ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

posture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *posture*, -posture-

posture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
posture (n.) ท่าทาง Syn. pose
posture (n.) ทัศนคติ See also: ความคิดเห็น Syn. attitude, aspect
posture (vi.) แสดงท่า See also: วางท่า (เพื่อเป็นแบบ) Syn. pose
posture (vt.) วางท่า Syn. pose
English-Thai: HOPE Dictionary
posture(พอส'เชอะ) n. ท่าทาง,ท่า,มาด,ทัศนคติ,ตำแหน่ง,สภาพ,สภาวะ. vi. แสดงท่าทาง,แสร้งทำ, See also: postural adj. posturer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
posture(n) มาด,ท่าทาง,สภาพ,ตำแหน่ง,ทัศนคติ,ท่า,อาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
postureท่า(ร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postureท่าทรงตัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิ้งย่อ (v.) have a posture of diving See also: have posture of diving by jumping down with both knees shrunk and both arms fully stretched out
ปางเปิดโลก (n.) name of posture of a Buddha image
พัดชา (n.) a kind of dancer´s posture and movements
หน้าตัก (n.) long measure of the Buddha statue in the posture of meditation
เทพนม (n.) name of a posture in Thai kick-boxing
เปิดโลก (n.) name of posture of a Buddha image Syn. ปางเปิดโลก
ท่า (n.) posture See also: pose, manner Syn. ท่าทาง, ท่วงท่า, อริยาบท, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่าที, อากัปกิริยา
ทีท่า (n.) posture See also: manner Syn. ท่าทาง, อาการ, ท่า, กิริยาอาการ, ท่วงท่า, กิริยาท่าทาง, ท่าที
อริยาบท (n.) posture See also: pose, manner Syn. ท่าทาง, ท่วงท่า, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่าที, อากัปกิริยา
มองเสี้ยว (n.) posture assumed by a masked actor
ท่าทิ้งมะพร้าวห้าว (n.) posture of diving See also: posture of diving by bending and holding both knees together Syn. มัดหมู
ทิ้งมะพร้าวห้าว (n.) posture of diving See also: posture of diving by bending and holding both knees together Syn. มัดหมู, ท่าทิ้งมะพร้าวห้าว
มัดหมู (n.) posture of diving See also: posture of diving by bending and holding both knees together Syn. ท่าทิ้งมะพร้าวห้าว
นาคปัก (n.) posture of Naga See also: Naga´s head shaped stuck in the roof of stupa, posture of Naga
กลดพระสุเมรุ (n.) posture of Thai dance
ชะนีร่ายไม้ (n.) posture of Thai dance
ชักกระบี่สี่ท่า (n.) posture of Thai dance
ชักซอสามสาย (n.) posture of Thai dance
กินนรรำ (n.) a Thai dancing posture See also: attitudes assumed in Siamese theatricals
ช้างประสานงา (n.) Thai dancer´s posture Syn. ท่าช้างประสานงา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're taking an attack posture with me?แกตั้งท่าเตรียมยิงเรอะ
Your posture is very academic.ท่าทางของนายเหมือนเป็นนักเรียนมากกก
Even though it's that way, your posture is not bad.อย่างนี้ก็ดีแล้ว, ท่าตีของคุณไม่เลว.
Also, forensic testimony is deemed standard opinion and urinating posture is circumstantial, and there is no record of the defendant under substance influence.รายงานการชันสูตรและ ท่าทางการยืนปัสสาวะของผู้ตาย ศาลจึงถึอว่าเหล่านั้น เป็นการพิจารณาแค่พื้นฐาน และอีกทั้งยังไม่มีการบันทึกว่าจำเลย
You know, the one where you use posture as an excuseอย่างตอนนั้นที่เธอออกท่าทางเพื่อเป็นข้ออ้าง
That is the posture of a quitting' man.นั่นคือท่าของมนุษย์ quittin '
Put the force at weapons posture one. Warning red, weapons tight.เตรียมกำลังไปที่เครื่องยิงขีปนาวุธหลัก ประกาศรหัสแดง สรรพาวุธเตรียมพร้อม
You've got the posture of a feral cat.ท่าทางคุณเหมือน แมวตกใจเลย
Note the natural posture of the body.ตำแหน่งโพสท่าอย่างเป็นธรรมชาติ
My posture is terrible.ผมต้องยืนหลังให้ตรงกว่านี้
The key to walking in or out of any place is posture and momentum.หัวใจสำคัญคือการเดินเข้าหรือออก ด้วยอาการสม่ำเสมอ
That's the posture you're looking for.นี่คือท่ายืนที่คุณต้องการ

posture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舞姿[wǔ zī, ˇ ㄗ, 舞姿] dancer's posture and movement
姿态[zī tài, ㄗ ㄊㄞˋ, 姿态 / 姿態] attitude; posture; stance
体态[tǐ tài, ㄊㄧˇ ㄊㄞˋ, 体态 / 體態] figure; physique; posture
势子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, 势子 / 勢子] gesture; posture
多姿[duō zī, ㄉㄨㄛ ㄗ, 多姿] many postures
对着干[duì zhe gàn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄢˋ, 对着干 / 對著幹] to adopt confrontational posture; to meet head-on; to compete
姿势[zī shì, ㄗ ㄕˋ, 姿势 / 姿勢] posture; position
态势[tài shì, ㄊㄞˋ ㄕˋ, 态势 / 態勢] posture; situation
身子骨[shēn zi gǔ, ㄕㄣ ㄗ˙ ㄍㄨˇ, 身子骨] posture; upright posture
体位[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, 体位 / 體位] posture

posture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割座[わりざ, wariza] (n) sitting posture with the legs bent back on each side; Japanese traditional informal female sitting posture; w-sitting; reverse tailor style sitting
奇態[きたい, kitai] (adj-na,n) strange or odd posture or figure
居住い;居住まい[いずまい, izumai] (n) one's seated posture
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
整容[せいよう, seiyou] (n,vs) straighten one's posture
構え[かまえ, kamae] (n) posture (e.g. in martial arts); pose; style; stance
見得[みえ, mie] (n) (See 見栄) pose; posture
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture)
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P)
対決姿勢[たいけつしせい, taiketsushisei] (n) confrontational attitude (stance, posture)
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
格好(P);恰好[かっこう(P);カッコ(ik), kakkou (P); kakko (ik)] (adj-na,n,adj-no) (1) shape; form; posture; appearance; manner; (2) suitability; moderateness (in price); (P)
襟を正す[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude
見得を切る[みえをきる, miewokiru] (exp,v5r) to assume a posture; to pose; to make a defiant (proud) gesture
Japanese-English: COMDICT Dictionary
姿勢[しせい, shisei] posture

posture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อริยาบท[n.] (ariyābot) EN: posture FR:
ช้างสะบัดหญ้า[n.] (chāngsabaty) EN: Thai dancer's posture FR: éléphant de guerre [m] ; éléphant de combat [m]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
เชิงรับ[n. exp.] (choēng rap) EN: defense ; defensive posture FR:
กอดเข่า[v. (loc.)] (køtkhao) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR:
กอดเข่าเจ่าจุก[v. (loc.)] (køtkhaojaoj) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR: replier les jambes
นาคปัก[n.] (nākpak) EN: posture of Naga FR:
หน้าตัก[n.] (nātak) EN: long measure of the Buddha statue in the posture of meditation FR:
ปาง[n.] (pāng) EN: Buddha posture ; style of image of Buddha ; attitude of a deity figure FR: posture du Bouddha [f]
พัดชา[n.] (phatchā) EN: [a kind of dancer's posture and movement] FR:
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanl) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment FR:
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; form ; carriage ; posture ; stature ; carriage FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m] ; forme [f]
ท่า[n.] (thā) EN: bearing ; posture ; pose ; manner FR: allure [f] ; attitude [f] ; posture [f] ; maintien [m] ; tenue [f] ; pose [f] ; manière [f] ; position [f]
ท่านั่ง[n. exp.] (thā nang) EN: posture FR: posture [f] ; position assise [f]
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่ายืน[n. exp.] (thā yeūn) EN: posture FR: station [f] ; position [f]
ทีท่า[n.] (thīthā) EN: attitude ; posture ; position ; stance FR: attitude [f]
ท่วงท่า[n.] (thūangthā) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion FR: allure [f] ; attitude [f]
ชักกระบี่สี่ท่า[n.] (chakkrabīsī) EN: [Thai dance posture] FR:
ชักแป้งผัดหน้า[n.] (chakpaēngph) EN: [lakorn posture] FR:
ชักซอสามสาย[n.] (chaksøsāmsā) EN: [Thai dance posture] FR:
ช้านางนอน[n.] (chānāng-nøn) EN: [a kind of dance posture] FR:
ช้างประสานงา[n.] (chāngprasān) EN: [name of a Thai dancer's posture] FR:
ชะนีร่ายไม้[n.] (chanīrāimāi) EN: [Thai dance posture] FR:
เฉิดฉิน[n.] (choētchin) EN: [Thai dance posture] FR:
อีกช้านางนอน[n.] (īkchānāng-n) EN: [dance posture] FR:
จีนสาวไส้[n.] (jīnsāosai) EN: [dance posture] FR:
เข้ารัง[n.] (khaorang) EN: [a kind of dance posture] FR:
กินรินเลียบถ้ำ[n.] (kinnarinlīe) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กินนรฟ้อนโอ่[n.] (kinnønføn-ō) EN: [name of a Thai dance posture] FR:
กินนรเลียบถ้ำ[n.] (kinnønlīept) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กินนรรำ[n.] (kinnønram) EN: [name of a Thai dance posture] ; attitudes assumed in Siamese theatricals FR:
กลดพระสุเมรุ[n.] (klotphrasum) EN: [Thai dance posture] FR:
มัจฉาชมสาคร[n.] (matchāchoms) EN: [danse posture] FR:
พระราม ; พระรามา[n.] (phrarām ; p) EN: [dance posture] FR:
พระรามโก่งศร[n.] (phrarāmkōng) EN: [dance posture] FR:
เปิดโลก[n.] (poētlōk) EN: [name of a Buddha posture]] FR:
ทุกรกิริยา[n.] (thukkarakir) EN: attitude of suffering ; self mortification ; [name of a Buddha posture] FR:
ตระเวนเวหา[v.] (trawēnwēhā) EN: [Thai dance posture] FR:
วิสัยแทงตรี[n.] (wisaithaēng) EN: [dance posture] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า posture
Back to top