ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

degraded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *degraded*, -degraded-

degraded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
degraded (adj.) เลวทราม See also: ร้ายกาจ, ต่ำช้า Syn. wretched, sordid
English-Thai: HOPE Dictionary
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกอันดับ (v.) be degraded See also: decline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is when I see others degraded that I rejoice knowing it is better to be me than the scum of "the people"มันคือเมื่อฉันเห็น degraded that อื่นๆ ที่ฉันดีใจ... ...รู้ดีมันดีกว่าคือ me than ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำของ"ผู้คน"
Are you feeling at all degraded or oppressed?คุณรู้สึก ไม่พอใจ หรือ หนักใจอะไรหรือเปล่า ?
Our sample was degraded in the initial study.บางตัวอย่างของการทดลอง เกิดการถดถอยจากครั้งแรกที่วิจัย
The DNA is too degraded for a positive match to either victim.DNA จางไปมาก ไม่สามารถหาผลที่ตรงได้กับเหยื่อทั้งสองคน
You know, a week ago, had I fod a list that so degraded the glee club, I would've been embarrassed-5 ถ้าฉันเจอบัญชี เมื่อสัปดาห์ก่อน
It's all degraded and smeared from the blood.มันเสื่อมสลาย หรือไม่ก็ กลายสภาพไปหมดแล้ว จากรอยคราบเลือด
Sample was too degraded in the fire.ตัวอย่างถูกทำลายไปนิดหน่อยในไฟ
This is an extremely flammable poison that contains both sodium silicate and glycolic acid, which is basically degraded ethylene glycol.สารพิษที่ติดไฟง่ายสุดๆ ที่มีทั้งโซเดียมซิลลิเกจ และกรดไกรโคลิค ซึ่งเท่ากับเอธิลีนไกรคอลที่เสื่อมแล้ว สารกันเยือกแข็ง
It turns out there was a second DNA sample on her underwear, but it's too degraded to make a match.ปรากฎว่าตัวอย่างดีเอ็นเอที่สอง จากกางเกงในเธอ แต่มันเสื่อมสภาพเกินกว่าจะตรวจได้
Your indecent behavior with the wife of your superior has severly degraded the police force.เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ต่อภรรยาของผู้บังคับบัญชา ซึ่งส่งผลกระทบ อันเป็นการทำให้กรมตำรวจเสื่อมเสีย
I never degraded the police force.ผมไม่เคยทำเรื่องเสื่อมเสียให้กรมตำรวจ
It was Bill Walden who championed a fledgling drone program, which has since degraded Al-Qaeda to the point of irrelevance.คือ บิล วาลเดนผู้ซึ่ง ริเิริ่มโครงการตั้งแต่แรก โครงการบินด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล ที่ซึ่งบั่นทอนกำลังของอัล-เคด้า

degraded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
成り下がる[なりさがる, narisagaru] (v5r,vi) to be degraded; to come down in the world

degraded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลวลง[adj.] (lēo long) EN: degraded FR:
ป่าเส็งเคร็ง[n. exp.] (pā sengkhre) EN: degraded forest FR:
ทราม[adj.] (sām) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable FR: ignoble
ทาสวิชา[X] (thātsawichā) EN: degraded knowledge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า degraded
Back to top