ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

politeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *politeness*, -politeness-

politeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
politeness (n.) ความสุภาพอ่อนโยน See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม Syn. courtesy
English-Thai: Nontri Dictionary
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิริยาดี (n.) politeness See also: courteousness
อัชฌาสัย (n.) politeness See also: courteousness Syn. กิริยาดี
การล่วงมารยาท (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การละเมิดประเพณี
การละเมิดประเพณี (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท
ความประพฤติชั่ว (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี
อัชฌาจาร (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน
However, you should interpret my politeness as severe disapproval.แต่ ปู่คงจะแปลความสุภาพของผม ว่าเป็นการไม่เห็นด้วย
Politeness doesn't change the facts.การมีมารยาทไม่ได้เปลี่ย่นแปลงความจริงหรอกนะ
For your crimes against decency, and politeness, and common courtesy,เพราะคุณกระทำขัดต่อมารยาทที่ดี และความสุภาพ และเพื่อสำนึกที่ดี

politeness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有礼貌[yǒu lǐ mào, ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, 有礼貌 / 有禮貌] courteous; polite; politeness
别太客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别太客气 / 別太客氣] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony.

politeness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポライトネス[, poraitonesu] (n) politeness
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc.
礼節[れいせつ, reisetsu] (n) decorum; propriety; politeness
馬鹿慇懃[ばかいんぎん, bakaingin] (n,adj-na) overdone politeness; polite to a fault; feigned politeness
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence)
切々;切切[せつせつ, setsusetsu] (adj-na,n) politeness; feeling of loneliness
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P)
非礼[ひれい, hirei] (adj-na,n) impoliteness; (P)

politeness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัชฌาสัย[n.] (atchāsai) EN: politeness FR:
ความสุภาพเรียบร้อย[X] (khwām suphā) EN: well-mannered politeness FR: politesse [f] ; règles de bienséance [fpl]
กิริยาดี[n. exp.] (kiriyā dī) EN: politeness ; good manners FR: bonnes manières [fpl]
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ] FR: oui ; [formule de politesse en fin de phrase]
การละเมิดประเพณี[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: impoliteness FR:
ค่ะ[adv.] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative] FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คร่ะ[X] (khra [= kha) EN: [politeness marker ] FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[adv.] (khrap [= kh) EN: [politeness marker] FR: [formule de politesse en fin de phrase]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า politeness
Back to top