ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malevolent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malevolent*, -malevolent-

malevolent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malevolent (adj.) เป็นอันตราย See also: เป็นภัย, ชั่ว, เลว Syn. harmful, malignant, vicious
malevolent (adj.) มุ่งร้าย See also: ประสงค์ร้าย Syn. malicious, vengeful, ill-wishing Ops. benevolent
malevolently (adv.) อย่างมุ่งร้าย See also: อย่างเป็นอันตราย
English-Thai: HOPE Dictionary
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile
English-Thai: Nontri Dictionary
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This classic prank comes to you from the malevolent mind of Sheldon Cooper.การแก้แค้น ที่นายเจอนี้ มาจากจิตใจอันชั่วร้าย ของเชลดอน คูเปอร์คนนี้เอง
There's my malevolent imp.ต้องอย่างนั้นสิปีศาจร้ายของฉัน
Deliberate and malevolent actions taken by corporations to protect their vital interests.เป็นแผนร้ายที่จงใจสร้างขึ้นโดยองค์กรหลายแห่ง
Kevin's mother had rather malevolent ways of punishing a three-year-old.แม่เควินมีวิธีที่ชั่วร้าย ในการลงโทษเด็กสามขวบ
If it's not the Separatists, it's a malevolentenemy nonetheless.ถึงมันจะไม่ใช่พวกแบ่งแยก ยังไงก็ตาม มันก็เป็นศัตรูที่มุ่งร้ายและก้าวร้าว
But there are other entities, more malevolent.แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
The Afreet are malevolent, powerful beings.อฟรีทเป็นสิ่งที่แข็งแกร่ง

malevolent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修罗[xiū luó, ㄒㄧㄡ ㄌㄨㄛˊ, 修罗 / 修羅] Asura, malevolent spirits in Indian mythology
啊修罗[ā xiū luó, ㄚ ㄒㄧㄡ ㄌㄨㄛˊ, 啊修罗 / 啊修羅] Asura, malevolent spirits in Indian mythology
死灰复燃[sǐ huī fù rán, ㄙˇ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄖㄢˊ, 死灰复燃 / 死灰復燃] lit. ashes burn once more (成语 saw); fig. sb lost returns to have influence; sth malevolent returns to haunt one
[è, ㄜˋ, 恶 / 惡] evil; vice; wicked; malevolent; malignant; pernicious; fierce
歹毒[dǎi dú, ㄉㄞˇ ㄉㄨˊ, 歹毒] vicious; ruthless; malevolent

malevolent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マレフィック[, marefikku] (n,adj-na) malefic; malevolent (person, force, etc.); malign; evil
荒ぶる神[あらぶるかみ, araburukami] (exp,n) (arch) malevolent god

malevolent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
น่าชัง[v.] (nāchang) EN: be hateful ; be malicious ; be malevolent FR:
น่าชัง[adj.] (nā chang) EN: hateful ; malicious ; malevolent FR: abominable

malevolent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übelwollend {adv}malevolently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malevolent
Back to top