ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

courtesy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *courtesy*, -courtesy-

courtesy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
courtesy (n.) ความมีมารยาท See also: ความนอบน้อม, ความสุภาพ Syn. politeness, civility
courtesy (adj.) ซึ่งมีมารยาท
courtesy (adj.) โดยไม่คิดเงิน See also: โดยไม่คิดค่าบริการ
English-Thai: HOPE Dictionary
courtesy(เคอ'ทิซี) n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัย. -Id. (drop a courtesy ถอนสายบัว), Syn. politeness,graciousness
English-Thai: Nontri Dictionary
courtesy(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเอื้อเฟื้อ,มารยาท,อัธยาศัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
courtesyอัธยาศัยไมตรี, มารยาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtesyความสุภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามมารยาท (adv.) as a matter of courtesy Syn. โดยมารยาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Captain Oveur, white courtesy phone.กัปตันโอเวอร์ รับโทรศัพท์เครื่องสีขาวด้วยค่ะ
Captain Clarence Oveur, white courtesy phone.กัปตันคลาเรนซ์ โอเวอร์ รับโทรศัพท์ภายในด้วยค่ะ
Captain Oveur, white courtesy phone.กัปตันโอเวอร์ โทรศัพท์เครื่องสีขาวค่ะ
That on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that eveว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10:
This kid Vinyard, he's got a lot of baggage... as you'll see on this tape we've gotten courtesy of NBC.เด็กคนนี้ วินยาร์ด มีเรื่องเก็บกดหลายเรื่อง... อย่างที่คุณจะได้เห็นในเทป ที่เราได้มาจาก เอ็น.บี.ซี.
So much for the legendary courtesy of the Elves!ความมีมารยาทอย่างมากของพวกเอลฟ์ ช่างดีเหลือเกิน
But you're asking for a federal courtesy in a state penitentiary.แต่คุณขอสุภาพรัฐบาลกลางในรัฐกักขัง.
Ethan, at least show me the courtesy of looking at me when I'm talking to you.บรัสเซล พูดถูก คุณไม่อยู่ในระเบียบ
This photo was taken pre-surgery courtesy of the Miami-Dade Burn Ward.รูปนี้ถ่ายไว้ก่อนรับการผ่าตัด โดยแผนกไฟไหม้ของไมอามี่เด๊ด
Even Cinderella was given the courtesy of a stealth getaway.ก็ยังมีมารยาทที่จะหนีออกไปอย่างลับๆ
I was polite the first couple of times, but courtesy made no impression on this ass.ตอนแรกๆผมใช้วิธีสุภาพแต่พอเค้าไม่ให้ความสนใจ
Just make it a courtesy call.แค่ทำ ด้วยความสุภาพ. นั่น..

courtesy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客套[kè tào, ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ, 客套] polite greeting; courtesy (in words)
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, 赠送的 / 贈送的] complimentary (adjective); given free as courtesy
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, 礼貌 / 禮貌] courtesy; manners

courtesy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy
カーテシ[, ka-teshi] (n) courtesy
下にも置かない;下にもおかない[したにもおかない, shitanimookanai] (exp) giving a royal welcome; extending every courtesy
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village
挨拶まわり;あいさつ回り;挨拶回り[あいさつまわり, aisatsumawari] (n) New Year courtesy calls
欠礼[けつれい, ketsurei] (n,vs) failure to pay one's compliments; omission of courtesy
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
亡状[ぼうじょう, boujou] (n) discourtesy; lawlessness
仁義礼智信[じんぎれいちしん, jingireichishin] (n) the 5 Confucian virtues (benevolence, justice, courtesy, wisdom, and sincerity)
儀礼[ぎれい, girei] (n) etiquette; courtesy; (P)
允恭[いんきょう, inkyou] (n) courtesy; sincerity
典礼[てんれい, tenrei] (n,adj-no) ceremony; etiquette; courtesy; (Catholic) liturgy
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P)
好意[こうい, koui] (n) good will; favor; favour; courtesy; (P)
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P)
義理[ぎり, giri] (n,adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P)

courtesy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยมารยาท[adv.] (dōi mārayāt) EN: as a matter of courtesy FR:
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; reverence ; veneration ; compliment ; praise FR: respect [m] ; déférence [f] ; vénération [f]
ความมีมารยาท[n. exp.] (khwām mī mā) EN: courtesy FR: courtoisie [f]
ความมีน้ำใจ[n. exp.] (khwām mī na) EN: courtesy FR:
กิริยามารยาท[n. exp.] (kiriyā māra) EN: manners ; courtesy FR: courtoisie [f]
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]
หน้าเนื้อใจเสือ[X] (nāneūajaise) EN: full of courtesy FR:
เยี่ยมคำนับ[v. exp.] (yīem khamna) EN: pay a courtesy call FR:

courtesy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenlampe {f} [auto]courtesy light
Unhöflichkeit {f}discourtesy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า courtesy
Back to top