ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discourteous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discourteous*, -discourteous-

discourteous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discourteous (adj.) ไม่สุภาพ See also: หยาบคาย Syn. rude, impolite, desrespectful Ops. polite, well-mannered
discourteously (adv.) อย่างไม่สุภาพ See also: อย่างไม่มีมารยาท, อย่างหยาบคาย Syn. rudely Ops. politely
English-Thai: HOPE Dictionary
discourteous(ดิสเคอร์'เทียส) adj. ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย., See also: discourteously adv. discourteousness n., Syn. impolite ###A. polite,civil
English-Thai: Nontri Dictionary
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was very discourteous to Mrs. Shim.I was very discourteous to Mrs. Shim.
If you don't give way, don't blame me for being discourteous.ถ้าไม่หลีกทางให้ข้า, อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจล่ะ.
# To cast me off so discourteously,To cast me off so discourteously,
Eh? It may be discourteous, but it seems that your family is financially in trouble.จนกว่าเธอจะรู้คำตอบของตัวเอง
He apologizes for being discourteous.เขาขอโทษที่ทำกริยาไม่สุภาพกับคุณ
I didn't mean to be discourteous, my lord.-ข้าไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคายต่อท่านเลย
I ended up being discourteous.กลายเป็นว่าข้าทำเรื่องเสียมารยาท
I hate to be discourteous, but this is a private exit for my patients.ขอโทษที่เสียมารยาทนะครับ แต่นี่ คือทางออกส่วนบุคคลสำหรับคนไข้ผม

discourteous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失仪[shī yí, ㄕ ㄧˊ, 失仪 / 失儀] discourteous; failure of etiquette

discourteous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unhöflichkeiten {pl}discourteousness
ungalant {adj}discourteous; ungentlemanly
unhöflich {adj}discourteous
unhöflich {adv}discourteously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discourteous
Back to top