ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfavorable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfavorable*, -unfavorable-

unfavorable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfavorable (adj.) ซึ่งไม่น่าพอใจ See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามคาด, ซึ่งไม่เป็นผล Syn. undesirable Ops. favorable
English-Thai: Nontri Dictionary
unfavorable(adj) เป็นภัย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unfavorable varianceผลต่างที่ไม่พอใจ [การบัญชี]

unfavorable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时运不济[shí yùn bù jì, ㄕˊ ㄩㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ, 时运不济 / 時運不濟] fate is unfavorable (成语 saw); the omens are not good
讲閒话[jiǎng xián huà, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 讲閒话 / 講閒話] gossip; make unfavorable comments
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.
蹇滞[jiǎn zhì, ㄐㄧㄢˇ ㄓˋ, 蹇滞 / 蹇滯] awkward; ominous; unfavorable
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不利] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental
逆心[nì xīn, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄣ, 逆心] unfavorable; undesired
不顺[bù shùn, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ, 不顺 / 不順] unfavorable; adverse

unfavorable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous)
悪し様[あしざま, ashizama] (n,adj-no) unfavourable; unfavorable
悪条件[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism
損な条件[そんなじょうけん, sonnajouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions
見劣り[みおとり, miotori] (n,vs) unfavourable comparison; unfavorable comparison
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P)

unfavorable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīa dāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable FR: regrettable ; déplorable
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by) FR: désavantager ; défavoriser
ตกเป็นเบี้ยล่าง[v.] (tokpenbīalā) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable FR: désavantager ; défavoriser

unfavorable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passiv (Zahlungsbilanz) {adj}unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfavorable
Back to top