ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attention*, -attention-

attention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attention (n.) การคำนึงถึง See also: การพิจารณาอย่างสนใจ
attention (n.) การรักษาที่เหมาะสม See also: การปฏิบัติที่สมควร, การดูแล
attention (n.) การเอาอกเอาใจ See also: การกระทำอย่างรักใคร่
attention (n.) ความสนใจ See also: ความตั้งใจ Syn. concentration, heed Ops. inatention
attention-getting (adj.) น่าดึงดูด
English-Thai: HOPE Dictionary
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attentionความใส่ใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attentionความใส่ใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งใจฟัง (v.) pay attention to listen to
สนใจ (v.) pay attention to See also: keen on, be fond of, take an interest in Syn. ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น
สำอาง (v.) pay much attention to one´s appearance
ใฝ่ใจ (v.) pay attention to See also: keen on, be fond of, take an interest in Syn. สนใจ, ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น
ความใส่ใจ (n.) attention See also: care, heedfulness Syn. ความเอาใจใส่, ความตั้งใจ
จุดสนใจ (n.) attention See also: interesting point, interesting remark
มนสิการ (n.) attention See also: intention, determination
ตั้งหน้า (v.) concentrate one´s attention See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า Ops. ท้อถ้อย
ตั้งหน้าตั้งตา (v.) concentrate one´s attention See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า Ops. ท้อถ้อย
ตั้งอกตั้งใจ (v.) pay attention See also: concentrate one´s attention Syn. ตั้งใจ, ใส่ใจ, สนใจ, มุ่งมั่น, ใฝ่ใจ Ops. ละเลย, เฉยเมย
ตั้งใจ (v.) concentrate one´s attention See also: pay attention, study carefully, absorb Syn. เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ
ติดตาม (v.) pay attention See also: take note of, concern
ทำหูทวนลม (v.) listen with no attention See also: turn a deaf ear, pretend not to hear
ทำหูทวนลม (v.) pay no attention See also: be negligent Syn. เฉยเมย, ไม่รับรู้
ส่งสายตา (v.) stare intently to gain attention See also: look intently to gain attention gaze
สนใจ (v.) pay attention See also: concentrate one´s attention Syn. ตั้งใจ, ใส่ใจ, มุ่งมั่น, ใฝ่ใจ Ops. ละเลย, เฉยเมย
เงี่ยหู (v.) pay attention See also: listen carefully Syn. ตั้งใจฟัง, เอียงหูฟัง Ops. ละเลย, ไม่สนใจ
เมินเฉย (v.) pay no attention See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย
เย็นชา (v.) pay no attention See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เมิน, ละเลย
เว้ย (int.) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity Syn. โว้ย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You must pay attention to what he saysคุณต้องตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูด
He paid no attention to my adviceเขาไม่สนใจคำแนะนำของฉัน
He turned his attention to his bookเขาหันความสนใจกลับมาที่หนังสือของเขา
He doesn’t pay much attention to his workเขาไม่ได้ใส่ใจกับงานของเขามากนัก
I paid no attention to her at allฉันไม่ได้ให้ความสนใจกับเธอเลยแม้แต่น้อย
Can I have your attention, please?กรุณาสนใจฉันหน่อยได้ไหม
Sorry I wasn't paying attentionขอโทษด้วยที่ฉันไม่ได้สนใจฟัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't pay any attention to him.ไม่ต้องสนใจที่เขาพูด
Call no attention to yourself. Make no sign to the gods.อย่าทำตัวเด่น อย่าเรียกหาพระเจ้า
I better pay attention to my work.ฉันก็ให้ความสนใจกับการ ทำงานของฉัน
Don't pay any attention to them.{\cHFFFFFF}ไม่ให้ความสนใจใด ๆ ให้กับพวกเขา
Each of you will receive individual attention and care.{\cHFFFFFF}Each of you will receive individual attention and care.
I just didn't pay much attention to it.เลยไม่ได้สนใจอะไรมาก.
Pay no attention to that mouse.อย่าไปสนใจ เจ้าเด็กนั่นเลย
Don't pay any attention to them.ไม่ต้อง สนใจพวกนี่ทั้งนั้น
Don't pay attention to those fools, Lardass. I mean, Davie.อย่าใส่ใจกับพวกโง่นั่นเลย ไอ้ตูดหมู ฉันหมายถึง เดวี่
No, no, what he means is do you promise to pay lots of attention to me no matter what D.J does or how cute Michelle is?เดทของเราจะสิ้นสุดกันที่นี่ แต่ฉันคิดว่าเดทของพวกเราต้องชนะแน่ๆ พวกนายรู้ไหมว่าเราทำอะไรกัน
Good. And you promise that this will bring attention to my country?ดี แล้วคุณสัญญามั้ย ว่ามันจะนำความสนใจไปสู่ประเทศของฉันได้
Now pay attention We pick up an oversized sockตอนนี้ ตั้งใจฟังกันหน่อย / เราเอาถุงเท้าคู่ใหญ่ๆ มา

attention ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多动症[duō dòng zhèng, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 多动症 / 多動症] attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD)
注意力缺陷过动症[zhù yì lì quē xiàn guò dòng zhèng, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 注意力缺陷过动症 / 注意力缺陷過動症] Attention Deficit hyperactivity Disorder (ADHD)
注目[zhù mù, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 注目] attention; to stare at; to fix attention on sth
密切注意[mì qiè zhù yì, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 密切注意] close attention (to sth)
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 引鬼上门 / 引鬼上門] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack
[zhǔ, ㄓㄨˇ, 属 / 屬] join together; fix one's attention on; concentrate on
并重[bìng zhòng, ㄅㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, 并重 / 並重] lay equal stress on; pay equal attention to
标注[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标注 / 標注] to mark out; to tag; to put a sign on sth explaining or calling attention to; to annotate (e.g. a character with its pinyin)
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, 不问 / 不問] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off
不在意[bù zài yì, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ, 不在意] pay no attention to; take no notice of; not mind; negligent; careless
注重[zhù zhòng, ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, 注重] pay attention to; emphasize
理会[lǐ huì, ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ, 理会 / 理會] pay attention to; take notice of
提示[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, 提示] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, 不理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 不注意] thoughtless; not pay attention to
分神[fēn shén, ㄈㄣ ㄕㄣˊ, 分神] to give attention to sth; please give (some of your valuable) attention to my task
注意力[zhù yì lì, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧˋ, 注意力] attention
举世瞩目[jǔ shì zhǔ mù, ㄐㄩˇ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ, 举世瞩目 / 舉世矚目] attract worldwide attention
唤头[huàn tou, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄡ˙, 唤头 / 喚頭] bell or gong used by street peddlers, barbers etc to attract attention
引人注意[yǐn rén zhù yì, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 引人注意] to attract attention; eye-catching; conspicuous
引人注目[yǐn rén zhù mù, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 引人注目] to attract attention; eye-catching; conspicuous
聚精会神[jù jīng huì shén, ㄐㄩˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˊ, 聚精会神 / 聚精會神] concentrate one's attention
心神[xīn shén, ㄒㄧㄣ ㄕㄣˊ, 心神] mind; state of mind; attention; (Chinese medicine) psychic constitution
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 值得注意] notable; noteworthy; merit attention
惹起[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, 惹起] provoke, incite; stir up; arouse (attention)
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 凝] to congeal; to concentrate attention; to stare

attention ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテンションバリュー[, atenshonbaryu-] (n) attention value
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention
これ[, kore] (int) (used to get the attention of one's equals or inferiors) hey; oi; yo
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice
それ[, sore] (int) there! (used to call someone's attention to something)
なあ[, naa] (int) (fam) hey; say; look; used to get someone's attention or press one's point
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P)
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P)
俗耳[ぞくじ, zokuji] (n) vulgar ears; attention of the masses
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
刮目[かつもく, katsumoku] (n,vs) careful observation; close attention
労り[いたわり, itawari] (n) trouble; service; labor; labour; sympathy; illness; carefulness; attention
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond
嘱目;属目[しょくもく, shokumoku] (n,vs) paying attention to; catching one's eye
媚笑[びしょう, bishou] (n) charming, enticing smile; smile meant to catch a man's attention
心を向ける[こころをむける, kokorowomukeru] (exp,v1) to turn one's thoughts to; to pay attention to; to give heed to
心を用いる;こころを用いる[こころをもちいる, kokorowomochiiru] (exp,v1) to be attentive to; to pay attention to
念を入れる[ねんをいれる, nenwoireru] (exp,v1) to pay attention to
念を押す[ねんをおす, nenwoosu] (exp,v5s) to make sure of; to call attention to; to emphasize; to emphasise
思し召す;思召す;思しめす[おぼしめす, oboshimesu] (v5s,vt) (1) (hon) to think (only used to speak of others); (2) to turn one's attention toward (only used to speak of others); to have feelings for (only used to speak of others); (3) to honour the target of one's emotions
意を用いる;いを用いる[いをもちいる, iwomochiiru] (exp,v1) to pay attention to
手取り足取り[てとりあしとり, tetoriashitori] (adv) attentively; with great attention to detail (e.g. when teaching)
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P)
気にする[きにする, kinisuru] (exp,vs-i) to mind (negative nuance); to care about; to worry; to pay undue (amount of) attention to (something)
気に留める;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp,v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to
気を休める[きをやすめる, kiwoyasumeru] (exp,v1) to ease up; to relax attention
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration
気を取られる[きをとられる, kiwotorareru] (exp,v1) to have one's attention attracted (caught); to be preoccupied with
気を抜く[きをぬく, kiwonuku] (exp,v5k) to lose focus; to let one's mind wander; to relax one's attention
気を散じる[きをさんじる, kiwosanjiru] (exp,v1) (See 気を散らす) to distract a person's attention
気を散らす[きをちらす, kiwochirasu] (exp,v5s) to distract a person's attention
注目を引く[ちゅうもくをひく, chuumokuwohiku] (exp,v5k) to make a splash; to draw attention
清聴[せいちょう, seichou] (n,vs) (polite reference to another's) attention; kind attention; courteous attention
留意事項[りゅういじこう, ryuuijikou] (n) points to note; points of concern; matters to keep in mind; matters that require attention
目す[もくす, mokusu] (v5s,vt) (1) (See 目する) to recognize; to recognise; to distinguish; (2) to pay attention to
目する[もくする, mokusuru] (vs-s,vt) (1) to recognize; to recognise; to distinguish; (2) to pay attention to
Japanese-English: COMDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: ความสนใจ English: attention

attention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
ดึงดูดความสนใจ[v. exp.] (deungdūt kh) EN: draw attention ; attract ; catch attention ; turn heads FR: attirer l'intérêt ; attirer l'attention ; capter l'attention ; attirer le regard
ด้วยความตั้งใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: FR: avec attention ; attentivement
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ใฝ่ใจ[v.] (faijai) EN: pay attention to FR:
ฝักใฝ่[v.] (fakfai) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in FR:
ฟังด้วยความตั้งใจ[v. exp.] (fang dūay k) EN: FR: écouter avec attention ; écouter attentivement
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām s) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ... FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: make a sensation ; cause a sensation ; make a tir ; attract attention ; attract interest ; cause excitement ; be of interest FR: faire sensation
อินัง[v.] (inang) EN: care ; pay attention to FR:
อินังขังขอบ[v.] (inangkhangk) EN: care ; pay attention to FR:
จับตามอง[v. exp.] (japtā møng) EN: keep an eye on ; watch ; observe ; keep watch ; keep an eye on ; catch FR: fixer avec attention ; observer
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
จ่อคิว[u] (jøkhiu) EN: waiting for attention FR:
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in FR:
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget FR:
จุดสนใจ[n. exp.] (jut sonjai) EN: attention ; focal point FR:
การดูแลเอาใจใส่[n. exp.] (kān dūlaē a) EN: attention FR: attention [f]
ความเอาใจใส่[n.] (khwām aojai) EN: carefulness ; concern ; attention FR: attention [f]
ความดำริชอบ[n. exp.] (khwām damri) EN: right intention FR: attention juste [f]
ความระมัดระวัง[n.] (khwām ramat) EN: carefulness ; attention ; caution FR: attention [f] ; précaution [f] ; vigilance [f]
ความระมัดระวังตามสมควร[n. exp.] (khwām ramat) EN: due care and attention ; due diligence FR:
ความใส่ใจ[n.] (khwām saija) EN: attention ; heed FR: attention [f]
ความสนใจ[n.] (khwām sonja) EN: interest ; attention FR: intérêt [m] ; attrait [m] ; attention [f]
ความตั้งใจ[n.] (khwām tangj) EN: intention ; attention FR: intention [f] ; attention [f]
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive ; paying attention to details ; neat FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
เหลียวแล[v.] (līolaē) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in FR: porter attention à
ไม่เอาใจกันเลย[v. exp.] (mai aojai k) EN: pay no attention to ; pay little attention to FR:
มนสิการ[n.] (manasikān) EN: attention FR:
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; spurn ; turn one's face FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
เมินเฉย[v.] (moēnchoēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent FR: être indifférent
นำพา[v.] (namphā) EN: mind ; pay attention to ; listen ; heed ; regard ; care FR: tenir compte de ; prendre en compte
เงี่ยหู[v.] (ngīahū) EN: pay attention FR:
ภารธุระ[v.] (phānthura =) EN: concern ; business ; attention ; task FR:
ภารธุระ[v.] (phārathura ) EN: concern ; business ; attention ; task FR:
เพ่งเล็ง[v.] (phengleng) EN: have an eye on ; keep an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark ; suspect FR: viser ; scruter ; chercher à
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; pay no attention (to) ; pay no interest (in) ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by ; be unresponsive (to) FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
ปลุกให้คนสนใจเรื่องนั้น ๆ[xp] (pluk hai kh) EN: call people's attention to sth. FR:

attention ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenmerk {m} | sein Augenmerk richten (auf) | sein Augenmerk richten (auf)attention | to direct one's attention (to) | to turn one's attention (to)
Abarbeiten {n}attention handling
Anrufanforderung {f}attention request
Bereitschaftssignal {n}attention interrupt
Blickfang {m}attention getter
Maschinenüberwachungszeit {f}attention time
Beachtungsbedürfnis {n}attention-seeking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attention
Back to top