ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mien

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mien*, -mien-

mien ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mien (n.) ลักษณะท่าทาง See also: ท่าที, สีหน้า Syn. appearance, look, carriage, manner
English-Thai: HOPE Dictionary
mien(มีน) n. ลักษณะ,ท่าทาง, Syn. aspect
English-Thai: Nontri Dictionary
mien(n) กิริยา,ลักษณะ,ท่าทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a completely different dialect, called high Tamien, but some people speak both.แต่มันเป็นภาษาชาวเผ่าพื้นเมือง ออกเสียงสูงเป็นเตร์ลเมี่ยน แต่บางคนพูดทั้งสองภาษารวมกัน
Muslimien palvontapaikat ovat teidän hallussanne.สถานที่สักการะของมุสลิม อยู่หนือสถานที่ของท่าน.
Afternoon, Mrs. Thorn. How's young Damien?ตอนบ่าย, คุณธอร์น เดเมี่ยน ยังเด็กอยู่
Come on, Damien, big breath... - Three, two, one...เดเมี่ยน สูดลมหายใจลึกๆ 3, 2, 1...
It's all for you, Damien.มันคือทั้งหมดสำหรับเธอ,เดเมี่ยน
Give you and Damien a chance to bond.ให้โอกาศคุณกับเดเมียนสร้างความผูกพันธ์กัน
Now Damien and I don't bond.เดเมียนกับฉันไม่มีความผูกพันธ์กัน
Damien, stop it now.เดเมียน, หยุดเดียวนี้
No, I mean for Damien.ไม่ใช้เพื่อฉัน, แต่เพื่อเดเมียน
Damien has grown quite fond of him, sir.เดเมืยนจะต้องชอบถ้าได้เห็นมันคะ
There's something about Damien.ที่นั้นมีบางอย่างกับเดเมียน
Damien, could you please stop that?เดเมียน อย่าทำอย่างนั้นได้มัย

mien ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
举止[jǔ zhǐ, ㄐㄩˇ ㄓˇ, 举止 / 舉止] bearing; manner; mien

mien ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf
お見えになる;御見えになる[おみえになる, omieninaru] (exp) (hon) to arrive
風度[ふうど, fuudo] (n) appearance and personality; manner; mien; air
風采[ふうさい, fuusai] (n) appearance; air; mien; getup

mien ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
เย้า[n. prop.] (Yao ) EN: Yao ; Mien FR:
อาหารเวียดนาม = อาหารเวียตนาม[n. exp.] (āhān Wīetnā) EN: Vietnamese cuisine FR: cuisine vietnamienne [f]
อาเมียงส์[n. prop.] (Āmīeng) EN: Amiens FR: Amiens
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย[n. exp.] (ārayatham M) EN: FR: civilisation mésopotamienne [f]
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body FR:
ชาวเวียดนาม[n. prop.] (chāo Wīetnā) EN: Vietnamese FR: Vietnamien [m]
ชาวญวน[n. prop.] (chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
ชระเมียน[v.] (charamīen) EN: look at FR:
ชระเมียง[v.] (charamīeng) EN: look at closely FR:
กันเมียง[n.] (kanmīeng) EN: child FR:
กรมเสมียนตรา[org.] (Krom Samiēn) EN: Secretariat Department FR:
ม่ายเมียง[v.] (māimīeng) EN: glance FR:
เมี้ยน[adj.] (mīen) EN: completely covered or hidden FR:
เมียง[v.] (mīeng) EN: peep FR:
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: food wrapped in leaves ; tidbits wrapped in leaves ; savory wrapped in leaves FR:
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: tea leaves prepared for chewing ; tea-leaves used for masticatory purposes FR: feuille de thé à mastiquer
เมี่ยงอีอาม[n. exp.] (mīeng ī ām) EN: Camellia kissii FR: Camellia kissii
เมี่ยงคำ[n. exp.] (mīeng kham) EN: savoury bites ; [mixture of savoury ingredients folded into a leaf] FR:
เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว = เมี่ยงก๊วยเตี๋ยว [n. exp.] (mīeng kuayt) EN: roll with vegetable and sweet chilli sauce FR:
เมี่ยงหลวง[n. exp.] (mīeng lūang) EN: Polyspora axillaris FR: Polyspora axillaris
เมียงม่าย[v.] (mīengmāi) EN: glance furtively at FR:
เมียง ๆ = เมียงๆ[v.] (mīeng-mīeng) EN: glance FR:
เมียง ๆ มอง ๆ = เมียงๆ มองๆ[v. exp.] (mīeng-mīeng) EN: peep FR:
เมียงมอง[v.] (mīengmøng) EN: peep FR:
เมี่ยงผี[n. exp.] (mīeng phī) EN: Pyrenaria diospyricarpa FR: Pyrenaria diospyricarpa
เมี่ยงปลาช่อน[n. exp.] (mīeng plā c) EN: deep fried snake-head fish FR:
เมี่ยงปลาเผา[n. exp.] (mīeng plā p) EN: grilled fish wrapped in lettuce FR:
เมี่ยงปลาทู ; เมี่ยงปลาทูทอด[n. exp.] (mīeng plā t) EN: spicy fried mackerel FR:
เมียนมาร์[n. prop.] (Mīenmā) EN: Myanmar FR: Myanmar [m]
มิดเมี้ยน[adv.] (mitmīen) EN: bashfully FR:
ภาษาเวียดนาม[n. exp.] (phāsā Wīetn) EN: Vietnamese FR: vietnamien [m] ; langue vietnamienne [f]
ภาษาญวน[n. exp.] (phāsā Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese FR: vietnamien [m] ; annamite [m] (vx)
ระเมียร[v.] (ramīen) EN: watch FR:
เสมียน[n.] (samiēn) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff FR: employé [m] ; employée [f] ; clerc [m] ; scribe [m]
เสมียนออกของ[n. exp.] (samiēn øk k) EN: shipping clerk FR:
เสมียนพนักงาน[n. exp.] (samiēn phan) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers FR:
เสมียนพิมพ์ดีด[n. exp.] (samiēn phim) EN: typist FR:
เสมียนตรา[n. exp.] (samiēn trā) EN: secretary FR:
เสมียนตราจังหวัด[n. exp.] (samiēn trā ) EN: Chief of the Finance and Accounting Branch FR:

mien ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstakademie {f} | Kunstakademien
Autonomie {f} | Autonomien
Azoospermie {f}; Fehlen von Spermien im Ejakulat [med.]azoospermia; lack of sperm
Antlitz {n}; Miene
Leistungssystem {n}; Prämienlohnsystem
Miene {f} | Mienen
Prämie {f} (Versicherungs-) | Prämien
Spermium {n} | Spermien
Vasektomie {f} [med.] | Vasektomien

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mien
Back to top