ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idiosyncrasy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idiosyncrasy*, -idiosyncrasy-

idiosyncrasy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idiosyncrasy (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ Syn. pecuiarity, quirk
English-Thai: HOPE Dictionary
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติเฉพาะ,นิสัยเฉพาะ,สำนวนเฉพาะ,การตอบสนองเฉพาะ,การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk,trick
English-Thai: Nontri Dictionary
idiosyncrasy(n) นิสัยแปลก,อัตสังขาร,คุณสมบัติเฉพาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idiosyncrasy๑. ลักษณะเฉพาะตัว๒. ภาวะไวผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I-Isn't hypochondria a common idiosyncrasy of Jewish people?เร็ว! จะไม่มีเวลาแล้ว!
To fit in with your idiosyncrasy,ฉันพยายามจะทำตัวให้เข้าบุคลิกที่ไม่ปกติของคุณ
Drilled in idiom, idiosyncrasy.ฝึกสำนวน วลี นิสัย พฤติกรรม

idiosyncrasy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy
個人性[こじんせい, kojinsei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy
個性[こせい, kosei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy; (P)
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P)
特異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idiosyncrasy
Back to top