ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

improperly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *improperly*, -improperly-

improperly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
improperly (adv.) อย่างไม่เหมาะสม See also: อย่างไม่ถูกต้อง, อย่างไม่สมควร Syn. unbecomingly, unsuitably Ops. properly, suitably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิดีมิร้าย (adv.) improperly See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร Ops. ดี
โดยมิชอบ (adv.) improperly See also: wrongfully Syn. โดยไม่ถูกต้อง Ops. โดยชอบ
โดยไม่ถูกต้อง (adv.) improperly See also: wrongfully Ops. โดยชอบ
ไม่สมควร (adv.) improperly See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly Syn. ชั่วร้าย Ops. ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In light of today's severe summer heat, officials suspect that the lunches were improperly storedเพราะอากาศในวันนี้ร้อนมาก จึงทำให้อาหารกลางวันเสีย
It'd be a shame for the 8th wonder of the modern world to collapse because the stress is improperly propagated.เพราะน้ำหนักไม่ได้รับกระจายอย่างถูกต้อง กระจายอะไรถูกต้องนะ?
You going to write me up for improperly secured load?แล้วจะเขียนใบสั่งให้ผมข้อหาบรรทุกของไม่รัดกุมรึเปล่า
I will demonstrate that I was improperly instructed in driving by a woman whose lack of respect for society borders on the sociopathic.ผมจะสาธิตให้ดู ว่าผมได้รับคำแนะนำ ให้ขับรถอย่างไม่เหมาะสม จากผู้หญิงที่ ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
A colleague of mine did her graduate thesis on the fungus that grows on improperly sterilized manicure implements.เพื่อนร่วมงานของฉันทำวิทยานิพนธ์ เรื่องเชื้อราที่เติบโตในอุปกรณ์ทำแล็บ ที่ฆ่าเชื้อไม่ถูกต้อง
Word has that somebody's kill was improperly dumpedเค้าลือกันให้แซ่ดว่ามีคนตายฟรี
If any one of those systems had been improperly handled-- resulting in the shuttle crashing, one of our best young men dying.ถ้ามีใครในนั้นไม่สามารถ รับมือกับระบบได้... ผลที่เกิดจากการที่กระสวยยานตก มือดีที่สุดของเราตาย
"They're often attracted to improperly packed food,บ่อยครั้งมันได้กลิ่น อาหารแพ็คที่เหม็น
You and I... that are properly utilized but improperly compensated.คุณกับผม... ซึ่งลงทุนน้อย แต่ให้ผลตอบแทนสูง
The official FBI investigation says it was an electrical fire, accelerated by improperly stored propane.รายงานของเอฟบีไอบอกว่า เป็นไฟฟ้าลัดวงจร โดยได้โพรเพนที่เก็บไว้เป็นตัวเร่ง
Improperly propagated?กระจายน้ำหนักอย่างถูกต้อง
Improperly propagated.ข้อต่อรับน้ำหนักมากเกินไป

improperly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่ถูกต้อง[adv.] (dōi mai thu) EN: improperly FR:
โดยมิชอบ[adv.] (dōi mi chøp) EN: improperly ; unlawfully FR: malhonnêtement
เกินเลย[v.] (koēnloēi) EN: behave improperly ; be overfamiliar FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
ประเจิดประเจ้อ[adj.] (prajoētpraj) EN: improperly exposed in public ; unduly exposed to the public eye ; shameful ; disgraceful FR: indécent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า improperly
Back to top