ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brick*, -brick-

brick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brick (n.) อิฐ See also: ดินเผา
brick (n.) คนดี Syn. trump
brick (adj.) ทำด้วยอิฐ See also: ทำด้วยดินเผา
brick in (phrv.) ถมด้วยก้อนอิฐ See also: อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ
brick up (phrv.) อุดหรือปิดกั้นด้วยก้อนอิฐ See also: ถมด้วยก้อนอิฐ
brickbat (n.) คำตำหนิ
brickhouse (sl.) ผู้หญิงอกโต
bricklayer (n.) ช่างปูน
brickwork (n.) งานก่ออิฐ
English-Thai: HOPE Dictionary
brick(บริค) n. อิฐ,ก้อนอิฐ,สิ่งที่คล้ายอิฐ,คนดี,คนใจดี. vt. ก่ออิฐ. adj. ทำด้วยอิฐ,คล้ายอิฐ
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ
brickkilnn. เตาเผาอิฐ
bricklayingn. การก่ออิฐ, See also: bricklayer n.
brickle(บริค'เคิล) adj. เปราะ., See also: brickleness n. ความเปราะ.
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
brickwork(บริค'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยอิฐ
brickyardn. สถานที่ทำอิฐ
English-Thai: Nontri Dictionary
brick(n) อิฐ
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ
brickkiln(n) เตาเผาอิฐ
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
brickwork(n) การก่อตึก,คนก่ออิฐ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bricklayersช่างปูน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลสิงห์ (n.) handrail of a brick staircase
ก้อนอิฐ (n.) brick Syn. อิฐ
ก่ออิฐ (v.) brick See also: lay bricks
อิฐ (n.) brick Syn. ก้อนอิฐ
ก่อ (v.) lay (brick) See also: put, place, set
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of this brick dormitory and these tormented dreams we can but show you the outer shell, the surface.สิ่งแสนทรมานในแคมป์นี้ และความฝันที่ถูกย่ำยีจนชอกช้ำ เราคงให้คุณเห็นได้แต่เปลือกของมัน และภายนอกเท่านี้
It has a brick fireplace and a cute bedroom with mirrors on the ceiling and...และก็ห้องนอนน่ารักๆ มีกระจกบนเพดานและก็...
This was the Yellow Brick Road.นี่มันคือถนนสายสีเหลือง
Your Majesty, they have discovered the Yellow Brick Road, and are on their way to the Emerald City.ฝ่าบาท พวกหล่อนเจอเส้นทางสีเหลืองแล้ว และกำลังมุ่งสู่เมืองมรกต
Very good but brick not hit back.ดีมาก ... ... แต่อิฐไม่ได้ตีกลับ
I imagine a brick falling on him and smashing his brains.ลูกอยากฟาดเค้าด้วยอิฐ แล้วทุบสมองให้แหลกเละ
Three-storeyed brick building, fire on second, third floor.ตึกสามตึก / ไฟไหม้ที่ชั้นสอง และสาม
I'll pound you with a brick if you do!ฉันจะเอาอิฐทุบหัวแก ถ้าแกคิดแบบนั้น
For me, this city, on a day when the light is so clear that I can touch every detail every brick and window in the buildings I love.-ฉันนะ ที่เมืองนี้ ในวันที่แสงสว่างสดใส.. ...ให้ฉันได้เห็นรายละเอียดทุกอย่างของความงาม.. ...อิฐทุกก้อน หน้าต่างทุกบาน ของตึกที่ฉันรัก
He's dangerous. He threw a brick at me.เขาอันตราย เขาโยนอิฐใส่ผม
Someone threw a brick through a window of a new restaurant.มีคนขว้างอิฐใส่หน้าต่างร้านใหม่ของคุณ
No, overreacting would be if I threw a brick through you.ไม่ๆ ถ้าฉันปาอิฐใส่คุณถึงจะเรียกว่าเกินไป

brick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砖石塔[zhuān shí tǎ, ㄓㄨㄢ ㄕˊ ㄊㄚˇ, 砖石塔 / 磚石塔] brick pagoda
砖窑[zhuān yáo, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ, 砖窑 / 磚窯] brick kiln
砖窑场[zhuān yáo chǎng, ㄓㄨㄢ ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, 砖窑场 / 磚窯場] brick kiln
窑场[yáo chǎng, ㄧㄠˊ ㄔㄤˇ, 窑场 / 窯場] brick kiln
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
镁砖[měi zhuān, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄢ, 镁砖 / 鎂磚] magnesium brick (refractory material)
标砖[biāo zhuān, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄢ, 标砖 / 標磚] marker brick (in building); keystone
散水[sàn shuǐ, ㄙㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, 散水] apron (sloping brickwork to disperse water)
[zhuān, ㄓㄨㄢ, 塼] brick
[zhòu, ㄓㄡˋ, 甃] brickwork of well
[zhuān, ㄓㄨㄢ, 砖 / 磚] brick
砖块[zhuān kuài, ㄓㄨㄢ ㄎㄨㄞˋ, 砖块 / 磚塊] brick
库布里克[Kù bù lǐ kè, ㄎㄨˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ, 库布里克 / 庫布裡克] Kubrick
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, 堆砌] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric
版筑[bǎn zhù, ㄅㄢˇ ㄓㄨˋ, 版筑 / 版築] rammed earth (a building material); mud brick; adobe
耐火砖[nài huǒ zhuān, ㄋㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄓㄨㄢ, 耐火砖 / 耐火磚] refractory brick; firebrick

brick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャモット煉瓦[シャモットれんが, shamotto renga] (n) chamotte brick
ブリックチーズ[, burikkuchi-zu] (n) brick cheese
舗装煉瓦[ほそうれんが, hosourenga] (n) paving brick
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre
レッドブリック[, reddoburikku] (n) {comp} RedBrick
レンガ造り;煉瓦造り[レンガづくり(レンガ造り);れんがづくり(煉瓦造り), renga dukuri ( renga tsukuri ); rengadukuri ( renga tsukuri )] (n) brickwork
化粧煉瓦[けしょうれんが, keshourenga] (n) ornamental tile; facing bricks
天日瓦[てんじつがわら, tenjitsugawara] (n) sun-dried brick; adobe
積み上げ[つみあげ, tsumiage] (n) piling up; making a heap; laying bricks
積み上げる[つみあげる, tsumiageru] (v1,vt) to pile up; to make a heap; to lay bricks
積み木;積木[つみき, tsumiki] (n) (toy) building blocks; bricks
耐火煉瓦[たいかれんが, taikarenga] (n) firebrick
試し割り[ためしわり, tameshiwari] (n) breaking bricks, etc. (martial arts)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
レッドブリック[れっどぶりっく, reddoburikku] RedBrick

brick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house FR: maison en briques [f]
อิฐ[n.] (it) EN: brick FR: brique [f] ; briquette [f]
อิฐดิบ[n. exp.] (it dip) EN: raw brick FR:
อิฐหัก[n. exp.] (it hak) EN: broken brick FR:
อิฐกลวง[n. exp.] (it klūang) EN: hollow brick FR: brique creuse [f]
อิฐมอญ[n. exp.] (it Møn ) EN: red brick FR:
อิฐทนไฟ[n. exp.] (it thonfai) EN: refractory brick FR: brique réfractaire [f]
กำแพงอิฐ[n. exp.] (kamphaēng i) EN: brick wall FR: mur de brique [m]
ก้อนอิฐ[n. exp.] (køn it) EN: brick FR: brique [f]
สีอิฐ[n. exp.] (sī it) EN: brick red FR: rouge brique [m] ; couleur brique [f]
เตาทุเรียง[n.] (taothurīeng) EN: brick and clay pottery kiln ; kind of ancient kiln in Sukothai FR:
ตึก[n.] (teuk) EN: building ; brick building ; construction ; brick structure FR: immeuble [m] ; maison [f] ; maison en dur [f] ; construction [f] ; construction en briques [f] ; building [m] (anglic., vx) ; édifice [m] ; tour [f]
ช่างก่ออิฐ[n. exp.] (chang kø it) EN: bricklayer ; mason FR: maçon [m]
ช่างปูน[n. exp.] (chang pūn) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer FR: maçon [m]
ก่ออิฐ[v.] (kø it) EN: lay bricks ; build FR: maçonner
ก่ออิฐถือปูน[v.] (kø-itthēupū) EN: lay bricks ; build FR:
เตาอิฐ[n. exp.] (tao it) EN: brickkiln FR:
เตาเผาอิฐ[n. exp.] (tao phao it) EN: brickkiln FR:

brick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Granit {m} | auf Granit beißengranite | to bang your head against a brick wall
Hochfeuerfeststein {m}heavy-duty brick
Langlochziegel {m}horizontal coring clay brick
Backstein {m}brick
Feuergewölbe {n}brick arch
Ziegelmauer {f}brick wall
Maurerpolier {m}bricklayer foreman
Maurerei {f}bricklaying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brick
Back to top