ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

criminal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *criminal*, -criminal-

criminal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
criminal (adj.) เกี่ยวกับอาชญากรรม Syn. unlawful, illegal
criminal (adj.) ซึ่งทำผิด Syn. wrongful
criminal (adj.) ที่น่าเสียใจ
criminal (n.) ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย Syn. lawbreaker, convict
criminal conversation (n.) การเป็นชู้ Syn. adultery, fornication
criminal law (n.) กฎหมายอาญา
criminal world (n.) มาเฟีย See also: สมาคมอาชญากรรมลับ, แกงค์มาเฟีย Syn. underworld
criminality (n.) การผิดกฎหมาย Syn. culpability, guiltiness
English-Thai: HOPE Dictionary
criminal(คริม'มะเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา,มีความผิดทางอาญา,ไร้ความสำนึก,โง่ n. อาชญากร, Syn. culpable,disgraceful
criminalistics(คริมมิแนลลิส'ทิคซฺ) n. อาชญากรรมวิทยา, See also: criminality (คริมมิแนล'ลิที) n. ความเป็นอาญา,การกระทำที่เป็นอาชญากรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม,ทุจริต,ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
CRIMINAL criminal law(n) กฎหมายอาญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
criminalอาชญากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
criminal lawกฎหมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criminalอาชญากรรม [การแพทย์]
Criminal lawกฎหมายอาญา [TU Subject Heading]
Criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศาลอาญา (n.) The Criminal Court
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน (v.) extradite a criminal or prisoner
สำนักงานคดีอาญา (n.) Office of Criminal Litigation
ทางอาญา (adj.) criminal Ops. ทางแพ่ง
ผู้กระทำผิดกฎหมาย (n.) criminal See also: felon, offender, crook, malefactor Syn. ผู้ร้าย
ผู้ร้าย (n.) criminal See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ Ops. ตำรวจ
มิจฉาชีพ (n.) criminal See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย Ops. ตำรวจ
มิจฉาชีพ (n.) criminal See also: thief, robber, bandit, burglar Syn. โจร, ผู้ร้าย, ขโมย
วายร้าย (n.) criminal See also: villain, evil man, bandit, brigand, gangster Syn. คนร้าย Ops. คนดี
อาชญากร (n.) criminal See also: felon, offender, crook, malefactor Syn. ผู้ร้าย, ผู้กระทำผิดกฎหมาย
โจรผู้ร้าย (n.) criminal See also: thief, robber, bandit, burglar Syn. โจร, ผู้ร้าย, ขโมย, มิจฉาชีพ
ซ่องโจร (n.) criminal association See also: hideout, lair, thieves´ den, bandit´s den, den Syn. ถ้ำโจร, รังโจน
ถ้ำโจร (n.) criminal association See also: hideout, lair, thieves´ den, bandit´s den, den Syn. รังโจน
รังโจน (n.) criminal association See also: hideout, lair, thieves´ den, bandit´s den, den Syn. ถ้ำโจร
คดีอาญา (n.) criminal case
อาญา (n.) criminal case Syn. คดีอาญา Ops. แพ่ง, คดีแพ่ง
ประมวลกฎหมายอาญา (n.) Criminal Code See also: Penal Code
ศาลอาญา (n.) Criminal Court
กฎหมายอาญา (n.) criminal law See also: penal law
มฤจฉาชีพ (n.) criminals See also: gangsters, desperadoes, underworld Syn. มิจฉาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.สังหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงที่สุดพยายามในศาลทางอาญาของเรา
I want you to round up every vicious criminal and gunslinger in the West.ฉันอยากให้นายกวาดต้อนอาชญากร และมือปืนตัวร้ายในภาคตะวันตกนี้
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน
I've spoken to Gerst and he thinks that if you volunteer for a 28-day observation you might be able to avoid criminal charges.ฉันคุยกับเกิร์สแล้ว... ...และเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาสา เข้าร่วมการปฏิบัติ 28 วัน ...คุณอาจจะพ้น การจับกุม
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ
It seems I had a natural aptitude for applying behavioural models to criminal cases.ผมย้ายไปเรียนในอังกฤษ เมื่อกลับมา ผมถูกเลือกเข้าทำงานกับองค์กร
They made their choice based on his criminal record to make an assault on the upcoming secret meeting.โดยเลือกจากบันทึกอาชญากรรม ให้เขาโจมตีการประชุมลับที่จะมาถึง
And we don´t take kindly to any unauthorized criminal activities.และเราไม่ขายช่วงลิขสิทธิ์โหดให้ใคร คุณเข้าใจผิดมั้ง
If you want to talk about criminal statistics... take a look at the social inequalities that produce them.ถ้านายอยากจะพูดเรื่อง/สถิติการก่ออาชญากรรมล่ะก็... ลองมองดูสังคมเรานี่สิ / ความไม่เท่าเทียมกันสร้างพวกมันขึ้นมา
Rule 3.03 of Supreme Judicial Court... states that a law student may appear on behalf... of a defendant in criminal proceedings.กฎข้อที่ 3 วรรค 3 ศาลสูงสุด... บัญญัติว่านักศึกษานิติศาสตร์สามารถว่าความในฐานะ... ทนายฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดีอาชญากรรม
Ah, am I a criminal or what?ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะโว้ย
A criminal mastermind would have worn a mask.คนอยู่เบื้องหลังไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากหรอก

criminal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民事诉讼[mín shì sù sòng, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 民事诉讼 / 民事訴訟] common plea; civil appeal (as opposed to criminal case)
刑事诉讼法[xíng shì sù sòng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄚˇ, 刑事诉讼法 / 刑事訴訟法] criminal procedure
刑案[xíng àn, ㄒㄧㄥˊ ㄢˋ, 刑案] criminal case
刑法[xíng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄚˇ, 刑法] criminal law
刑诉法[xíng sù fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄙㄨˋ ㄈㄚˇ, 刑诉法 / 刑訴法] criminal procedure; abbr. for 刑事訴訟法|刑事诉讼法
控罪[kòng zuì, ㄎㄨㄥˋ ㄗㄨㄟˋ, 控罪] criminal charge; accusation
国际刑事警察组织[Guó jì Xíng shì Jǐng chá Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际刑事警察组织 / 國際刑事警察組織] International Criminal Police Organization (Interpol)
国际刑警组织[guó jì xíng jǐng zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ ㄗㄨˇ ㄓ, 国际刑警组织 / 國際刑警組織] Interpol (International Criminal Police Organization)
指控[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, 指控] accusation; a (criminal) charge; to accuse
反共[fǎn gòng, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ, 反共] anti-communist (often considered criminal)
枪匪[qiāng fěi, ㄑㄧㄤ ㄈㄟˇ, 枪匪 / 槍匪] bandits with guns; an armed criminal; a gunman
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
[háng, ㄏㄤˊ, 桁] cangue (stocks to punish criminals)
捉拿[zhuō ná, ㄓㄨㄛ ㄋㄚˊ, 捉拿] to arrest; to catch a criminal
犯人[fàn rén, ㄈㄢˋ ㄖㄣˊ, 犯人] convict; prisoner; criminal
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 感化] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example
刑事[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 刑事] criminal; penal
犯罪者[fàn zuì zhě, ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, 犯罪者] criminal; perpetrator
罪犯[zuì fàn, ㄗㄨㄟˋ ㄈㄢˋ, 罪犯] criminal
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 引鬼上门 / 引鬼上門] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack
逃犯[táo fàn, ㄊㄠˊ ㄈㄢˋ, 逃犯] escaped criminal
恶势力[è shì li, ㄜˋ ㄕˋ ㄌㄧ˙, 恶势力 / 惡勢力] evil forces; criminals elements
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 煽动颠覆国家政权 / 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech)
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ, 累犯] repeated offender; habitual criminal; recidivist
罪魁祸首[zuì kuí huò shǒu, ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 罪魁祸首 / 罪魁禍首] ringleader; chief-criminal; arch-criminal
亡命之徒[wáng mìng zhī tú, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 亡命之徒] runaway (成语 saw); desperate criminal; fugitive
查抄[chá chāo, ㄔㄚˊ ㄔㄠ, 查抄] take inventory of and confiscate a criminal's possessions
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 黥] tattoo criminals on face; surname Qing
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer
战犯[zhàn fàn, ㄓㄢˋ ㄈㄢˋ, 战犯 / 戰犯] war criminal
刑事犯[xíng shì fàn, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄈㄢˋ, 刑事犯] a criminal

criminal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal
インターポール;インターポル[, inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation)
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal
共謀共同正犯[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution)
内乱罪[ないらんざい, nairanzai] (n) criminal insurrection
凶悪犯人[きょうあくはんにん, kyouakuhannin] (n) heinous criminal; vicious criminal
刑事[けいじ, keiji] (n) (1) (police) detective; (n,adj-f) (2) criminal matter; (P)
刑事司法[けいじしほう, keijishihou] (n) criminal justice
刑事司法制度[けいじしほうせいど, keijishihouseido] (n) criminal justice system
刑典[けいてん, keiten] (n) criminal law books
刑律[けいりつ, keiritsu] (n) criminal law
刑法[けいほう, keihou] (n,adj-no) criminal law; penal code; (P)
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence
国際刑事法[こくさいけいじほう, kokusaikeijihou] (n) international criminal law
密通[みっつう, mittsuu] (n,vs) adultery; misconduct; intrigue; criminal connection
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.)
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
強姦罪[ごうかんざい, goukanzai] (n) rape; criminal assault
愉快犯[ゆかいはん, yukaihan] (n) criminal who takes delight in people's reaction to his crimes
慣行犯[かんこうはん, kankouhan] (n) (1) (See 常習犯) habitual criminal; recidivist; (2) recidivism; habitual criminal activity
戦争犯罪人[せんそうはんざいにん, sensouhanzainin] (n) war criminal
捜査員[そうさいん, sousain] (n) investigator (usu. of criminal cases)
教唆犯[きょうさはん, kyousahan] (n) criminal instigator
教唆罪[きょうさざい, kyousazai] (n) criminal instigation
暴きだす;暴き出す[あばきだす, abakidasu] (v5s) to dig up and expose a criminal matter
曝し者;晒し者;晒者;さらし者[さらしもの, sarashimono] (n) pilloried criminal exposed to public view; public scorn or humiliation; person shamed in front of others
模倣犯[もほうはん, mohouhan] (n) copycat criminal
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P)
爆発物取締罰則[ばくはつぶつとりしまりばっそく, bakuhatsubutsutorishimaribassoku] (n) Criminal Regulations to Control Explosives
犯罪性[はんざいせい, hanzaisei] (n) criminality; criminal propensity
犯罪歴[はんざいれき, hanzaireki] (n) criminal record
立件[りっけん, rikken] (n,adj-no) (1) assembling a case (for prosecution); (2) precondition or prerequisite for prosecution; (vs) (3) to build a criminal case against someone
罪人を流す[ざいにんをながす, zaininwonagasu] (exp,v5s) to exile a criminal
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender
責任能力[せきにんのうりょく, sekininnouryoku] (n) legal competency; criminal responsibility; ability to fulfil one's responsibilities; full accountability
逃亡犯[とうぼうはん, toubouhan] (n) (abbr) (See 逃亡犯罪人・とうぼうはんざいにん) fugitive from justice; fugitive criminal
逃亡犯罪人[とうぼうはんざいにん, toubouhanzainin] (n) fugitive from justice; fugitive criminal
隠避[いんぴ, inpi] (n,vs) helping a criminal to avoid arrest
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals

criminal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชญากร[n.] (ātchayākøn ) EN: criminal ; perpetrator FR: criminel [m]
อาชญากรสงคราม[n. exp.] (ātchayākøns) EN: war criminal FR: criminel de guerre [m]
อาชญากร[n.] (ātyākøn = ā) EN: criminal ; perpetrator FR: criminel [m]
อาชญากรสงคราม[n. exp.] (ātyākønsong) EN: war criminal FR: criminel de guerre [m]
อาญา[adj.] (āyā) EN: penal ; criminal FR: pénal ; criminel
แฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (faēm ātyāka) EN: criminal record FR: casier judiciaire [m]
ฟ้องอาญา[v. exp.] (føng āyā) EN: bring a criminal action ; file a criminal suit ; file a criminal case FR:
เจตนาทางอาญา[n. exp.] (jēttanā thā) EN: criminal intent FR:
จิตวิทยาอาชญากร[n. exp.] (jittawittha) EN: criminal psychology FR:
โจรผู้ร้าย[n. exp.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m] ; brigand [m]
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng antha) EN: gang of hooligans ; criminal gang FR:
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēn) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings FR:
การฟ้องคดีอาญา[n. exp.] (kān føng kh) EN: criminal prosecution ; criminal action ; prosecution FR:
การกระทำผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham) EN: criminal offence ; violation FR: violation [f]
การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด[n. exp.] (kān phisūt ) EN: identification of the criminal FR:
การรีดลูก[n.] (kān rītlūk) EN: illegal abortion ; criminal abortion FR: avortement illégal [m]
การสืบสวนคดีอาญา[n. exp.] (kān seūpsūa) EN: criminal investigation FR:
การสืบสวนและสอบสวน[n. exp.] (kān seūpsūa) EN: criminal process FR:
การทำแท้งผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān thamtha) EN: illegal abortion ; criminal abortion FR: avortement illégal [m]
คดีอาญา[n. exp.] (khadī āyā) EN: criminal case ; criminal procedure FR: affaire criminelle [f]
ข้อกล่าวหาทางอาญา[n. exp.] (khø klāohā ) EN: criminal charge FR: accusation criminelle [f]
คนร้าย[n.] (khonrāi) EN: outlaw ; criminal ; malefactor FR: malfaiteur [m] ; malfaitrice [f] ; malfrat [m] ; voyou [m]
ความผิดอาญา[n. exp.] (khwām phit ) EN: criminal offense FR: acte criminel [m]
ความประมาททางอาญา[n. exp.] (khwām pramā) EN: criminal negligence FR:
ความรับผิดในทางอาญา[n. exp.] (khwām rapph) EN: criminal liability FR:
ความรับผิดทางอาญา[n. exp.] (khwām rapph) EN: criminal responsibility FR:
ความรับผิดทางอาญาที่เบาลง[n. exp.] (khwām rapph) EN: diminished criminal responsibility FR:
เกี่ยวกับอาชญากรรม [adj.] (kīo kap ātc) EN: criminal FR: criminel
กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.)[org.] (Køng Thabīe) EN: Criminal Records Division FR:
กฎหมายอาญา[n.] (kotmāi-āyā) EN: criminal law ; penal law FR: loi pénale [f]
กฎหมายลักษณะอาญา[n. exp.] (kotmāi laks) EN: criminal law ; penal law FR:
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[n. exp.] (kotmāi with) EN: criminal procedure code ; criminal procedure law ; criminal procedure FR:
มาตรา 116 (ม.116) = มาตรา ๑๑๖[n. exp.] (Māttrā neun) EN: Article 116 (of the Criminal Code) FR:
มาตรา 112 (ม.112) = = มาตรา ๑๑๒[n. exp.] (Māttrā neun) EN: Article 112 (of the Criminal Code) ; Section 112 (of the Criminal Code) ; lese majeste law FR:
พิจารณาคดี[v. exp.] (phijāranā k) EN: institute criminal proceedings FR:
พัวพันกับคดีอาญา[v. exp.] (phūaphan ka) EN: be involved in a criminal suit ; be involved in a penal suit FR:
ผู้กระทำผิดกฎหมาย[n. exp.] (phū kratham) EN: criminal FR: criminel [m] ; criminelle [f]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain ; thug FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ประมวลกฎหมายอาญา[n. exp.] (pramūankotm) EN: Penal Code ; Criminal Code FR: code pénal [m]
ศาลอาญา[n.] (sān-āyā) EN: Criminal Court FR: cour de justice criminelle [f]

criminal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Strafregister {n}criminal records; criminal record
Straftat {f}criminal act; criminal offence; punishable act
kriminell; verbrecherisch {adj} | krimineller | am kriminellsten | eine kriminelle Neigungcriminal | more criminal | most criminal | a criminal twist
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
Strafgesetzbuch {n} (StGB)penal code; criminal code
Gewaltverbrecher {m}violent criminal
Kriegsverbrecher {m}war criminal
Strafmündigkeit {f}criminal discretion
Strafverfahren {n}criminal proceedings
Strafverfahren {n}criminal procedure
Vorbestrafung {f}criminal record
Gangsterbande {f}gang of criminals
Gewohnheitsverbrecher {m}habitual criminal; habitual offender

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า criminal
Back to top