ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

courteous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *courteous*, -courteous-

courteous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
courteous (adj.) สุภาพนอบน้อม See also: มีมารยาท, นอบน้อม Syn. polite, gracious
courteously (adv.) อย่างสุภาพ See also: อย่างอ่อนน้อม Syn. politely, graciously
courteousness (n.) ความมีมารยาท See also: ความนอบน้อม Syn. politeness, civility
English-Thai: HOPE Dictionary
courteous(เคอ'เทียส) adj. มีมารยาท,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite,civil ###A. impolite
English-Thai: Nontri Dictionary
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัชฌา (n.) courteousness See also: politeness
เกรงอกเกรงใจ (v.) be (too) courteous See also: be considerate, be afraid of offending, look up with great respect
เกรงใจ (v.) be (too) courteous See also: be considerate, be afraid of offending, look up with great respect Syn. เกรงอกเกรงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The usual thing would be to acknowledge my gratitude. It would also, by the way, be the courteous thing.นายก็ตอบฉันตามธรรมเนียมซิ
Can't you be a bit more courteous to me?พูดกับฉันให้มันดีหน่อยได้ไหม
There aren't many courteous women like Eun-ho these days.เดี๋ยวนี้หาผู้หญิงที่อ่อนหวานเหมือน อึน-โฮ ไม่ได้อีกล้ว
You know, I'll have some publishers send Daniel courteous rejections, and our son will go on to take his place at the head of Grayson Global, where he belongs.คุณก็รู้ว่าผมมีสำนักพิมพ์ ที่จะส่งการปฏิเสธแดเนียลอย่างสุภาพ และลูกชายของเราก็จะเดินต่อ
Be courteous to Tan and reveal my schedule to him, again.เป็นคนที่สุภาพให้คิมทันและเปิดเผยตารางเวลาของฉันกับเขาอีกครั้ง
Be courteous to your fellow citizens.และจงมีมารยาทที่ดีต่อกัน
Reverent and courteous always, champion of truth and justice.มีสัมมาคารวะ เป็นเจ้าแห่งความสัตย์และเที่ยงธรรม
If you don't give way, don't blame me for being discourteous.ถ้าไม่หลีกทางให้ข้า, อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจล่ะ.
# To cast me off so discourteously,To cast me off so discourteously,
That was not so courteous.นั่นเป็นการเสียมารยาทมากเลยนะ
Eh? It may be discourteous, but it seems that your family is financially in trouble.จนกว่าเธอจะรู้คำตอบของตัวเอง
Courteous, self-effacing,ที่หาญกล้า ที่ถ่อมตัว

courteous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有礼貌[yǒu lǐ mào, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, 有礼貌 / 有禮貌] courteous; polite; politeness
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失仪 / 失儀] discourteous; failure of etiquette
彬彬有礼[bīn bīn yǒu lǐ, ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, 彬彬有礼 / 彬彬有禮] refined and courteous; urbane

courteous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丁重語[ていちょうご, teichougo] (n) (See 謙譲語II) courteous language (i.e. humble language in which an action or object is not directed toward the listener or a third party)
儀礼的[ぎれいてき, gireiteki] (adj-na) formal; courteous
巧笑;巧咲[こうしょう, koushou] (n) courteous laughter; forced laughter
折り目正しい;折目正しい[おりめただしい, orimetadashii] (adj-i) well-mannered; courteous
清聴[せいちょう, seichou] (n,vs) (polite reference to another's) attention; kind attention; courteous attention
礼遇[れいぐう, reiguu] (n,vs) courteous reception; honorable treatment; honourable treatment
丁寧(P);叮嚀[ていねい, teinei] (adj-na,n) polite; courteous; careful; care; kind; close; thorough; conscientious; (P)
丁重(P);鄭重[ていちょう, teichou] (adj-na,n) polite; courteous; hospitable; (P)
懇ろ;懇(io)[ねんごろ;ねもころ(ok), nengoro ; nemokoro (ok)] (adj-na) (1) kind; courteous; hospitable; warmly respectful; (2) (See 懇ろになる) intimate; (n,vs) (3) (arch) becoming intimate; having an intimate relationship (sometimes esp. a homosexual relationship)
手厚い[てあつい, teatsui] (adj-i) courteous; cordial; warm

courteous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
เกรงอกเกรงใจ[v.] (krēng-ok-kr) EN: be too courteous FR:
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mī mārayāt) EN: have good manners ; be courteous ; be polite FR: avoir de l'éducation ; être poli ; être courtois
มีน้ำใจ[v. exp.] (mī nāmjai) EN: be courteous FR:
มีน้ำใจ[adj.] (mī nāmjai) EN: generous ; kind ; lavish ; liberal ; bountiful ; open-handed ; courteous FR: généreux ; bon
สุภาพ[v.] (suphāp) EN: be polite ; be gentle ; be courteous FR: être poli ; avoir de l'éducation
สุภาพ[adj.] (suphāp) EN: polite ; mild ; gentle ; courteous FR: poli ; éduqué ; courtois ; bien élevé ; distingué ; décent
มือแข็ง[adj.] (meūkhaeng) EN: having stiff manners ; uncourteous FR: discourtois

courteous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unhöflichkeiten {pl}discourteousness
ungalant {adj}discourteous; ungentlemanly
unhöflich {adj}discourteous
unhöflich {adv}discourteously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า courteous
Back to top