ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fittingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fittingly*, -fittingly-

fittingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fittingly (adv.) อย่างเหมาะสม Syn. suitably, fitly Ops. inappropriately, improperly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเสียน (adv.) fittingly See also: appropriately, befittingly, suitably Syn. ชิด, สนิท, แนบเนียน

fittingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเสียน[adv.] (krasīen) EN: fittingly FR:
ตามฐานะ[adv.] (tām thāna) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly FR: selon son rang ; selon ses moyens

fittingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passend {adv}befittingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fittingly
Back to top