ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

badinage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *badinage*, -badinage-

badinage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
badinage (n.) การพูดเล่น See also: การพูดตลก Syn. badinage, joke
English-Thai: HOPE Dictionary
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
English-Thai: Nontri Dictionary
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า badinage
Back to top