ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*manner*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น manner, -manner-

*manner* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
all manner of someone or something (idm.) ทุกประเภท See also: ทุกแบบ
deportment manner (n.) พฤติกรรม See also: อากัปกิริยา, การวางตัว Syn. behavior
deportment manner (n.) กรรม See also: ลักษณะภายนอก, ท่าทาง, บุคลิกลักษณะ, อากัปกิริยา Syn. behavior
devil-may-care manner (idm.) ความไม่ใส่ใจ See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)
ill-mannered (adj.) ซึ่งไม่มีมารยาท See also: ไม่สุภาพ, หยาบคาย Syn. ill-bred, impolite, rude Ops. polite, well-bred
in the manner of (prep.) ในลักษณะ
manner (n.) วิธีการ See also: วิธีกระทำ, ลักษณะท่าทาง, กิริยาท่าทาง, มารยาท Syn. politeness, deportment
manner (n.) รูปแบบ See also: จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, ชนิด Syn. genre, style
mannered (adj.) ซึ่งมีมารยาท (ดีหรือเลว)
mannerism (n.) ธรรมเนียมปฏิบัติ See also: การยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน, ลักษณะเฉพาะ Syn. idiosyncrasy, pecularity
mannerist (n.) ผู้มีมารยาท (ดีหรือเลว) See also: ผู้ยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน
manneristic (adj.) ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติ
mannerliness (n.) ความสุภาพ See also: การมีมารยาทดี Syn. attention, courtesy
mannerly (adj.) สุภาพ See also: มารยาทดี, มีมารยาท Syn. respectful, well-bred
mannerly (adv.) อย่างสุภาพ
manners (n.) มารยาทสังคม
manners (n.) ขนบธรรมเนียมประเพณี See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม Syn. culture, etiquette, decorum
teach manners (vt.) สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม Syn. civilize
unmannerly (adj.) หยาบคาย See also: เกเร, รุนแรง Syn. impolite, rude Ops. gentle
unmannerly (adv.) อย่างหยาบคาย See also: ไม่สุภาพ Syn. impolitely
well-mannered (adj.) ซึ่งมีกิริยามารยาทดี See also: สุภาพ Syn. courteous, polite, well-behaved Ops. discourteous, impolite, rude
English-Thai: HOPE Dictionary
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
manner(แมน'เนอะ) n. กิริยา,ลักษณะท่าทาง,มารยาท,วิธีการกระทำ., See also: manners ขนบธรรมเนียมประเพณี,กิริยาท่าทาง,ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แฟชั่น,สมบัติผู้ดี
mannered(แมน'เนอร์ด) adj. มีกิริยามารยาท,ตามนิสัย,มีผล, Syn. affected
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj.,adv. ไม่มีมาร-ยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.
well-mannered(เวล'แมนเนอด) adj. มีกิริยามารยาทดี
English-Thai: Nontri Dictionary
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
mannerism(n) กิริยาท่าทาง,นิสัย,คำพูดที่ติดปาก,ธรรมเนียมปฏิบัติ
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mannerกิริยาอาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismจริตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดน (v.) used in the same manner as the verb to be form the passive voice Syn. ถูก
กระดกกระดนโด่ (v.) has an ill manner Syn. กระโดกกระเดก, ไม่เรียบร้อย
กระโดกกระเดก (v.) be stiff in manner See also: be ill-mannered, be harsh in manner
การกระทำ (n.) manners See also: behaviour, behavior, act, deportment Syn. ความประพฤติ, มารยาท, อาการ
กิริยา (n.) manners See also: behaviour, behavior, act, deportment Syn. การกระทำ, ความประพฤติ, มารยาท, อาการ
กิริยาท่าทาง (n.) manner See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม
กิริยามารยาท (n.) manners See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา
จริตจะก้าน (n.) manner See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect Syn. จริต
ตะเพิ่น (adv.) in a flurried manner See also: all in a flurry (/fluster), in disorderly haste Syn. พล่านไป, เจิ่นไป
ท่วงท่า (n.) manner See also: attitude, posture, gesture, action, motion Syn. ท่วงที, ท่าทาง, ท่า, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่วงที, ลีลา
ประสา (n.) manner See also: way, style, conduct, pattern, course of action Syn. วิสัยที่เป็นไป, ภาวะ, สถานะที่เป็นอยู่
ผะสา (n.) manner See also: pattern, course of action Syn. ประสา
ผู้หญิงแก่น (n.) ill-mannered woman See also: girl of impolite manner
พล่านไป (adv.) in a flurried manner See also: all in a flurry (/fluster), in disorderly haste Syn. เจิ่นไป
ฟอร์ม (n.) manner See also: look
มรรยาท (n.) manners See also: ethics
มรรยาท (n.) manner See also: politeness, etiquette, courtesy Syn. จรรยา
มรรยาท (n.) manners See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act Syn. มารยาท, กิริยา
ม้าดีดกะโหลก (n.) ill-mannered woman See also: girl of impolite manner Syn. ผู้หญิงแก่น
มารยาท (n.) manners See also: ethics Syn. มรรยาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง
Don't be upset if she seems a little stern or surly. It's only her manner. She's even that way with me.อย่าไปเสียอารมณ์เลย ถ้าหล่อนค่อนข้างจู้จี้ มันเป็นนิสัยของหล่อน ฉันยังเจอเองเลย
I will try to teach John some rudimentary manners... and a greater understanding of the language.ฉันจะพยายามที่จะสอนให้ จอห์นมารยาทพื้นฐานบางอย่าง ... และความเข้าใจมากขึ้นของภาษา
Are you nuts? Teach this kid a little fucking manners. What's right is right.สอนมารยาทให้เด็กนี่หน่อย ว่าใครเป็นใคร
Are you possessed with the devil to talk in that manner to me when you're dying?เธอโดนปีศาจร้าย เข้าสิงหรอกหรือ ถึงพูดแบบนี้กับฉัน ยามตัวเองกำลังตาย
Don't they teach you any manners at school?ที่โรงเรียนสอนมารยาทแกบ้างรึเปล่า?
What? Manners to him?เป็นอย่างไร มารยาทกับเขา?
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก
And you're going to have to try to you know-- change your mannerisms a little.และคุณจะต้องพยายามที่จะ ... ... คุณ know- - เปลี่ยนท่าทางของคุณเพียงเล็กน้อย
I take it you have no manners, then.งั้นเจ้าก็กำลังเป็นพวกไร้มารยาท
No manners then... and no manners now.ไม่ได้กำลังเป็น แต่เป็นอยู่เสมอมาต่างหาก

*manner* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
举止[jǔ zhǐ, ㄐㄩˇ ㄓˇ, 举止 / 舉止] bearing; manner; mien
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, 无所不用其极 / 無所不用其極] committing all manner of crimes; completely unscrupulous
言谈[yán tán, ㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, 言谈 / 言談] discourse; words; utterance; what one says; manner of speech
神气[shén qì, ㄕㄣˊ ㄑㄧˋ, 神气 / 神氣] expression; manner; spirited; vigorous
忽忽[hū hū, ㄏㄨ ㄏㄨ, 忽忽] fleeting (of quick passage time); in a flash; distracted manner; vacantly; frustratedly
款儿[kuǎn r, ㄎㄨㄢˇ ㄖ˙, 款儿 / 款兒] haughty manner; proud bearing
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, 平缓 / 平緩] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle
口锋[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口锋 / 口鋒] manner of speech; tone of voice
态度[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙, 态度 / 態度] manner; bearing; attitude; approach
[yàng, ㄧㄤˋ, 样 / 樣] manner; pattern; way; appearance; shape
样子[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙, 样子 / 樣子] manner; air; looks; aspect
气派[qì pài, ㄑㄧˋ ㄆㄞˋ, 气派 / 氣派] manner; style
派头[pài tóu, ㄆㄞˋ ㄊㄡˊ, 派头 / 派頭] manner; style
[xiān, ㄒㄧㄢ, 跹 / 躚] manner of dancing; walk around
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, 气势 / 氣勢] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful
文质彬彬[wén zhì bīn bīn, ㄨㄣˊ ㄓˋ ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ, 文质彬彬 / 文質彬彬] refined in manner; gentle
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, 杂说 / 雜說] scattered essays; various opinions; different manners of speaking
风采[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, 风采 / 風采] svelte; elegant manner; graceful bearing
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, 撒野] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest)
语气[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, 语气 / 語氣] tone; manner of speaking; mood
恶气[è qì, ㄜˋ ㄑㄧˋ, 恶气 / 惡氣] evil smell; unpleasant manner; to resent
神态[shén tài, ㄕㄣˊ ㄊㄞˋ, 神态 / 神態] appearance; looks; manner
要样儿[yào yàng r, ㄧㄠˋ ㄧㄤˋ ㄖ˙, 要样儿 / 要樣兒] appearance; manner
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, 礼貌 / 禮貌] courtesy; manners
派头十足[pài tóu shí zú, ㄆㄞˋ ㄊㄡˊ ㄕˊ ㄗㄨˊ, 派头十足 / 派頭十足] exuberant manner
习气[xí qì, ㄒㄧˊ ㄑㄧˋ, 习气 / 習氣] habit (often unhealthy); mannerism
没分寸[méi fēn cùn, ㄇㄟˊ ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, 没分寸 / 沒分寸] inappropriate; bad-mannered
失礼[shī lǐ, ㄕ ㄌㄧˇ, 失礼 / 失禮] lacking in manners
威仪[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, 威仪 / 威儀] majestic presence; awe-inspiring manner
[yǐ, ㄧˇ, 顗] pleasing; respectful manner
[bān, ㄅㄢ, 般] sort; kind; class; way; manner
招式[zhāo shì, ㄓㄠ ㄕˋ, 招式] style; manner
派势[pài shì, ㄆㄞˋ ㄕˋ, 派势 / 派勢] style; manner
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered
方式[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, 方式] way (of life); pattern; style; mode; manner

*manner* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish
カンタービレ[, kanta-bire] (n) cantabile (in a smooth, singing manner) (ita
グラウンドマナー[, guraundomana-] (n) ground manners
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
そんな具合に[そんなぐあいに, sonnaguaini] (exp) in that manner
そんな風に[そんなふうに, sonnafuuni] (exp) (uk) in that manner; like that
っぷり[, ppuri] (suf) (col) (See 振り・ぶり・1) manner; style
テーブルマナー[, te-burumana-] (n) table manners
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner
マナー[, mana-] (n) manners; (P)
マナー違反[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette
マンネリ[, manneri] (n,adj-no) (abbr) mannerism; (P)
マンネリズム[, mannerizumu] (n) mannerism
マンネリ化[マンネリか, manneri ka] (vs) (See マンネリ) getting stuck in a rut; becoming stereotyped
もの柔らか;物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] (adj-na,n) mild; mild-mannered; gentle
やり方(P);遣り方[やりかた, yarikata] (n) manner of doing; way; method; means; (P)
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P)
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
五月雨式[さみだれしき, samidareshiki] (n) intermittent (off and on) manner; dragging on and on
人当たりがいい;人当たりが良い;人当たりがよい[ひとあたりがいい(人当たりがいい;人当たりが良い);ひとあたりがよい(人当たりが良い;人当たりがよい), hitoatarigaii ( nin atari gaii ; nin atari ga yoi ); hitoatarigayoi ( nin atari ga ] (exp) (See 人当たりのいい) have sociable manners
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P)
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na,n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal
作法[さほう, sahou] (n) manners; etiquette; propriety; (P)
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant
儀容[ぎよう, giyou] (n) bearing; manners
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock)
口裏;口占;口うら[くちうら, kuchiura] (n) (1) (esp. 口裏) determining a speaker's true or hidden meaning; determining a speaker's intentions from his manner of speech; (2) (arch) (esp. 口占) divining good or bad luck from listening to someone
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something)
噛んで吐き出すように;かんで吐き出すように[かんではきだすように, kandehakidasuyouni] (exp) curtly, in a displeased manner
噛んで含めるように;かんで含めるように[かんでふくめるように, kandefukumeruyouni] (exp) in an easy-to-understand manner; in a very kind and detailed way
国風[こくふう;くにぶり, kokufuu ; kuniburi] (n) (1) national customs and manners; (2) provincial song or ballad
圭角の有る;圭角のある[けいかくのある, keikakunoaru] (exp) harsh-mannered; angular; rough
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek
大岡裁き[おおおかさばき, oookasabaki] (n) judicial decision made with human kindness and warmth in a fair manner (from the decisions of Oooka Tadasuke, a jurist in 17th century Japan)
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
方法[ほうほう, houhou] Thai: รูปแบบ English: manner

*manner* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจาร[n.] (ājān) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
อาจาร-[pref.] (ājāra-) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner FR: état de santé [m] ; état [m] ; condition [f] ; condition de santé [f]
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อัจฉริยลักษณ์ ; อัจฉริยลักษณะ[n.] (atchariyala) EN: excellent manner FR:
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner FR: souple ; délié
แดะแด๋[v. exp.] (dae daē) EN: be affected ; affect manners ; put on airs FR:
ดนโด่[v.] (dondō) EN: be ill-mannered FR:
ด้วยประการไฉน[adv.] (dūay prakān) EN: by what manner FR:
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore FR:
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: look at in a disparaging manner ; look down upon ; insult FR: insulter du regard ; regarder de travers
อิริยา[n.] (iriyā) EN: manner ; demeanor FR: comportement [m]
อิริยาบถ[n.] (iriyābot) EN: manner ; deportment ; pose ; activity FR:
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
จริยวัตร ; จริยาวัตร[n.] (jariyawat ;) EN: customs and manners to be observed ; duties concerned with conduct FR:
เจิ่นไป[adv.] (joen pai) EN: in a flurried manner FR:
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation ; Karmasthana ; subjects of meditation ; meditation exercises ; act of meditation ; act of contemplation ; ground for mental culture FR: méditation bouddhiste [f]
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampanthupd) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff FR:
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum FR:
กัด[v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner FR:
เขบ็จขบวน[n.] (khabetkhabū) EN: manner FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
คับแค้น[adv.] (khapkhaēn) EN: distressfully ; in a troubled manner ; miserably FR:
ความสุภาพเรียบร้อย[X] (khwām suphā) EN: well-mannered politeness FR: politesse [f] ; règles de bienséance [fpl]
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour ; behavior (Am.) ; act ; deportment ; verb FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f] ; manières [fpl]
กิริยาอาการ[n. exp.] (kiriyā ākān) EN: conduct ; manner FR: façon d'agir [f]
กิริยาดี[n. exp.] (kiriyā dī) EN: politeness ; good manners FR: bonnes manières [fpl]
กิริยาเลว[n. exp.] (kiriyā lēo) EN: bad manners FR: mauvaises manières [fpl]
กิริยาไม่ดี[n. exp.] (kiriyā mai ) EN: bad manners FR: mauvaises manières [fpl]
กิริยามารยาท[n. exp.] (kiriyā māra) EN: manners ; courtesy FR: courtoisie [f]
กิริยาทราม[n. exp.] (kiriyā sām) EN: bad manners FR:
กิริยาท่าทาง[n. exp.] (kiriyā thāt) EN: manners ; presence FR:
กิริยาวาจา[n. exp.] (kiriyā wājā) EN: manners and speech ; hehaviour ; behavior (Am.) FR:
กระดกกระดนโด่[v.] (kradokkrado) EN: be ill-mannered FR:
กรีด[v.] (krīt) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner FR:
กรีดนิ้ว[v. exp.] (krītniu) EN: do a thing in an affected manner ; use the fingers daintily ; gesture with the fingers FR:
เลอ[adv.] (loē) EN: surpassingly ; indescribably ; in a superior manner FR: incroyablement
ม้าดีดกะโหลก[v. (loc.)] (mādītkalōk) EN: be an ill-mannered woman ; be tomboyish ; behave in a boyish manner FR:
ไม่มีกิริยา[adj.] (mai mī kiri) EN: unmannerly ; crude FR:

*manner* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Androphobie {f}; Angst vor Männernandrophobia
Bootsmann {m} | Bootsmänner
Kameramann {m} | Kameramänner
Hauptmann {m} | Hauptmänner
Schutzmann {m} | Schutzmänner
Steuermann {m} | Steuermänner
Doofmann {m}; Dummer | Doofmänner
Dunkelmann {m} | Dunkelmänner
Edelmann {m} | Edelmänner
Wahlmann {m} | Wahlmänner
Fährmann {m} | Fährmänner
Forstmann {m} | Forstmänner
Gleichstellung {f} von Frauen und Männern | Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männerngender equality | gender mainstreaming
Ehrenmann {m} | Ehrenmänner
Mann {m}; männliches Wesen | Männer
Verbundenheit {f} unter Männernmale bonding
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered
Milchmann {m} | Milchmänner
Strohmann {m} | Strohmänner
Heimlichtuerei {f}secretive manner
Sicherheit {f} im Auftretenself-confident manner; self-assured manner
Schneemann {m} | Schneemänner
Staatsmann {m} | Staatsmänner
Manierlichkeit {f}mannerliness
unmanierlich {adv}unmannerly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *manner*
Back to top