ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deportment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deportment*, -deportment-

deportment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deportment (n.) พฤติกรรม See also: ท่าทางการเคลื่อนไหว Syn. conduct, behavior
deportment manner (n.) พฤติกรรม See also: อากัปกิริยา, การวางตัว Syn. behavior
deportment manner (n.) กรรม See also: ลักษณะภายนอก, ท่าทาง, บุคลิกลักษณะ, อากัปกิริยา Syn. behavior
English-Thai: HOPE Dictionary
deportmentn. พฤติกรรม,การวางตัว, Syn. demeanour
English-Thai: Nontri Dictionary
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน่วยก้าน (n.) deportment See also: manner, demeanor, demeanour Syn. ท่าทาง, ท่วงที, แวว

deportment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪态[yí tài, ㄧˊ ㄊㄞˋ, 仪态 / 儀態] bearing; deportment

deportment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
品行[ひんこう, hinkou] (n) (moral) conduct; behaviour; behavior; deportment
容儀[ようぎ, yougi] (n) behavior; behaviour; deportment
挙止[きょし, kyoshi] (n) bearing; deportment
操行[そうこう, soukou] (n) conduct; deportment
立ち居振る舞い;立ち居振舞い;立居振舞;立居振舞い;立居振る舞い;立ち居振舞;立ち居振る舞;起ち居振る舞い;起ち居振舞い;起居振舞[たちいふるまい, tachiifurumai] (n) movements; behavior; behaviour; bearing; deportment; manners; demeanor
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor

deportment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิริยาบถ[n.] (iriyābot) EN: manner ; deportment ; pose ; activity FR:
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
ความประพฤติ[n.] (khwām praph) EN: behaviour ; conduct ; deportment FR: comportement [m]
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour ; behavior (Am.) ; act ; deportment ; verb FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f] ; manières [fpl]
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส[v. exp.] (mī patipath) EN: have an inspiring way of life ; be a person of admirable deportment FR: avoir un comportement exemplaire
ปฏิปทา[n.] (patipathā) EN: way ; path ; mode of practices ; deportment ; way of life FR:
ประพฤติ[n.] (praphreut) EN: manner ; conduct ; deportment ; behavior FR: conduite [f]
ศีลาจารวัตร[n.] (sīlājārawat) EN: disciplined deportment FR:
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude FR: air [m] ; aspect [m]

deportment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benehmen {n}deportment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deportment
Back to top