ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wilderness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wilderness*, -wilderness-

wilderness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wilderness (n.) บริเวณรกร้างว่างเปล่า Syn. barren, waste, wasteland
English-Thai: HOPE Dictionary
wilderness(วิล'เดอะนิส) n. บริเวณรกร้างว่างเปล่า,บริเวณกว้างใหญ่ไพศาล,จำนวนมหาศาล
English-Thai: Nontri Dictionary
wilderness(n) ป่าชัฎ,พง,ที่รกร้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wilderness Areas ที่วิเวกห่างไกล พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ มีความวิเวก สงบเงียบ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ห่างไกลผู้คน ไม่มีถนนหนทาง จะไปถึงได้ก็โดยทางเดินเท้า เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถิ่นทุรกันดาร (n.) wilderness area See also: remote area, distant area, isolated area
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There seemed to be a prettyish kind of little wilderness on one side of your lawn.มันดูเหมือนมีสิ่งที่น่ารักเหมือนเป็นสัตว์ป่า อยู่ที่ฟากหนึ่งของสนามหญ้าของเธอ
I see there's a pretty little wilderness at the side of the house.ฉันเห็นมีป่าเล็กๆ แสนสวยอยู่ตรงนั้นด้วย
And the boy who once was in the wilderness ...และในที่สุดเด็กหนุ่มที่เคยอยู่ในแดนป่าเถื่อน
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง
"And I am a Wilderness Explorer in Tribe 54, Sweat Lodge 12.ผมเป็นลูกเสือนักสำรวจ ของหมู่ที่ 54ค่ายลูกเสือที่ 12
See these? These are my Wilderness Explorer badges.เห็นนี่มั้ยครับ เครื่องหมายของนักสำรวจ
If I get it, I will become a Senior Wilderness Explorer.ถ้าผมได้มัน ผมจะได้เลื่อนเป็นลูกเสือรุ่นใหญ่
"The wilderness must be explored!"ลูกเสือนักสำรวจสู้ตาย
Yep! Then I'll be a Senior Wilderness Explorer.ใช่ ผมถึงจะได้เป็นลูกเสือรุ่นใหญ่
It was a cinch with my Wilderness Explorer GPS.ผมอ่านพิกัดจากอุปกรณ์สำรวจจีพีเอส
Oh, Mr. Fredricksen, if we happen to get separated, use the Wilderness Explorer call.คุณเฟรดริคเซ่น ถ้าเราเกิดพลัดหลงกันล่ะ ใช้เสียงเรียกของลูกเสือดีมั่ย
I am a Wilderness Explorer, so I'm a friend to all of nature.ฉันเป็นลูกเสือนักสำรวจ เป็นมิตรกับธรรมชาติ

wilderness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiōng, ㄐㄩㄥ, 坰] environs; wilderness
[yě, ㄧㄝˇ, 埜] open country, field; wilderness
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 旷 / 曠] waste; wilderness; vast; desert
旷野[kuàng yě, ㄎㄨㄤˋ ㄧㄝˇ, 旷野 / 曠野] wilderness
荒野[huāng yě, ㄏㄨㄤ ㄧㄝˇ, 荒野] wilderness

wilderness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
原生保護[げんせいほご, genseihogo] (n) wilderness preservation
荒原[こうげん, kougen] (n) wilderness
荒蕪地[こうぶち, koubuchi] (n) wild land; wasteland; wilderness
[はら, hara] (n) field; plain; prairie; tundra; moor; wilderness; (P)
原野[げんや, genya] (n) waste land; wilderness; moor; field; plain; (P)
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot)
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P)

wilderness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเวณรกร้างว่างเปล่า[n. exp.] (børiwēn rok) EN: wilderness FR:
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดาน[n.] (dongdān) EN: jungle ; forested area ; woods ; wilderness FR: forêt épaisse [f]
วนอุทยาน[n.] (wana-utthay) EN: park ; national park ; botanical garden ; protected wilderness park ; forest park ; forest reserve FR: parc [m] ; parc national [m] ; jardin botanique [m] ; parc forestier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wilderness
Back to top