ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demeanor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demeanor*, -demeanor-

demeanor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demeanor (n.) พฤติกรรม See also: อากัปกิริยา, การวางตัว Syn. behavior, deportment manner
English-Thai: HOPE Dictionary
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระทำ (n.) demeanor See also: bearing, manner, look, appearance Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว
การประพฤติตัว (n.) demeanor See also: bearing, manner, look, appearance Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท
ท่าทาง (n.) demeanor See also: bearing, manner, look, appearance Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว
มรรยาท (n.) demeanor See also: bearing, manner, look, appearance Syn. ความประพฤติ, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว
การประพฤติผิด (n.) misdemeanor Syn. การทำผิด
การประพฤติผิด (n.) misdemeanor Syn. การทำผิด
ปลงอาบัติ (v.) confess one´s misdemeanors See also: avow one´s sin
มิจฉาจาร (n.) misdemeanor Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด
มิจฉาจาร (n.) misdemeanor Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her mถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน
Your everyday demeanor does contribute a part too. You should have known that too right?แต่เป็นเพราะความประพฤติของเธอ ตัวเธอเองก็น่าจะรู้ใช่ไหม?
Like our charming Viking demeanor wouldn't do that.แค่ชื่อเสียงของไวกิ้งของเรา ก็น่าจะพอแล้ว
I find their upbeat demeanor highly suspicious.พฤติกรรมของพวกเขาทำให้น่าสงสัยมากขึ้น
Do not let my calm demeanor fool you... . . ranger!อย่าปล่อยให้ความใจเย็นของผม หลอกคุณได้สิ คุณเจ้าหน้าที่!
Your demeanor is that of a pouty child.โยเยเยี่ยงเด็กไม่ได้ดั่งใจ
It gets knocked back to a misdemeanor, they do six months and they're out. No fucking way.ติดคุกแค่ 6 เดือนก็หลุดแล้ว ไม่มีทาง
We're talking, like, misdemeanor kind of trouble or "squeal like a pig" trouble ?เรากำลังคุยถึงเรื่องเบาๆหรือหนักๆล่ะ?
Can anybody tell me where the goddamn misdemeanor A-forms are kept?มีใครบอกได้บ้างว่าแบบฟอร์มบ้าๆ นั่นอยู่ไหน
Well, seeing as you've acquired a misdemeanor, we'd better make it 30.งั้นจากความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ลูกทำ คงจะดีกว่าถ้าเป็น 30
That's a lot more than a misdemeanor these days.รู้มั้ยว่าสมัยนี้มันไม่ใช่แค่คดีเล็กๆ แล้ว
Yeah,four misdemeanor explosives charges.ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับระเบิด 4 คดี

demeanor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
態度物腰[たいどものごし, taidomonogoshi] (n) attitude and demeanor
挙措進退[きょそしんたい, kyososhintai] (n) behavior; bearing; demeanor
立ち居振る舞い;立ち居振舞い;立居振舞;立居振舞い;立居振る舞い;立ち居振舞;立ち居振る舞;起ち居振る舞い;起ち居振舞い;起居振舞[たちいふるまい, tachiifurumai] (n) movements; behavior; behaviour; bearing; deportment; manners; demeanor
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
措止[そし, soshi] (n) behavior; behaviour; demeanor; demeanour
物腰[ものごし, monogoshi] (n) manner; demeanour; demeanor; bearing; (P)
起居動作[ききょどうさ, kikyodousa] (n) behavior; bearing; demeanor; one's daily life
身熟し;身ごなし[みごなし, migonashi] (n) one's carriage; one's demeanor; agility; body movements
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
風姿[ふうし, fuushi] (n) appearance; demeanor; demeanour

demeanor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิริยา[n.] (iriyā) EN: manner ; demeanor FR: comportement [m]
การประพฤติตัว[n. exp.] (kān praphre) EN: demeanor ; presence FR: comportement [m]
มาด[n.] (māt) EN: manner ; style ; demeanor ; pose FR: attitude [f]
พฤติกรรม[n.] (phreuttikam) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; action ; demeanour ; demeanor (Am.) FR: comportement [m] ; conduite [f] ; façon de se comporter [f] ; manière d'agir [f] ; tenue [f] ; moeurs [fpl]
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
ความผิดลหุโทษ[n.] (khwāmphitla) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor FR: délit mineur [m]
ลหุโทษ[n.] (lahuthōt) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor FR:
มิจฉาจาร[n.] (mitchājān) EN: misdemeanor FR: délit [m] ; faute [f] ; écart de conduite [m] ; mauvaise conduite [f] ; déchaînement [m]
ปลงอาบัติ[v.] (plong-ābat) EN: confess and atone for an infraction of the discipline ; confess one' s misdemeanors FR:

demeanor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergehen {n}misdemeanor [Am.]; disdemeanour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demeanor
Back to top