ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joke*, -joke-

joke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
joke (vi.) พูดตลก See also: เย้าแหย่, ล้อเลียน Syn. jest, banter, tease
joke (n.) เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ See also: ตัวตลก Syn. clown, buffon, laughing stock
joke (n.) เรื่องตลก See also: เรื่องขบขัน, คำพูดตลก Syn. jest, gag, wisecrack
joke about (phrv.) เล่นตลก See also: ล้อเล่น
joke with (phrv.) เล่นตลกกับ See also: ล้อเล่นกับ
joker (n.) ตัวตลก See also: ตัวโจ๊ก Syn. comedian, buffon
joker (n.) ไพ่โจ๊กเกอร์ มีแต้มสูงสุดหรือจะนับเป็นแต้มอะไรก็ได้
English-Thai: HOPE Dictionary
joke(โจค) {joked,joking,jokes} n. เรื่องตลก,เรื่องเล่น ๆ ,เรื่องล้อเล่น,เรื่องขำ ๆ ,คำตลก,สิ่งขบขัน,สิ่งง่าย ๆ vi. ล้อเล่น,พูดเล่น,พูดล้อเลียน,พูดตลก. vt. ทำตลก,เล่นตลก., See also: jokingly adv. -S.jest
joker(โจค'เคอะ) n. ผู้ล้อเล่น,ผู้เล่นตลก,ตัวตลก,ไพ่โจ๊กที่จะนับเป็นแต้มอะไรก็,ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
joke(n) เรื่องตลก,เรื่องขำขัน
joker(n) ตัวตลก,จำอวด,ไพ่พิเศษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลกบริโภค (v.) be a joke for eating Syn. หลอกกิน
หลอกกิน (v.) be a joke for eating
พูดตลก (v.) joke See also: tell a joke, jest
พูดล้อเล่น (v.) joke See also: josh, jest Syn. พูดเล่นๆ
พูดเล่น (v.) joke See also: josh, jest Syn. พูดล้อเล่น, พูดเล่นๆ
พูดเล่นๆ (v.) joke See also: josh, jest Syn. พูดล้อเล่น
เรื่องขำขัน (n.) joke See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism Syn. เรื่องขบขัน Ops. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า
เรื่องตลก (n.) joke See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน Ops. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า
เล่นตลก (v.) joke See also: play a joke, jest
แก๊ก (n.) joke Syn. มุข
โจ๊ก (n.) joke See also: jest, laughing-stock Syn. เรื่องตลก, เรื่องขบขัน
ตลก (n.) joker See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon
ตัวตลก (n.) joker See also: clown, buffoon, jester Syn. จำอวด
ตัวโจ๊ก (n.) joker See also: clown, buffoon, jester Syn. ตัวตลก, จำอวด
โจ๊ก (n.) joker Syn. ไพ่โจ๊กเกอร์, โจ๊กเกอร์
โจ๊กเกอร์ (n.) joker Syn. ไพ่โจ๊กเกอร์
ไพ่โจ๊กเกอร์ (n.) joker Syn. โจ๊กเกอร์
ตลกคะนอง (adv.) crack jokes See also: wild comical, mettlesome joke, savage joke
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're so naive, I can't even joke around youเธอช่างซื่อเหลือเกิน จนฉันไม่สามารถล้อเล่นกับเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, please don't joke about it. Mrs. Van Hopper's waiting.โอ้ อย่าล้อเล่นสิคะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์กําลังรออยู่...
What a grand joke it'll be. What a triumph. ""มันช่างเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ ชัยชนะเเท้ๆ เลย!"
You're Joking Blondie. You wouldn't... you wouldn't play a Joke on me like that.นายล้อเล่นแน่เลย ไอ้หัวทอง นายอย่าล้อเล่นแบบนั้นสิ
I thought it was a joke about film catching fire.ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องตลก ที่ฟิล์มไหม้ไฟนั่น.
Is everything a joke to you? No, it's not, Doctor.- เห็นเป็นเรื่องตลกหรือ
Use that old joke about his wife: "Excuse me, sir, is that your wife?เอาเรื่องเมียเขามาเป็นมุข "นั่นเมียคุณใช่มั้ย
I thought you'd like that. Everything's a great big joke to you.นึกแล้วว่าคุณต้องชอบ อะไรก็เป็นเรื่องตลกไปหมด
Lady, nothing is a joke to me. That's why I do stand-up comedy.สำหรับผมไม่มีอะไรเป็นมุข ผมถึงเป็นตลกเดี่ยว...
A joke doesn't stop being funny just because someone's dead.เรื่องตลกยังคงเป็นเรื่องตลกนะ ถึงแม้มีใครตาย
I think this joke has run its course, don't you?ผมว่ามุขนี้เก่าไปแล้วนะ ว่ามั้ย
Oh, yes. Another gibe, another joke at my expense.โอ้ใช่ เยาะเย้ยอีกเรื่องตลกที่ค่าใช้จ่ายของฉันอีก
It doesn't matter, we're a joke to them.ฉันกำลังมองหารูปแบบ ในความสับสนวุ่นวาย! มันไม่สำคัญว่าเรา ไม่ตลกกับพวกเขา

joke ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羯鼓催花[jié gǔ cuī huā, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨˇ ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚ, 羯鼓催花] drumming to make apricots flower, cf joke by Tang Emperor Xuanzhong 唐玄宗, playing the drum in apricot blossom
逗哈哈[dòu hā hā, ㄉㄡˋ ㄏㄚ ㄏㄚ, 逗哈哈] to joke; to crack a joke
[zhān, ㄓㄢ, 詀] garrulous; to whisper; to joke
笑林[xiào lín, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, 笑林] Humor; Jokes
不是玩儿的[bù shì wán r de, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄖ˙ ㄉㄜ˙, 不是玩儿的 / 不是玩兒的] It's no joke.
玩笑[wán xiào, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ, 玩笑] joke; jest
笑话[xiào huà, ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, 笑话 / 笑話] joke; jest
恶作剧[è zuò jù, ㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄩˋ, 恶作剧 / 惡作劇] mischief; mischievous; practical joke

joke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P)
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively
ホワイトキック[, howaitokikku] (n) (sl) (See 白ける) dead silence after a joke falls flat (wasei
冗談めかして[じょうだんめかして, joudanmekashite] (exp) jokingly; in the form of a joke
悪ふざけをする[わるふざけをする, warufuzakewosuru] (exp,vs-i) to play pranks (on); to joke around
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r,vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
戯れ言;戯言(io)[ざれごと;ざれこと;たわむれごと;たわぶれごと, zaregoto ; zarekoto ; tawamuregoto ; tawaburegoto] (n) prank; practical joke
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
楽屋落ち[がくやおち, gakuyaochi] (n) (1) shoptalk; matters incomprehensible to outsiders; (2) inside joke; private joke
物笑い[ものわらい, monowarai] (n) a laughingstock; a standing joke
笑談[しょうだん, shoudan] (n,vs) (1) pleasant chat; talking amiably; laughing over; (2) (See 冗談・じょうだん) funny story; jest; joke
ギャグ[, gyagu] (n) joke; gag; (P)
ギャグる[, gyagu ru] (v5r) (See ギャグ) to joke; to say something funny
ジョーカー[, jo-ka-] (n) joker; (P)
ジョーク[, jo-ku] (n) joke; (P)
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness
パンチライン[, panchirain] (n) (See 落ち・おち・3) punch-line (of story or joke)
ブラックジョーク[, burakkujo-ku] (n) black joke; black comedy; morbid humor
一口話[ひとくちばなし, hitokuchibanashi] (n) joke; anecdote
一発芸[いっぱつげい, ippatsugei] (n) one-liner; funny joke; gag; quick trick
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic
介助犬[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.)
仮初にも;仮初めにも[かりそめにも, karisomenimo] (adv) for a moment; even as a joke; even in the slightest degree
冗談じゃない[じょうだんじゃない, joudanjanai] (exp) (1) It's no joke; (2) Gimme a break!; Sod that!
前振り[まえふり, maefuri] (n) (1) (abbr) (See 前置き) preface; introduction; (2) lead in (e.g. to a running joke, asking a question); lead up; (3) (See 前振込み) payment in advance (by bank transfer)
受け流す[うけながす, ukenagasu] (v5s,vt) to ward off; to elude; to turn aside (a joke)
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp,v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial)
女傑[じょけつ, joketsu] (n) brave woman; heroine; lady of character; Amazon
女権[じょけん, joken] (n) women's rights
女権拡張[じょけんかくちょう, jokenkakuchou] (n) extension of women's rights
女権拡張論者[じょけんかくちょうろんしゃ, jokenkakuchouronsha] (n) feminist
女権論者[じょけんろんしゃ, jokenronsha] (n) a feminist
女権運動[じょけんうんどう, joken'undou] (n) women's rights movement
女系天皇[じょけいてんのう, jokeitennou] (n) (See 女性天皇) matrilineal emperor of Japan; emperor (either male or female) whose mother is (was) a member of the Imperial family but whose father is (was) not
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P)
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
女権[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights

joke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
เดอร์ตีโจ๊ก[n. exp.] (doētī jōk) EN: dirty joke FR:
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joke ; jest ; laughing-stock FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]
แก๊ก[n.] (kaek) EN: joke ; gag FR: gag [m]
ขำขัน[v.] (khamkhan) EN: humour ; joke FR:
คำตลก[n. exp.] (kham talok) EN: joke FR: mot drôle [m]
คัพโจ๊ก[n. exp.] (khap jōk) EN: cup joke FR:
กระเซ้าเย้าแหย่[v.] (krasaoyaoya) EN: joke ; crack a joke ; make fun of FR:
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: joke ; play a joke ; jest FR: plaisanter ; faire l'idiot
ล้อ[v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ไม่หยอก[v. exp.] (mai yøk) EN: no joke FR: ne pas plaisanter
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
พูดเล่น[v.] (phūt len) EN: joke ; jest ; be joking FR: plaisanter ; blaguer
พูดตลก[v. exp.] (phūt talok) EN: tell jokes ; joke ; be joking ; kid ; jest FR: blaguer ; plaisanter
เรื่องใต้สะดือ[n. exp.] (reūang tāi ) EN: dirty joke FR:
เรื่องตลก[n. exp.] (reūang talo) EN: joke ; jest ; gag ; jape ; prank ; wisecrack ; witticism FR: blague [f] ; plaisanterie [f] ; histoire drôle [f]
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ตลกบริโภค[X] (talok borip) EN: be a joke for eating ; sponge on s.o. ; get sth under false pretenses FR:
ตลกฝืด[v. exp.] (talok feūt) EN: be not funny ; be not amusing ; tell a joke tahat falls flat FR:
ตลกคะนอง[n. exp.] (talok khanø) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke FR:
ติดตลก[v.] (tittalok) EN: be joking ; be humorous ; joke FR:
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib FR: taquiner ; faire marcher
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker FR: pitre [m] ; bouffon [m]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joker FR: joker [m]
จอมทะเล้น[n. exp.] (jøm thalēn) EN: joker ; fresh guy FR:
ไม่มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mai mi arom) EN: have no sense of humour ; be in no mood for jokes FR: ne pas avoir le sens de l'humour
ไพ่โจ๊กเกอร์[n. exp.] (phai jokkoē) EN: joker FR:
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.) ; amusette [f] (Belg.)
ตลกคะนอง[v. exp.] (talok khanø) EN: be a joker ; be a comedian FR:
ตัวโจ๊ก[n.] (tūajōk) EN: joker FR:
ตัวตลก[n.] (tūatalok) EN: clown ; joker ; buffoon FR: clown [m] ; pitre [m] ; comique [m] ; bouffon [m] (vx – litt.)

joke ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zote {f}dirty joke; obscenity
Stimmungskanone {f}great joker
Scherzwort {n}jesting word; joke; witticism
Joker {m} (Kartenspiel)joker
Pointe {f} (eines Witzes)payoff (of a joke)
Schabernack {m}practical joke; hoax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joke
Back to top