ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

provide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *provide*, -provide-

provide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
provide (vi.) จัดหาให้ See also: จัดเตรียมไว้ให้ Syn. furnish, equip, grant, give
provide (vt.) จัดหาให้ See also: จัดเตรียมไว้ให้ Syn. furnish, equip, grant, give
provide against (phrv.) ทำเพื่อต่อต้าน Syn. make against
provide for (phrv.) จัด (บางสิ่ง) ให้ See also: หาให้, จัดเตรียมให้
provide under (phrv.) จัดหา (บางสิ่ง) ให้ตามกฎหมาย
provide with (phrv.) จัดเตรียม See also: จัดหา
provided (conj.) โดยมีเงื่อนไขว่า Syn. in the case that, if
provided that (conj.) เพื่อว่า See also: เพื่อที่จะ Syn. therefore
providence (n.) พรหมลิขิต See also: เหตุการณ์ที่เชื่อว่ากำหนดโดยพระเจ้า Syn. destiny, superintendence
providence (n.) ความสามารถในการจัดการ
provident (adj.) ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต See also: ที่วางแผนล่วงหน้า Syn. cautious, prepared
providential (adj.) เกี่ยวกับพรหมลิขิต Syn. fortunate, opportune
providently (adv.) อย่างวางแผนไว้ล่วงหน้า Syn. carefully
provider (n.) ผู้จัดหา Syn. giver
English-Thai: HOPE Dictionary
provide(พระไวดฺ') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ., See also: providable adj. provider n.
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข,โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case,granted
provided schooln. โรงเรียนประชาบาล
providence(พรอฟ'วิเดินซฺ) n. การคุ้ม-ครองของพระเจ้าที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่พระองค์สร้างขึ้น., Syn. foresight,discretion
provident(พรอฟ'วิเดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,มองไกล,ประหยัด,ขี้เหนียว, See also: providentness n., Syn. cautious
provident fundn. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า
providential(พรอฟวิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากพระผู้เป็นเจ้า,เป็นเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. opportune
English-Thai: Nontri Dictionary
provide(vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา
provident(adj) เตรียม,รอบคอบ,มองการณ์ไกล,สุขุม
providential(adj) ของพระเจ้า,โชคดี,ที่มาจากพระเจ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
provide๑. บัญญัติ, กำหนด๒. จัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
providerผู้ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดหา (v.) provide See also: procure, obtain, supply Syn. หา, เฟ้นหา
ป้อน (v.) provide See also: supply, offer Syn. จัดหา
เอื้ออำนวย (v.) provide See also: bestow, give, accord, grant, impart Syn. อำนวย, ให้
ให้ความครื้นเครง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความครื้นเครง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความบันเทิง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความสำราญ
ให้ความบันเทิง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความสำราญ
ให้ความรื่นเริง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความรื่นเริง (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความสนุกสนาน (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความสนุกสนาน (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความสำราญ (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง
ให้ความสำราญ (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง
ให้ความเพลิดเพลิน (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
ให้ความเพลิดเพลิน (v.) provide entertainment See also: give amusement Syn. ให้ความสนุกสนาน, ให้ความครื้นเครง, ให้ความรื่นเริง, ให้ความบันเทิง, ให้ความสำราญ
หล่อเลี้ยง (v.) provide nourishment See also: nourish, feed
กองตรวจคนเข้าเมือง (n.) Civil Servant Provident Fund
ตม. (n.) Civil Servant Provident Fund Syn. กองตรวจคนเข้าเมือง
ประจำตำแหน่ง (adj.) employer-provided
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you provide some details?คุณช่วยให้รายละเอียดบางอย่างได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้
If you want a signed confession to that effect, that gentleman with the lumps on his head will provide it.{\cHFFFFFF}if you want a signed confession to that effect, {\cHFFFFFF}that gentleman with the lumps on his head will provide it.
Can you provide us with a guide to take us to Delhi?คุณสามารถให้เรามีแนวทางในการพาเราไปยังนิวเดลีหรือไม่
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้
I make enough money to provide for both of us and you're stealing.ฉันทำเงินเพียงพอที่จะให้ทั้งของเราและคุณขโมย
Their families and friends store the weapons and explosives... and they provide what we call "safe houses."ครอบครัวและเพื่อนของพวกเขาเก็บ อาวุธและวัตถุระเบิด และพวกเขาให้ สิ่งที่เราเรียกว่า"บ้านปลอดภัย."
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ
Father, Theodore advised to provide enrichment activities in these areas did so conscientiously until his death from myocardial infarction, November 10, 1974.พ่อ, ธีโอดอร์ ควรที่จะจัดให้มีการตกแต่ง กิจกรรมในพื้นที่เหล่านี้
#And they can get away with this...# #it's impossible to provide a 100% safety.ถ้าเขาเต็มใจรับโทษ เพราะรัฐไม่มีทางป้องกัน... เหตุร้ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่านเห็นด้วยมั้ยครับ เรื่องนี้น่ะครับ
Mutant reptiles and amphibians provide new and previously unimagined taste sensations.สัตว์เลื้อยคลานกลายพันธุ์และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ถูกเตรียมและก่อนที่ จะไม่จินตนาการถึงรสชาดของมัน
Would you be willing to make it your problem... if I provide generous compensation?แล้วนายจะยอม ให้เป็นเรื่องของนายมั้ย ถ้าชั้นจะให้รางวัลนาย

provide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人多势众[rén duō shì zhòng, ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, 人多势众 / 人多勢眾] many men, a great force (成语 saw); many hands provide great strength; There is safety in numbers.
滋润[zī rùn, ㄗ ㄖㄨㄣˋ, 滋润 / 滋潤] moist; humid; to moisten; to provide moisture; comfortably off
协助[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ, 协助 / 協助] provide assistance; aid
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, 支援] provide assistance or backing; to support; to back
养老[yǎng lǎo, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ, 养老 / 養老] provide for the elderly
近朱者赤,近墨者黑[jìn zhū zhě chì, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄓㄜˇ ㄔˋ, jin4 mo4 zhe3 hei1, 近朱者赤,近墨者黑] proximity to cinnabar makes you red, to pitch makes you black (成语 saw, from Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修); different environments provide different influence.; Nurture determines a person's character.
资助[zī zhù, ㄗ ㄓㄨˋ, 资助 / 資助] subsidize; provide financial aid
布朗大学[Bù lǎng dà xué, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 布朗大学 / 布朗大學] Brown University, Providence, Rhode Island
供应[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ˋ, 供应 / 供應] to supply; to provide; to offer
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away
因特网提供商[yīn tè wǎng tí gōng shāng, ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, 因特网提供商 / 因特網提供商] Internet service provider; ISP
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ, 倘若] provided that; supposing that; if
天意[tiān yì, ㄊㄧㄢ ㄧˋ, 天意] providence; the Will of Heaven
提供商[tí gōng shāng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, 提供商] provider (company)
发放[fā fàng, ㄈㄚ ㄈㄤˋ, 发放 / 發放] provide; give; grant
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, 规定 / 規定] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule
善后借款[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, 善后借款 / 善後借款] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913
[zī, ㄗ, 资 / 資] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense
服务提供者[fú wù tí gōng zhě, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄜˇ, 服务提供者 / 服務提供者] service provider
提供者[tí gōng zhě, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄜˇ, 提供者] supplier; provider
电信服务供应商[diàn xìn fú wù gōng yìng shāng, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄍㄨㄥ ˋ ㄕㄤ, 电信服务供应商 / 電信服務供應商] telecommunications service provider
[jù, ㄐㄩˋ, 具] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state

provide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万一に備える[まんいちにそなえる, man'ichinisonaeru] (v1) to provide against contingencies
便を図る[べんをはかる, benwohakaru] (exp,v5r) (See 便宜を図る) to provide facilities; to administer to the convenience of
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P)
子供を抱く[こどもをだく, kodomowodaku] (exp,v5k) (1) to hold a child in one's arms; to embrace a child; (2) to provide for a child (children)
安全を図る[あんぜんをはかる, anzenwohakaru] (exp,v5r) to provide for safety
[かまち, kamachi] (n) (uk) door frame; window frame; frame sections of the door or window that provide most of its structural integrity
護衛を付ける[ごえいをつける, goeiwotsukeru] (exp,v1) to provide (a person) with a bodyguard
資金を出す[しきんをだす, shikinwodasu] (exp,v5s) to provide with funds; to fund; to advance some capital; to furnish with funds
陣中見舞い;陣中見舞[じんちゅうみまい, jinchuumimai] (n) visiting soldiers at the front to provide comfort; visit to (gift for) persons hard at work as a sign of support
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP
アクセスプロバイダ[, akusesupurobaida] (n) {comp} access provider
アプリケーションサービスプロバイダ[, apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) {comp} Application Service Provider
イベントプロバイダ[, ibentopurobaida] (n) {comp} event provider
インターネットサービスプロバイダー;インターネットサービスプロバイダ[, inta-nettosa-bisupurobaida-; inta-nettosa-bisupurobaida] (n) {comp} (See ISP) Internet Service Provider; ISP
インターネットプロバイダ[, inta-nettopurobaida] (n) {comp} Internet provider
インターネットプロバイダー[, inta-nettopurobaida-] (n) {comp} Internet Service Provider; ISP
インターネット接続業者[インターネットせつぞくぎょうしゃ, inta-netto setsuzokugyousha] (n) Internet service provider; ISP
インフォメーションプロバイダー[, infome-shonpurobaida-] (n) information provider
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten
ケーブルサービスプロバイダ[, ke-burusa-bisupurobaida] (n) {comp} global service provider
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
ソリューションプロバイダ[, soryu-shonpurobaida] (n) {comp} solution provider
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P)
バナー[, bana-] (n) (1) banner; (2) {comp} (See リンクバナー) banner (graphic provided to link to site)
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P)
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water
リブリーザー[, riburi-za-] (n) rebreather; provides a breathing gas containing oxygen and recycles exhaled gas
リンクバナー[, rinkubana-] (n) {comp} link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site)
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words
上天[じょうてん, jouten] (n) heaven; God; Providence; the Supreme Being; the Absolute
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
仏縁[ぶつえん, butsuen] (n) Buddha's providence
仕着せ;為着;仕着;四季施(ateji)[しきせ, shikise] (n) livery; servant's clothes provided by employers
入稿[にゅうこう, nyuukou] (n,vs) sending material to press (as in printing); uploading material to print service provider
公共財[こうきょうざい, koukyouzai] (n) (See 集合財) public goods (i.e. goods or services such as lighthouses, military installations, etc., which are provided by government)
命冥加[いのちみょうが, inochimyouga] (adj-na,n) providential protection
大黒柱[だいこくばしら, daikokubashira] (n) (1) central pillar (of a building); (2) mainstay (e.g. of an economy); backbone (e.g. of a family); provider; main man; (P)
天の助け[てんのたすけ, tennotasuke] (n) godsend; gift from providence
天佑;天祐[てんゆう, tenyuu] (n) divine aid; divine grace; providential help
天心[てんしん, tenshin] (n) zenith; divine will; providence
Japanese-English: COMDICT Dictionary
配信[はっしん, hasshin] to send, to transmit, to provide
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider
サービス提供者[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP
トランスポートサービス提供者[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] transport service provider, TS-provider
ネットワークサービス提供者[ネットワークサービスていきょうしゃ, nettowa-kusa-bisu teikyousha] network service provider
プロバイダ[ぷろばいだ, purobaida] provider
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers)
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor
運営者[うんえいしゃ, un'eisha] provider, manager

provide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
อภัยทาน[v.] (aphaiyathān) EN: shelter ; give asylum ; provide asylum FR:
บรรเทาทุกข์[v. exp.] (banthao thu) EN: rescue ; provide relief ; alleviate relief ; alleviate distress ; mitigate suffering FR: soulager la peine
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
หาให้[v. exp.] (hā hai) EN: provide ; get ; arrange FR: munir ; pourvoir
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue FR: distribuer ; fournir
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply ; acquire ; find FR: munir ; équiper ; procurer
จัดหาให้[v. exp.] (jathā hai) EN: supply ; provide FR: fournir ; procurer
จัดให้[v.] (jat hai) EN: manage ; sort out ; supply ; provide ; put at one's disposal ; place at one's disposal FR: diriger
จัดทำ[v.] (jat tham) EN: make ; do ; create ; conduct ; provide ; compile ; organize FR: créer ; réaliser
จัดที่ให้อยู่[v. exp.] (jat thī hai) EN: accomodate ; provide lodging FR: procurer un logement
จัดเตรียมไว้ให้[v. exp.] (jattrīem wa) EN: provide FR:
กำหนดไว้[v. exp.] (kamnot wai) EN: note ; fix ; provide FR:
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief FR:
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for) ; bolster FR: supporter
กดจุด[v.] (kotjut) EN: apply pressure to various areas of the body to provide relief FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: support ; provide for FR: supporter ; fournir
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: provide nourishment ; nourish ; feed FR:
ออกทุน[v.] (økthun) EN: put up money ; finance ; invest ; make an investment ; provide the capital or funds for a business FR: investir
ป้อน[v.] (pøn ) EN: provide ; supply ; offer ; input FR: approvisionner ; alimenter
รายงาน[v.] (rāi-ngān) EN: report ; provide information ; give an account of ; inform FR: rapporter ; rendre compte de ; faire un rapport ; donner un compte-rendu ; informer
แสดงหลักฐาน[v. exp.] (sadaēng lak) EN: produce evidence ; provide evidence ; furnish proof FR: fournir la preuve
สามารถมีได้[v. exp.] (sāmāt mī dā) EN: provide ; afford FR:
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement ; subvenir aux besoins de
ถ่ายน้ำ[v. exp.] (thāi nām) EN: remove water ; provide a change of water ; change the water FR: renouveler l'eau
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
คิดการณ์ไกล[v. exp.] (khit kān kl) EN: make provision for ; be farsighted ; be provident ; be sagacious FR:
เกลือกว่า[X] (kleūak wā) EN: if ; provided that FR: s'il en est ainsi
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[n.] (køngthunsam) EN: corporate welfare fund ; provident fund FR:
ผิ[conj.] (phi) EN: if ; in case ; lest ; provided that FR: si ; supposé que
ผิว ; ผิว่า[X] (phiwa ; phi) EN: if ; provided that ; in case that FR:
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness ; rich in FR: tous ensemble ; au complet
พรหมลิขิต ; พรหมเรขา[n.] (phrommalikh) EN: fate ; destiny ; divine providence ; the state of being preordained by fate or a divine power FR:
พรหมเรขา ; พรหมลิขิต[n.] (phrommarēkh) EN: fate ; destiny ; divine providence ; the state of being preordained by fate or a divine power FR:
พรอวิเดนซ์[n. prop.] (Phrøwidēn) EN: Providence FR: Providence
ผู้ให้บริการ[n. exp.] (phū hai bør) EN: facilitator ; servant ; service person ; service provider ; fixer (vulg.) FR: fournisseur de services [m]
ผู้ให้บริการที่พัก[n. exp.] (phū hai bør) EN: accommodation provider FR:
ตามที่บัญญัติไว้ใน[X] (tām thī ban) EN: as provided in FR:

provide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klarheit {f} | Klarheit schaffenclarification | to provide clarification
Bedarfsträger {m}public agency; public utility provider
Informationsanbieter {m}information provider
kundenseitig {adv}provided by the customer; supplied by the customer
sofern {adv}provided (that); as long as
Unterstützungskasse {f}relief fund; provident fund
glücklich {adv}providentially
unvorsichtig {adv}improvidently
vorfürsorglich {adv}providently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า provide
Back to top