ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mechanic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mechanic*, -mechanic-

mechanic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mechanic (n.) ช่างเครื่อง See also: ช่างซ่อมเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ Syn. engineer, technician
mechanical (adj.) เกี่ยวกับเครื่องจักรกล Syn. motorized, powered engineering
mechanical (adj.) ซึ่งผลิตโดยเครื่องจักร See also: ซึ่งเป็นเครื่องจักร Syn. power-driven, involuntary
mechanical (adj.) ซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ Syn. automatic, machinelike
mechanically (adv.) อย่างเครื่องจักร See also: อย่างไม่หยุดพัก Syn. automatically
English-Thai: HOPE Dictionary
mechanic(มะแคน'นิค) n. ช่าง,ช่างเครื่อง,ช่างกล
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
mechanician(แมคคะนิช'เชิน) n. ช่างเครื่อง,ช่างกล
mechanics(มะแคน'นิคซฺ) n. กลศาสตร์,โครงสร้าง,วิธีดำเนินการ,รายละเอียด
English-Thai: Nontri Dictionary
mechanic(n) ช่างกล,ช่างเครื่อง
mechanical(adj) เหมือนเครื่องจักร,ในทางกลไก,เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
mechanics(n) กลศาสตร์,ระบบเครื่องยนต์กลไก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mechanic formรูปแบบกลไก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical-กล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanically balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลเชิงกล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mechanicalการใช้ผ้าถูหน้าแรงๆ, ระคายเคืองโดยตรง, พลังงานกล, เมคานิคอล [การแพทย์]
Mechanical engineeringวิศวกรรมเครื่องกล [TU Subject Heading]
Mechanically Sorting of Waste Materials การคัดแยกขยะด้วยอุปกรณ์เชิงกล การคัดแยกขยะ โดยใช้อุปกรณ์ เช่น แยกขยะด้วยแม่เหล็ก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Mechanicsกลศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างเครื่อง (n.) mechanic See also: fitter, machinist Syn. ช่างกล, ผู้คุมเครื่อง
ผู้คุมเครื่อง (n.) mechanic See also: fitter, machinist Syn. ช่างกล
เชิงกล (adj.) mechanical
วิศวกรช่างกล (n.) mechanical engineer Ops. คน
ยันตรกรรม (n.) mechanical engineering
วิศวกรรมเครื่องกล (n.) mechanical engineering
กลศาสตร์ (n.) mechanics See also: mechanical science
M.M.E. (abbr.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
ช่างซ่อมรถ (n.) motor car mechanic See also: motor vehicle mechanic, automotive mechanic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A good mechanic Get outเก่งทางเครื่องยนต์ด้วย / ออกไป ต่อไป
I'll be a mechanic instead, you need really good grades for that!งั้นฉันก็จะเป็นช่างเครื่องแทน \ ต้องได้เกรดดีๆมากๆเลยใช่มั้ย
Our Dad worked as a mechanic over in Jupiter.พ่อทำงานเป็นช่างเครื่องในจูปิเตอร์
You should have your mechanic check it out anyway.คุณควร เอาเครื่องยนต์ไปเช็คดูนะ
So he goes over, the mechanic opens up the hood and says,มันก็เข้าไป ช่างเปิดหมวกและทักทายว่า
Say, there's a mechanic at the garage over there.เอ่อ ช่างซ่อมรถที่อู่ตรงนั้น.
He's doesn't want me to... hook up with a mechanic from a family of mechanics?เขาแค่ไม่อยากให้ฉัน ไปยุ่งกับช่างยนต์ ของตระกูลช่างยนต์?
I'm a mechanic and a motorcycle enthusiast.ฉันเป็นช่างซ่อมรถ และคนที่คลั่งไคล้มอเตอร์ไซค์
Dead mechanic worked for Teller-Morrow.ช่างซ่อมรถที่เสียชีวิต เคยทำงานให้กับอู่เทลเลอร์-มอร์โรว์
Now, what could a mechanic do that would incite such a gruesome death?ตอนนี้ ช่างซ่อมรถทำอะไรได้บ้าง ถึงได้เสียชวิตอย่างน่าสยดสยองเช่นนั้น
He's a part-time mechanic and full-time alcoholic in Oklahoma city.เน€เธ‚เธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธŠเนˆเธฒเธ‡เธขเธ™เธ•เธฃเนŒเนเธšเธšเธžเธฒเธฃเนŒเธ—เน„เธ—เธกเนŒ เนเธฅเธฐ เธ™เธฑเธเธ”เธทเนˆเธกเนเธšเธšเธŸเธนเธฅเน„เธ—เธกเนŒ เธˆ
Yeah, I got me a buddy mechanic in the next town.ผมรู้จักกับช่างซ่อมที่เมืองถัดไป

mechanic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主轴[zhǔ zhóu, ㄓㄨˇ ㄓㄡˊ, 主轴 / 主軸] axis; principal axis (in mechanics, optics, botany etc); main axle (of engine)
轴承[zhóu chéng, ㄓㄡˊ ㄔㄥˊ, 轴承 / 軸承] bearing (mechanical)
天体力学[tiān tǐ lì xué, ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 天体力学 / 天體力學] celestial mechanics
铲土机[chǎn tǔ jī, ㄔㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, 铲土机 / 鏟土機] earth-moving machine; mechanical digger
铲运机[chǎn yùn jī, ㄔㄢˇ ㄩㄣˋ ㄐㄧ, 铲运机 / 鏟運機] earth-moving machine; mechanical digger
流体力学[liú tǐ lì xué, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 流体力学 / 流體力學] fluid mechanics; hydrodynamics
[bān, ㄅㄢ, 搬] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically
惯性系[guàn xìng xì, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧˋ, 惯性系 / 慣性系] inertial system; inertial frame (mechanics)
惯量[guàn liàng, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 惯量 / 慣量] inertia (mechanics)
机械[jī xiè, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, 机械 / 機械] machine; machinery; mechanical
力传递[lì chuán dì, ㄌㄧˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, 力传递 / 力傳遞] mechanical transmission
力学[lì xué, ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 力学 / 力學] mechanics; to study hard
力学传递[lì xué chuán dì, ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ, 力学传递 / 力學傳遞] mechanical transmission
动力系统[dòng lì xì tǒng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 动力系统 / 動力系統] mechanical system
技工[jì gōng, ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ, 技工] mechanic
扫除机[sǎo chú jī, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ ㄐㄧ, 扫除机 / 掃除機] mechanical sweeper
机器人[jī qì rén, ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ, 机器人 / 機器人] mechanical person; robot
机械工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 机械工程 / 機械工程] mechanical engineering
机械性[jī xiè xìng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, 机械性 / 機械性] mechanical
机械能[jī xiè néng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄋㄥˊ, 机械能 / 機械能] mechanical energy
机械钟[jī xiè zhōng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ, 机械钟 / 機械鐘] mechanical clock
连续介质力学[lián xù jiè zhì lì xué, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 连续介质力学 / 連續介質力學] mechanics of a continuous medium (math. phys.); fluid mechanics
力偶[lì ǒu, ㄌㄧˋ ㄡˇ, 力偶] moment of forces (mechanics)
转动惯量[zhuǎn dòng guàn liàng, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 转动惯量 / 轉動慣量] moment of inertia (mechanics)
牛顿力学[niú dùn lì xué, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 牛顿力学 / 牛頓力學] Newtonian mechanics
量子力学[liàng zǐ lì xué, ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 量子力学 / 量子力學] quantum mechanics
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻板] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing
态叠加[tài dié jiā, ㄊㄞˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧㄚ, 态叠加 / 態疊加] superposition of states (quantum mechanics)
绕流[rào liú, ㄖㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 绕流 / 繞流] turbulence (in fluid mechanics)
粘性力[nián xìng lì, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 粘性力] viscous forces (in fluid mechanics)
雷诺数[Léi nuò shù, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, 雷诺数 / 雷諾數] Reynolds number (ratio of inertial forces to viscous forces in fluid mechanics)

mechanic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
工匠[こうしょう, koushou] (n) artisan; mechanic
機械工[きかいこう, kikaikou] (n) machinist; mechanic
オプトメカニカルマウス[, oputomekanikarumausu] (n) {comp} optomechanical mouse
カシメ[, kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware
カラートーン[, kara-to-n] (n) color screentone; colour screentone; color mechanical tint; colour mechanical tint
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly
シャープペンシル[, sha-pupenshiru] (n) (See シャーペン) propelling or mechanical pencil (wasei
シャーペン[, sha-pen] (n) (abbr) (See シャープペンシル) mechanical pencil (wasei
シャー芯[シャーしん, sha-shin] (n) (abbr) (See シャーペン) mechanical pencil lead
シュレーディンガーの猫[シュレーディンガーのねこ, shure-deinga-noneko] (n) Schrodinger's cat (quantum mechanics thought experiment)
スクリーントーン[, sukuri-nto-n] (n) screentone; adhesive mechanical tint
ニュートン力学[ニュートンりきがく, nyu-ton rikigaku] (n) Newtonian mechanics
マトリックス力学[マトリックスりきがく, matorikkusu rikigaku] (n) matrix mechanics
ムーバー[, mu-ba-] (n) mover; mechanical ride
メカ[, meka] (n) (1) (abbr) mechanical; (2) mechanism; (3) mechanic; (P)
メカトロニクス[, mekatoronikusu] (n) mechatronics; electromechanics
メカニクス;メカニックス[, mekanikusu ; mekanikkusu] (n) mechanics
三角定規[さんかくじょうぎ, sankakujougi] (n) triangles (used in mechanical drawing); set square
偏心;偏芯(iK)[へんしん, henshin] (n,adj-no) eccentricity (in mechanics, electronics, etc.)
写真製版[しゃしんせいはん, shashinseihan] (n,vs) photoengraving; photomechanical process; photochemical engraving
原子力学[げんしりきがく, genshirikigaku] (n) atomic mechanics
工巧明[くぎょうみょう, kugyoumyou] (n) (See 五明) silpasthanavidya (ancient Indian study of the arts, inc. mathematics and mechanics)
応用力学[おうようりきがく, ouyourikigaku] (n) applied mechanics
機械仕掛け[きかいじかけ, kikaijikake] (n) mechanical; mechanized; mechanised
機械学[きかいがく, kikaigaku] (n) mechanics
機械工学[きかいこうがく, kikaikougaku] (n) mechanical engineering
機械技師[きかいぎし, kikaigishi] (n) mechanical engineer; mechanician
機械科[きかいか, kikaika] (n) course in (of) mechanical engineering
機械翻訳[きかいほんやく, kikaihonyaku] (n) {comp} machine translation; mechanical translation; automatic translation
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical
絡繰り;絡繰(io);機関[からくり, karakuri] (n) (1) (uk) mechanism; machinery; contrivance; device; (2) (uk) trick; dodge; (3) (uk) (abbr) (See からくり人形) mechanical doll; string puppet
職人[しょくにん, shokunin] (n,adj-no) worker; mechanic; artisan; craftsman; (P)
解析力学[かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics
運動量空間[うんどうりょうくうかん, undouryoukuukan] (n) (See じつくうかん) momentum space (quantum mechanics)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
機械設計[きかいせっけい, kikaisekkei] mechanical design
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
力学[りきがく, rikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์ English: mechanics

mechanic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างฟิต[n.] (changfit) EN: fitter ; mechanic FR: mécanicien-ajusteur [m]
ช่างแก้เครื่องยนต์[n. exp.] (chang kaē k) EN: mechanic FR: mécanicien moteur [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūa) EN: mechanic ; fitter ; engineer FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างกล[n. exp.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ช่างซ่อม[n. exp.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมเครื่องจักร[n. exp.] (chang sǿm k) EN: fitter ; mechanic FR:
ช่างซ่อมรถ[n. exp.] (chang sǿm r) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ช่างยนต์[n. exp.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer ; automotive technician FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
นายช่าง[n.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; engineer ; chief FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
นายช่างอากาศยาน[n. exp.] (nāi chāng ā) EN: aircraft mechanic FR:
นายช่างเครื่องกล[n. exp.] (nāi chāng k) EN: mechanic FR: mécanicien [m]
วิศวกร[n.] (witsawakøn) EN: engineer ; mechanic FR: ingénieur [m]
ช่างไฟฟ้า[n. exp.] (chang faifā) EN: electrician ; electrical mechanics FR: électricien [m] ; électricienne [f]
ชีวกลศาสตร์ [n.] (chīwakonlas) EN: biomechanics FR: biomécanique [f]
เชิงกล[adj.] (choēngkon) EN: mechanical FR: mécanique
การได้เปรียบเชิงกล[n. exp.] (kān dāi prī) EN: mechanical advantage FR:
การผุพังทางกายภาพ[n. exp.] (kān phu pha) EN: mechanical weathering ; physical weathering FR:
การผุพังทางกล[n. exp.] (kān phu pha) EN: mechanical weathering FR:
การสั่นสะเทือนทางกล[n. exp.] (kān sansath) EN: mechanical vibrations FR: vibrations mécaniques [fpl]
คลื่นกล[n. exp.] (khleūn kon) EN: mechanical wave FR: onde mécanique [f]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor FR: machine [f] ; mécanisme [m]
ความแข็งแรงเชิงกล[n. exp.] (khwām khaen) EN: mechanical strength FR:
กล[adj.] (kon) EN: mechanical FR: mécanique
กลศาสตร์[n.] (konlasāt) EN: mechanics ; mechanical science FR: mécanique [f]
กลศาสตร์ของไหล[n. exp.] (konlasāt kh) EN: fluid mechanics FR: mécanique des fluides [f]
กลศาสตร์ควอนตัม [n. exp.] (konlasāt kh) EN: quantum mechanics FR: mécanique quantique [f]
กลศาสตร์แผนเดิม[n. exp.] (konlasāt ph) EN: classical mechanics FR: mécanique classique [f]
กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง[n. exp.] (konlasāt ph) EN: continuum mechanics FR:
กลศาสตร์ดั้งเดิม[n. exp.] (konlasāt ta) EN: classical mechanics FR: mécanique classique [f] ; mécanique newtonienne [f]
กลศาสตร์วิศวกรรม[n. exp.] (konlasāt wi) EN: engineering mechanics FR:
งานกล[n. exp.] (ngān kon) EN: mechanical work FR:
ปฐพีกลศาสตร์[n. exp.] (pathaphīkon) EN: soil mechanics FR: mécanique des sols [f]
พลังงานเชิงกล[n. exp.] (phalang-ngā) EN: mechanical energy FR:
พลังงานกล[n. exp.] (phalang-ngā) EN: mechanical energy FR: énergie mécanique [f]
ประสิทธิผลเชิงกล[n. exp.] (prasitthiph) EN: mechanical efficiency FR:
ระบบระบายอากาศเชิงกล[n. exp.] (rabop rabāi) EN: mechanical ventilation systems FR:
ทางกล[adj.] (thāng kon) EN: mechanical FR: mécanique
วิศวกรรมเครื่องกล[n. exp.] (witsawakam ) EN: mechanical engineering FR: ingénierie mécanique [f]
วิศวกรช่างกล[n. exp.] (witsawakøn ) EN: mechanical engineer FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]

mechanic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugzeugmechaniker {m}aeromechanic
Apparateraum {m}machine room; mechanical room
Beanspruchung {f} | mechanische Beanspruchungstress | mechanical stress
Motorschaden {m}engine trouble; mechanical breakdown
Technische Mechanik {f}engineering mechanics
Feinmechanik {f}fine mechanics
Gerätekammer {f}instrument chamber; mechanical room
Mechanik {f}mechanics; mechanical system
Anlagenbau {m}mechanical engineering and construction
Druckknopfschalter-Mechanik {f}mechanical system of a push-button switch
Gleitringdichtung {f} [techn.]mechanical seal; shaft seal
Körperschall {m}mechanical vibration; structure-borne sound; structure-borne noise
Maschinenbau {m}mechanical engineering
Maschinensatz {m}mechanical typesetting
Maschinenschaden {m}mechanical breakdown; engine trouble
mechanisch {adj} | nicht mechanischmechanical | unmechanical
mechanische (konventionelle) Verbuchung {f}mechanical charging
Fahrzeugpanne {f}mechanical breakdown
Feinwerktechnik {f}precision engineering; precision mechanics
Maschinen-Genauigkeitsanalyse {f}precision mechanical device technology
Quantenmechanik {m}quantum mechanics
Bodenmechanik {f}soil mechanics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mechanic
Back to top