimu] (v5m,vi) to become familiar with; to fit in; to adapt oneself; to get used to; to grow accustomed to
鳴咽;嗚咽[おえつ, oetsu] (n,vs) sobbing; weeping; groaning; fit of crying
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive
アウトフィット[, autofitto] (n) outfit
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer)
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フィット[ふぃっと, fitto] FIT
エックスフィット[えっくすふぃっと, ekkusufitto] XFIT
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

fit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุงตัว[v. exp.] (bamrung tūa) EN: keep fit FR:
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
ได้รูป [v. exp.] (dāi rūp) EN: be well fit ; set something into shape FR:
ได้ส่วน[v.] (dāisuan) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced ; fit ; be right FR:
ได้ส่วนสัด[v.] (dāisuansat) EN: be proportioned ; be well fit FR:
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ฟิต[X] (fit) EN: fit FR:
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:
เข้าเกณฑ์[v.] (khaokēn) EN: be up to standard ; conform ; fit FR:
เข้าเค้า[v.] (khaokhao) EN: fit ; make sense ; tally with the facts ; suitable to the cause ; be reasonable FR:
เข้ารูป[v.] (khaorūp) EN: fit ; take shape FR:
ครือ[v.] (khreū) EN: be square ; fit FR:
คู่ควร[adj.] (khūkhūan) EN: fit ; appropriate ; compatible FR:
กินกัน[v. exp.] (kin kan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other ; mesh FR: s'harmoniser ; s'accorder
กระชับ[v.] (krachap) EN: fit well ; fit closely ; tighten ; concise FR:
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ[v. exp.] (krōt penfeū) EN: throw a fit ; be absolutely furious FR:
ไม่ลงตัว[v. exp.] (mai longtūa) EN: do not fit ; be at odds FR:
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate FR:
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
น่า- ; น่า[pref. (adj.)] (nā- ; nā -) EN: fit for ; worthy ; likely FR: digne de ; qui mérite de ; qui pousse à
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
ออกกำลังกาย[v. exp.] (økkamlang k) EN: exercise ; keep fit ; work out ; do physical exercice FR: faire de l'exercice ; entretenir sa forme
พอดี[adj.] (phødī) EN: fit ; just ; just right ; just enough FR: adéquat ; approprié ; convenable ; exact ; juste ; ad hoc
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
สบายดี[v. exp.] (sabāi dī) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy ; be doing well ; be doing great ; be doing good FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
สม[v.] (som) EN: become ; suit ; fit ; befit FR: convenir
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: healthy ; in good health ; sound ; fit FR:
สุขภาพสมบูรณ์[v. exp.] (sukkhaphāp ) EN: be healthy ; be in good health ; be fit FR: être en parfaite santé ; être en excellente santé
แต่งสำเภา[v. exp.] (taeng samph) EN: fit out a merchant vessel FR:
วีน[v.] (wīn) EN: fly off the handle (at s.o.) ; throw a fit ; display one's temper FR:
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
เอากำไร[v. exp.] (ao kamrai) EN: take profits FR:
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of) ; get the better of (s.o.) FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon ) EN: profit margin FR:
แบ่งกันกิน[v. exp.] (baeng kan k) EN: split the profits ; share the spoils FR:
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamr) EN: profit and loss account FR:
บังควร[adj.] (bangkhūan) EN: appropriate ; fitting ; proper ; fitting and proper ; as behooves FR:
บรรลุผล[adj.] (banluphon) EN: successful ; accomplished FR: fructueux ; profitable
เบียดแว้ง[v.] (bīetwaēng) EN: seek additional profits FR:

fit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spielpassung {f}clearance fit; loose fit
Feinsitz {m}medium fit
passend; richtig; geeignet; angemessen {adj} | sehr passendproper | fit and proper
Schiebesitz {m}push fit
Schrumpf-Presssitz {m}shrink fit
Gleitsitz {m}sliding fit
Wutanfall {m}snit fit [Am.] [slang]
Übergangspassung {f}snug fit; transition fit
Unfallrente {f}accident benefit
Buchgewinn {m}; rechnerischer Gewinnaccounting profit
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind
Armaturenbalken {m}fitting assembly
Art {f}fits
Benefiz...; Wohltätigkeitsveranstaltung {f}benefit
Benefizkonzert {n}benefit concert
Benefizspiel {n}benefit match; charity match
Benefizveranstaltung {f}benefit performance
Schottverschraubung {f}bulkhead fitting
Kindergeld {n}child benefit [Br.]
Klemmringverschraubung {f}compression fitting
Deckungsbeitrag {m}contribution margin; profit margin
Kosten-Nutzen-Analyse {f}cost benefit analysis
Sterbegeld {n}death benefit
Membranarmaturen {pl}diaphragm valves and fittings
Zwillingsbereifung {f}dual application; dual fitment; twin fitment
Fitness {f}fitness
Fitnesscenter {n}fitnesscenter
Fitnessraum {m} | Fitnessräume
Fitnessstudio {n}fitness studio
Fittich {f} | jdn. unter seine Fittiche nehmenwing | to take someone under one's wing
Passschraube {f} [techn.]fit bolt; fitting bolt; fitted bolt
Zornausbruch {m}fit of rage; angry outburst
diensttauglich {adj}fit for service
erwerbsfähig {adj}fit for work
essbar {adj}fit to eat
geeignet; tauglich (für; zu) {adj}fit (for)
wehrfähig; wehrdiensttauglich {adj} | wehrfähiger | am wehrfähigstenfit for military service | fitter for military service | fittest for military service
Ungleichmäßigkeit {f}fitfulness
Erwerbsfähigkeit {f}fitness for work
Kampffähigkeit {f}fitness to fight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fit
Back to top