ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

footie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *footie*, -footie-

footie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
footie (sl.) ฟุตบอล Syn. fitba
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ma'am, you need to be wearing footies before you try those on.คุณนาย คุณต้องสวมถุงพลาสติก ก่อนที่คุณจะลองสวมรองเท้าพวกนั้นค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า footie
Back to top