ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

menial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *menial*, -menial-

menial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
menial (adj.) เกี่ยวกับงานที่ต่ำต้อย See also: ซึ่งเป็นงานที่ชั้นต่ำ, เกี่ยวกับงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ Syn. unskilled Ops. skilled
menial (adj.) เกี่ยวกับคนรับใช้ See also: เกี่ยวกับคนระดับล่างของสังคม Syn. subordinate Ops. superior
menially (adv.) อย่างต่ำต้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
menial(มี'เนียล) adj. เกี่ยวกับคนใช้,เป็นขี้ข้า,ต่ำต้อย. n. คนใช้,ขี้ข้า., See also: menially adv., Syn. servile
English-Thai: Nontri Dictionary
menial(adj) เหมือนทาส,เป็นขี้ข้า,เหมือนคนใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I told virginia P.D.,They're lookg for a white male in his 20s who owns an american-made truck, works a menial job.ฉันบอกทางกรมตำรวจเวอร์จีเนีย/Nเรากำลังตามหา ชายผิวขาว อายุช่วง 20 ปี/Nเขามีรถสัญชาติอเมริกัน ทำงานต้อยต่ำ
Why would I want to learn a menial skill?ทำไมฉันต้องเรียนรู้ทักษะงานช่าง?
I gotta tell you, there's a lot of menial tasks--ฉันจะบอกเธอให้ เรามีงานที่ไม่ต้องใช้ ทักษะมากนักอยู่หลายงาน--
Is it because she's uneducated, trapped in a menial service position?หรือเพราะว่าเธอไร้การศึกษา และทำงานให้บริการระดับล่าง
I'm going to find a similarly menial job where my basal ganglia are occupied with a routine task freeing my prefrontal cortex to work quietly in the background.ระดับล่างเดียวกัน ซึ่งใช้แค่สมองที่ควบคุม การเคลื่อนไหวทำงานจำเจ ทำให้สมองที่ควบคุุมความคิด
I'm menial employee of the month.ฉันเป็นพนง.ระดับล่างดีเด่น ประจำเดือน
He's highly intelligent, but he holds a menial or low-level job.เขาเฉลียวฉลาดมาก แต่เขาทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ หรืองานที่ต่ำต้อย
The unsub could still hold a menial or low-level job.อันซับน่าจะทำงาน ที่ไม่ได้ใช้ทักษะหรืองานที่ต่ำต้อย
Why would a woman like Laura Cambridge, a highly educated professor, suddenly quit everything and just drop out of her life for a series of menial jobs culminating in the wonderful world of phone sex?ทำไมผู้หญิงอย่าง ลอร่า เคมบริดจ์ ผู้มีการศึกษาสูงขนาดศาสตราจารย์ ถึงได้หยุดทุกสิ่งทุกอย่าง แค่ดร็อปชีวิตของเธอ
Because of his ability to plan and flawlessly execute his crimes, we're looking for someone capable of holding down a job, even though it's probably menial and unfulfilling.เพราะความสามารถในการวางแผน และการจัดการที่เกิดเหตุของเขา เรากำลังตามหาคนที่สามารถรักษางานไว้ได้นาน ถึงแม้งานจะต่ำต้อย หรือไม่ประสบความสำเร็จนัก
Anything menial and temporary.อะไรก็ได้ที่ต่ำต้อยและเป็นชั่วคราว
Are you going to keep making me do all these menial tasks and make me look uncool?พี่ยังจะให้พวกเราทำแบบนี้อีกหรอ? มันไม่ดีนะ

menial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下人[げにん, genin] (n) low-rank person; menial
下回り;下廻り[したまわり, shitamawari] (n) subordinate part; menial service; subordinate; utility man
下郎[げろう, gerou] (n) servant; valet; menial
僕;下部[しもべ, shimobe] (n) servant; manservant; menial
単純労働[たんじゅんろうどう, tanjunroudou] (n) unskilled labor; simple labor; menial job
召し使い;召使い;召使[めしつかい, meshitsukai] (n) servant; menial
小走り[こばしり, kobashiri] (n,adv,vs) (1) trot; half run; jog; (2) girl in charge of menial tasks in a samurai family
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na,n,adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official
卑屈[ひくつ, hikutsu] (adj-na,n) menial; meanness; servility; abject; (P)

menial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; souffre-douleur [m]
ขี้ข้า[n.] (khīkhā) EN: slave ; servant ; menial FR:
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial FR: esclave [m]
ปลายแถว[X] (plāi thaēo) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling FR:

menial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knechtisch {adj}menial
knechtisch {adv}menially
niedrig; untergeordnet {adj}menial
niedrig {adv}menially

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า menial
Back to top