ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ethics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ethics*, -ethics-

ethics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ethics (n.) จริยศาสตร์ See also: จริยธรรม, ธรรมจริยา, หลักศีลธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
ethics(เอธ'ธิคซฺ) n. จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ., See also: ethician n. ดูthics ethician n. ดูthics ethicist n. ดูthics
English-Thai: Nontri Dictionary
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ethicsจริยธรรม, จริยศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethicsจริยศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จรรยา (n.) ethics See also: morals, conduct, morality Syn. ความประพฤติ
จรรยาบรรณ (n.) ethics See also: morality, morals, conduct
จริยศาสตร์ (n.) ethics See also: moral principles
ทำนองคลองธรรม (n.) ethics See also: moral, righteousness, path of justice, moral behavior Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง
กฎยุทธวินัย (n.) code of military ethics See also: military regulations
จรรยาบรรณแพทย์ (n.) medical ethics See also: medical etiquette
จรรยาแพทย์ (n.) medical ethics See also: medical etiquette Syn. จรรยาบรรณแพทย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For Christ's sake, don't let some juvenile ethics problem... get in your way.ให้ตายเถอะ อย่าให้เรื่องพวกนี้ ทำให้นายไปไม่ถึงเป้าหมาย
Chief, you ever question the ethics of the neurosurgeons who monkey around inside your brain?หัวหน้า, คุณเคยสงสัยอะไรพวกจ่า.. ที่คอยมาวนๆอยู่แถวนี้บ้างมั้ย?
I say, where are the morals and ethics in that?ฉันว่ามันช่างไม่เป็นการให้เกียรติ หรือให้ความเคารพกันเลยนะ
But Einstein said that ethics are an exclusive human concern without any superhuman authority behind it.แต่ไอสตน์บอกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องเฉพาะของมนุษย์เท่านั้น โดยที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์กำกับอยู่เบื้องหลัง
Don't we have an ethics board that we should consult?เรามีคณะกรรมการเกี่ยวกับจรรณยาบรรณ ให้ปรึกษามั้ย
I don't know who's been gossiping about ethics instead of sex, but I hope they've already been fired.ผมไม่รู้ว่าใครเอาเรื่องจรรณยาบรรณไปซุบซิบ แทนเรื่องเซกซ์ แต่ผมหวังว่าพวกนั้นจะถูกไล่ออกไปแล้ว
You didn't question my ethics when you were, uh-when you wanted something from me.เธอเคยตั้งคำถามกับฉันตอน.. ตอนเธอต้องการบางอย่าง
A little ethics probe on your sister.ไต่สวนวินัยของน้องนายหน่อย
What about the a.D.A.'S ethics probe?แล้วเรื่องผู้ช่วยอัยการสอบสวนวินัยล่ะ?
Of ethics you've got.จรรยาบรรณหนักแน่นที่คุณมี
You want to stop right there,erica. I want an ethics review panel assembled.ฉันอยากให้มีการไต่สวนจรรยาบรรณ
Don't you dare talk legal ethics with me.อย่าดียังไง มาพูดเรื่องกฎกับฉันนะ

ethics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德才[dé cái, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ, 德才] ethics and ability; virtuous and talented
伦理[lún lǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧˇ, 伦理 / 倫理] ethics
伦理学[lún lǐ xué, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 伦理学 / 倫理學] ethics
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
道德[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, 道德] virtue; morality; ethics; moral

ethics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エシックス[, eshikkusu] (n) ethics
企業倫理[きぎょうりんり, kigyourinri] (n) corporate ethics
価値倫理学[かちりんりがく, kachirinrigaku] (n) axiological ethics
倫理規定[りんりきてい, rinrikitei] (n) code of ethics; ethical code; ethical consideration; ethical provision; ethics regulation; honor (honour) code
倫理観[りんりかん, rinrikan] (n) ethics; ethical viewpoint; moral value; sense of duty; sense of ethics
倫社[りんしゃ, rinsha] (n) ethics and civics
心情倫理[しんじょうりんり, shinjourinri] (n) ethics of conviction
応用倫理学[おうようりんりがく, ouyourinrigaku] (n) applied ethics
政倫審[せいりんしん, seirinshin] (n) (abbr) (See 政治倫理審査会・せいじりんりしんさかい) Deliberative Council on Political Ethics (Diet Committee); ethics committee
政治倫理審査会[せいじりんりしんさかい, seijirinrishinsakai] (n) Deliberative Council on Political Ethics
映倫[えいりん, eirin] (n) Motion Picture Code of Ethics Committee
環境倫理学[かんきょうりんりがく, kankyourinrigaku] (n) environmental ethics
科学技術倫理[かがくぎじゅつりんり, kagakugijutsurinri] (n) ethics of science and technology
討議倫理学[とうぎりんりがく, tougirinrigaku] (n) discourse ethics
バイオエシックス[, baioeshikkusu] (n) bioethics
メタ倫理学[メタりんりがく, meta rinrigaku] (n) meta-ethics
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P)
道学[どうがく, dougaku] (n) (1) ethics; moral philosophy; (2) (the study of) Confucianism (esp. neo-Confucianism); (3) (the study of) Taoism; (4) (See 石門心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)

ethics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจาร[n.] (ājān) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
อาจาร-[pref.] (ājāra-) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethic ; ethics ; morality ; morals ; conduct FR: code de bonne conduite [m] ; éthique [f] ; conventions [fpl]
จรรยาบรรณทางธุรกิจ[n. exp.] (janyāban th) EN: business ethics FR: éthique commerciale [f]
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkh) EN: commercial ethics ; business ethics FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
จริย-[pref.] (jariya-) EN: ethics ; moral principles FR: éthique [f] ; principe moral [m]
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy FR: éthique [f] ; morale [f]
จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม[n. exp.] (jariyasāt s) EN: environmental ethics FR:
จริยศาสตร์ธุรกิจ[n. exp.] (jariyasāt t) EN: business ethics FR: éthique des affaires [f]
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness FR: éthique [f] ; moralité [f]
จริยธรรมทางธุรกิจ[n. exp.] (jariyatham ) EN: business ethics FR: éthique des affaires [f]
มารยาท[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]
มารยาทของผู้สอบบัญชี[n. exp.] (mārayāt khø) EN: auditor ethics FR:
ผิดจรรยา[v. exp.] (phit janyā) EN: violate a code of ethics ; misbehave FR:
ระเบียบวินัย[n. exp.] (rabīep wina) EN: discipline ; code of conduct ; disciplinary regulations ; code of ethics ; rules FR: discipline [f]
เสียจรรยา[v. exp.] (sīa janyā) EN: commit a breach of professional ethics FR:
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham =) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = s) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ทำนองคลองธรรม[n. exp.] (thamnøng kh) EN: ethics ; moral ; righteousness ; path of justice ; moral behavior ; path of justice FR:
ชีวจริยธรรม[n. exp.] (chīwajariya) EN: bioethics FR: bioéthique [f] ; éthique biologique [m]

ethics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sexualethik {f}sexual ethics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ethics
Back to top