ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

air

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *air*, -air-

air ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
air (n.) การเดินทางโดยเครื่องบิน
air (adj.) เกี่ยวกับจักรราศี
air (n.) คุณสมบัติเฉพาะ See also: ลักษณะเฉพาะ
air (n.) เครื่องปรับอากาศ See also: เครื่องทำความเย็น
air (n.) ท่วงทำนอง See also: ทำนอง, เพลง Syn. tune, theme, melody
air (n.) ท้องฟ้า See also: อวกาศ Syn. sky, space
air (n.) บรรยากาศ See also: กลิ่นอาย
air (vt.) ประกาศ See also: แสดง
air (vt.) ปล่อยให้อากาศเข้า See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ
air (vi.) ปล่อยให้อากาศเข้า See also: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ Syn. open, freshen, air-condition Ops. close, keep in
air (n.) ลม See also: ลมอ่อน ๆ, ลมเย็น Syn. breeze, fresh air, wind
air (vi.) ออกอากาศ See also: กระจายเสียง Syn. broadcast, put on the air, transmit
air (vt.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ See also: ถ่ายทอด
air (n.) อากาศ See also: บรรยากาศ Syn. atmosphere
air bag (n.) ถุงลมนิรภัย
air base (n.) ฐานทัพอากาศ
air bladder (n.) ถุงลม (ในสัตว์หรือพืชบางชนิด) Syn. air cell
air brake (n.) ระบบเบรกด้วยการอัดอากาศ
air brush (n.) แปรงพ่นสี
air brush (vt.) ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี
air cell (n.) ถุงลม (ในสัตว์หรือพืชบางชนิด)
Air Chief Marshal (n.) พลอากาศเอก
air command (n.) กองบัญชาการกองทัพอากาศ
air conditioner (n.) เครื่องปรับอากาศ See also: เครื่องทำความเย็น
air fleet (n.) กองทัพอากาศ Syn. flying force
air force (n.) กองทัพอากาศ Syn. air fleet, flying force
Air Force One (n.) เครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
air gun (n.) ปืนลม
air hole (n.) หลุมอากาศ Syn. air pocket
air jump (n.) การกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน Syn. airdrop
air jump (n.) ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะเวลาฉุกเฉิน) Syn. airdrop
air lane (n.) เส้นทางการบิน Syn. airway
air letter (n.) ไปรษณีย์อากาศ
air lock (n.) ภาวะอากาศอุดตัน
air officer (n.) พลตรี (ยศ) See also: ตำแหน่งพลตรี Syn. general of the air force
air pocket (n.) หลุมอากาศ Syn. air hole
air pollution (n.) มลพิษทางอากาศ See also: อากาศเสีย Syn. smog, dirty fog
air pressure (n.) ความกดอากาศ
air raid (n.) การโจมตีทางอากาศ See also: การโจมตีโดยเครื่องบิน
air rifle (n.) ปืนลมไรเฟิล
English-Thai: HOPE Dictionary
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
air busเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
air castleวิมานในอากาศ
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
air conditinerเครื่องปรับอากาศ
air conditioningการปรับอากาศ,ระบบการปรับอากาศ. -air-conditioning adj.
air corridor(แอร์คอ' ริดอร์) เฉลียงการบิน, ระเบียงการบิน
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella
air curtainม่านลมจากอากาศที่อัด เพื่อกันแมลงหรืออื่น ๆ
air cushionเบาะอากาศ. -air bag
air cylinderท่อที่อัดอากาศไว้
air defenseการป้องกันภัยทางอากาศ
air dentเครื่องใช้ลมกรอฟัน
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
air forceกองทัพอากาศ
air jacketn. เสื้อชูชีพ
air laneเส้นทางการบิน, สายการบิน
air letterไปรษณีย์อากาศ, จดหมายอากาศ
air lockภาวะอากาศอุดตัน, ห้องอากาศอุดตัน. -vt. ใช้ประตูอากาศอุดตัน
air logเครื่องบันทึกระยะทางที่บินของเครื่องบิน
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.
air mobile(แอร์โม' บิล) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศ
air pocketหลุมอากาศ., Syn. air hole
air post(แอร์' โพสทฺ) = air mail
air pressureความกดดันอากาศ., Syn. atmospheric pressure
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
air rifleปืนลม (air gun with rifled bore)
air rightสิทธิเหนือพื้นดินของบุคคล
air sacถุงอากาศ (sac containing air)
air shaft(แอร์' ชาฟท) ปล่องที่มีอากาศเข้า
air ship(แอร์' ชิพ) n. เรือบิน (เบากว่าอากาศ)
air station lนามบินที่มีเครื่องบินซ่อมแซมและบริการสำหรับเครื่องบิน
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
airfield(n) สนามบิน
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
airing(n) การตาก,การตากอากาศ
airline(n) สายการบิน
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
airmail(n) จดหมายทางอากาศ
airman(n) นักบิน,ทหารอากาศ
airplane(n) เครื่องบิน
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
airscrew(n) ใบพัดเครื่องบิน
airship(n) เรือเหาะ,เรือบิน
airsick(adj) เมาเครื่องบิน
airway(n) สายการบิน,บริษัทการบิน
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airเพลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bagถุงลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brakeเบรกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air chamber๑. ห้องอากาศ๒. ห้องลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air conditionerเครื่องปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air conditioningการปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air gunปืนอัดอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
air lockอากาศอุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air mass๑. แอร์แมส๒. มวลอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air pressureความดันอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
airborne infectionการติดเชื้อจากอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airbrushแอร์บรัช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aircraft devicesภัยเนื่องจากเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
airflow meterมาตรอากาศไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
airlinerเครื่องบินของสายการบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
airplane sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airport owners' and operators' insuranceการประกันภัยความรับผิดของสนามบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
airspace, interference withการล่วงล้ำย่านอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
airtimeเวลาสื่อสารทางอากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
airway๑. ทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ passage, air; tract, respiratory]๒. ท่อหายใจทางปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airอากาศ [TU Subject Heading]
air chamberair chamber, ห้องอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Air conditioningการปรับอากาศ [TU Subject Heading]
Air defensesการป้องกันภัยทางอากาศ [TU Subject Heading]
Air forcesกองทัพอากาศ [TU Subject Heading]
Air Lockอากาศนิ่ง [การแพทย์]
Air mass thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Air Pocket, Largeบริเวณที่มีลมอยู่มาก [การแพทย์]
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Air Pressure and Vacuum Pumpเครื่องดูดอากาศและอัดอากาศ [การแพทย์]
Air raid sheltersที่หลบภัยทางอากาศ [TU Subject Heading]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Air-Dryingการทำให้แห้งในบรรยากาศปกติ [การแพทย์]
Air-lift pumpAir-lift pump, เครื่องสูบน้ำแบบลมดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Airborne Route(การติดเชื้อโดยทางอากาศ [การแพทย์]
Airbrush artศิลปะการพ่นสี [TU Subject Heading]
Airbus A 380 (Jet transport)แอร์บัส เอ 380 (เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง) [TU Subject Heading]
Aircraftเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Aircraft carriersเรือบรรทุกเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Airlessไม่มีอากาศ [การแพทย์]
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Airplaneเครื่องบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Airport buildingsอาคารท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Airspace (Internation law)น่านฟ้า (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Airtemp (Trademark)แอร์เทมป์ [TU Subject Heading]
Airtight Sealการผนึกอากาศ [การแพทย์]
Airwayทางเดินหายใจ, ทางหายใจ, ทางเดินของการหายใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
ผบ.ทอ. (n.) Commander-in-Chief of the Air Force Syn. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ (n.) Commander-in-Chief of the Air Force
วายุภักษ์ (n.) name of a fabulous bird which eats the air as its food See also: Wind Eating Bird
สูบลม (v.) pump the air into See also: inflate
ตาก (v.) air See also: sun, expose, dry in the air, dry in the sun, bask in the sun, expose to the wind, have some fresh air, take an airing, expose to the sun Syn. ผึ่ง
ตาก (v.) air See also: sun, expose, dry in the air, dry in the sun, bask in the sun, expose to the wind, have some fresh air, take an airing, expose to the sun Syn. ผึ่ง
ผึ่ง (v.) air See also: sun, expose, dry in the air, dry in the sun, bask in the sun, expose to the wind, have some fresh air, take an airing, expose to the sun
ผึ่ง (v.) air See also: sun, expose, dry in the air, dry in the sun, bask in the sun, expose to the wind, have some fresh air, take an airing, expose to the sun
อากาศ (n.) air See also: oxygen
อากาศ (n.) air Syn. ท้องฟ้า
อากาศธาตุ (n.) air See also: wind Syn. ลม, แก๊ส
โพยม (n.) air Syn. อากาศ, โพยมัน, โพยมาน
โพยมัน (n.) air Syn. อากาศ, โพยมาน
โพยมาน (n.) air Syn. อากาศ, โพยมัน
ฐานทัพอากาศ (n.) air base
ต่อมน้ำ (n.) air bubble See also: bubbles Syn. ฟองอากาศ
ฟองอากาศ (n.) air bubble
พลอากาศเอก (n.) Air Chief Mashal See also: ACM Syn. พล.อ.อ.
ที่ปั๊มลม (n.) air compressor
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
That's not fairนั่นไม่ยุติธรรมเลย
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
You have to use the stairsคุณต้องใช้บันไดแล้ว
He thought I was having an affairเขาคิดว่าฉันมีชู้
This is like a fairy taleนี่เหมือนกับเทพนิยายเลย
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
I think it a little unfairฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
I don't think that's fairฉันไม่คิดว่านั่นยุติธรรม
Did you get to the airport late?คุณไปสนามบินช้าหรือเปล่า?
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
I just needed some fresh airฉันแค่ต้องการอากาศสดชื่นบ้าง
Fair enoughก็ดีนะ
Can you take him to the airport in the morning?คุณช่วยพาเขาไปที่สนามบินในตอนเช้าได้ไหม?
We should take the stairsพวกเราควรใช้บันได
I have a fairly small familyฉันมีครอบครัวเล็กพอสมควร
He hired a workman to repair the fenceเขาจ้างคนงานคนหนึ่งมาซ่อมรั้ว
She looks like me, except her hair styleเธอดูเหมือนฉัน ยกเว้นแต่ทรงผมของเธอ
Can I take this chair?ฉันเอาเก้าอี้นี่ไปได้ไหม? / ฉันนั่งเก้าอี้นี่ได้ไหม?
We are unable to repair itพวกเราไม่สามารถซ่อมมันได้
Your driver is waiting to take you to the airportคนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
It's not fair to just take the money and not do your jobมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ที่เอาเงินเขามาแล้วและไม่ทำงานให้
My hair is actually curly so I have to straighten itจริงๆ แล้วผมของฉันหยักศก ฉันก็เลยยืดมันให้ตรง
What kind of haircut you think would suit me?เธอคิดว่าผมทรงไหนจะเหมาะกับฉัน
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
I fell off the stairs and broke my legฉันตกบันไดแล้วก็ขาหัก
And you have no reason prying into our affairsและเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mobilize every division of the army and air force.ระดมพล ทั้งทัพบก ทัพอากาศ
A little air will do you good.รับอากาศสักหน่อยคงจะดีขึ้น
The air vents were not soundproof.และช่องระบายอากาศก็ไม่มีการเก็บเสียง
That will only make you weaker. The night air is good for you.มันมีแต่จะทำให้คุณอ่อนแอลงนะ อากาศตอนกลางคืนดีสำหรับคุณ
Begin to laugh a bit and stare a bit And walk around on air a bitหัวเราะสนุกสนานเดินไปด้วยกัน
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ
I was in the air force, stationed in Drambuie, off the Barbary Coast.ผมอยู่กองทัพอากาศ ประจำการ ในแดรมบุย แถบชายฝั่งบาร์บารี่
I'm Steve McCroskey, Chicago air control.ผมสตีฟ แม็คครอสคีย์ ควบคุมการจราจรทางอากาศชิคาโก
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ
Roberts, check air traffic.โรเบิร์ต ตรวจดูการจราจรอากาศ
I had a friend, who was in the Air Force.ผมมีเพื่อนที่อยู่ในกองทัพอากาศ
But the air is lovely. Anyway, there's no room in there.อากาศดีออก แล้วข้างในก็ไม่มีที่

air ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傲气[ào qì, ㄠˋ ㄑㄧˋ, 傲气 / 傲氣] air of arrogance; haughtiness
入风口[rù fēng kǒu, ㄖㄨˋ ㄈㄥ ㄎㄡˇ, 入风口 / 入風口] air intake vent
冷气[lěng qì, ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ, 冷气 / 冷氣] air conditioning (used in Taiwan)
出风口[chū fēng kǒu, ㄔㄨ ㄈㄥ ㄎㄡˇ, 出风口 / 出風口] air vent; air outlet
印度航空公司[Yìn dù háng kōng gōng sī, ˋ ㄉㄨˋ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 印度航空公司] Air India
空军基地[kōng jūn jī dì, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄐㄧ ㄉㄧˋ, 空军基地 / 空軍基地] air base
空气调节[kōng qì tiáo jié, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, 空气调节 / 空氣調節] air conditioner
空调[kōng tiáo, ㄎㄨㄥ ㄊㄧㄠˊ, 空调 / 空調] air conditioning
气垫[qì diàn, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ, 气垫 / 氣墊] air cushion (as on hovercraft)
空军[kōng jūn, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 空军 / 空軍] air force
空防[kōng fáng, ㄎㄨㄥ ㄈㄤˊ, 空防] air force; air defense
空气缓冲间[kōng qì huǎn chōng jiān, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 空气缓冲间 / 空氣緩衝間] air lock
空气污染[kōng qì wū rǎn, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄖㄢˇ, 空气污染 / 空氣污染] air pollution
空袭[kōng xí, ㄎㄨㄥ ㄒㄧˊ, 空袭 / 空襲] air raid; attack from the air
气囊[qì náng, ㄑㄧˋ ㄋㄤˊ, 气囊 / 氣囊] air sac; aerostat gasbag
空中核爆炸[kōng zhōng hé bào zhà, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 空中核爆炸] air nuclear explosion; nuclear airburst
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, 气塞 / 氣塞] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument)
航站[háng zhàn, ㄏㄤˊ ㄓㄢˋ, 航站] airport terminal; air terminal
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, 鼓风机 / 鼓風機] bellows; ventilator; air blower
[biào, ㄅㄧㄠˋ, 鳔 / 鰾] swim bladder; air bladder of fish
气垫船[qì diàn chuán, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, 气垫船 / 氣墊船] hovercraft; air cushion vehicle
航次[háng cì, ㄏㄤˊ ㄘˋ, 航次] flight number; number of scheduled sailing; sequence of air or sea voyages
航程[háng chéng, ㄏㄤˊ ㄔㄥˊ, 航程] flight; passage; sea or air distance
气道[qì dào, ㄑㄧˋ ㄉㄠˋ, 气道 / 氣道] flue; air duct; air passage; respiratory tract
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, 纷飞 / 紛飛] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about
出气口[chū qì kǒu, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 出气口 / 出氣口] gas or air outlet; emotional outlet
气瓶[qì píng, ㄑㄧˋ ㄆㄧㄥˊ, 气瓶 / 氣瓶] gas cylinder; air bottle; air tank (diving)
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, 上将 / 上將] general; admiral; air chief marshal
劫机[jié jī, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧ, 劫机 / 劫機] hijacking; air piracy
[sī, ㄙ, 嘶] hiss; neigh; Ss! (sound of air sucked between the teeth, indicating hesitation or thinking over)
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意洋洋] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, 中将 / 中將] lieutenant general; vice admiral; air marshal
少将[shào jiàng, ㄕㄠˋ ㄐㄧㄤˋ, 少将 / 少將] major general; rear admiral; air vice marshal
鼓风[gǔ fēng, ㄍㄨˇ ㄈㄥ, 鼓风 / 鼓風] a forced draft (of wind, for smelting metal); blast (in blast furnace); bellows; to draw air using bellows
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, 三军 / 三軍] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force
海空军基地[hǎi kōng jūn jī dì, ㄏㄞˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄐㄧ ㄉㄧˋ, 海空军基地 / 海空軍基地] naval and air military base
海空军[hǎi kōng jūn, ㄏㄞˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 海空军 / 海空軍] navy and air force
打官腔[dǎ guān qiāng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 打官腔] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
打官话[dǎ guān huà, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, 打官话 / 打官話] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 空中楼阁 / 空中樓閣] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans

air ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エールフランス[, e-rufuransu] (n) Air France
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei
エアーマネジメント[, ea-manejimento] (n) air management
エアカーゴ[, eaka-go] (n) air cargo
エアカーテン[, eaka-ten] (n) air curtain
エアガール[, eaga-ru] (n) air girl; stewardess
エアガン[, eagan] (n) air gun
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar)
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei
エアクッション[, eakusshon] (n) air cushion
エアクリーナー[, eakuri-na-] (n) air cleaner
エアコンディショナー[, eakondeishona-] (n) air conditioner
エアコンプレッサー[, eakonpuressa-] (n) air compressor
エアサス[, easasu] (n) (abbr) air suspension
エアサスペンション[, easasupenshon] (n) air suspension
エアシック[, eashikku] (n) air sick
エアシャトル[, eashatoru] (n) air shuttle
エアシュート[, eashu-to] (n) air shoot
エアシリンダ[, eashirinda] (n) air cylinder; pneumatic cylinder
エアチェック[, eachiekku] (n) air check
エアチャンバー[, eachanba-] (n) air chamber
エアドア[, eadoa] (n) air door
エアバッグ[, eabaggu] (n) air bag; (P)
エアパッド[, eapaddo] (n) air pad
エアハンマー[, eahanma-] (n) air hammer
エアピストル[, eapisutoru] (n) air pistol
エアフィルタ[, eafiruta] (n) air filter
エアフィルター[, eafiruta-] (n) air filter
エアフォース[, eafo-su] (n) air force
エアブリージングエンジン[, eaburi-jinguenjin] (n) air breathing engine
エアブレーキ[, eabure-ki] (n) air brake
エアページェント[, eape-jiento] (n) air pageant
エアホール[, eaho-ru] (n) air hole
エアポケット[, eapoketto] (n) air pocket
エアホステス[, eahosutesu] (n) air hostess; stewardess
エアマット[, eamatto] (n) (abbr) air mattress
エアライト[, earaito] (n) air right
エアライフル[, earaifuru] (n) air rifle
エアロック[, earokku] (n) air lock
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エアモザイク[えあもざいく, eamozaiku] Air Mosaic
空調[くうちょう, kuuchou] air conditioning
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile
アルティアハチハチゼロゼロ[あるていあはちはちぜろぜろ, aruteiahachihachizerozero] Altair8800
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description
カイロ[かいろ, kairo] Cairo
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement
コンパイル[こんぱいる, konpairu] compile (vs)
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] compilation time
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] compilation time
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance
システムファイル[しすてむふぁいる, shisutemufairu] system file
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file
スクリプトファイル[すくりぷとふぁいる, sukuriputofairu] script file
スタイラス[すたいらす, sutairasu] stylus
スタイル[すたいる, sutairu] style
スワップファイル[すわっぷふぁいる, suwappufairu] swap file
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic
タイル方式[タイルほうしき, tairu houshiki] tiling (a-no)
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ファイル[ふぁいる, fairu] Thai: แฟ้ม English: file
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: เรื่องต่าง ๆ English: affairs
外気[がいき, gaiki] Thai: อากาศภายนอก English: open air
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
海路[かいろ, kairo] Thai: ทางเดินทะเล English: sea route
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] Thai: สนามบิน English: airport

air ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f] ; clim [f] (fam.)
แอร์ฯ[n.] (aē) EN: air hostess FR: hôtesse de l'air [f] ; hôtesse [f]
แอร์โฮสเตส[n.] (aē-hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess FR: hôtesse de l'air [f]
แอร์สาว[n. exp.] (aē sāo) EN: stewardess ; air hostess FR: hôtesse de l'air [f]
แอร์เย็น ๆ = แอร์เย็นๆ[n. exp.] (aē yen-yen) EN: FR: air frais [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศบริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt børisu) EN: FR: air sain [m] ; air pur [m]
อากาศอิ่มตัว[n. exp.] (ākāt imtūa) EN: saturated air FR:
อากาศใหม่[n. exp.] (ākāt mai) EN: fresh air ; outdoor air FR: air frais [m]
อากาศไม่บริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt mai bø) EN: FR: air malsain [m] ; air vicié [m]
อากาศไม่มีเสถียรภาพ[n. exp.] (ākāt mai mī) EN: unstable air FR: air instable [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot air FR: air chaud [m]
อากาศ-[pref.] (ākātsa-) EN: air FR: aérien
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศโยธิน[n. prop.] (Ākātsayōthi) EN: Air Force Ground Security Force FR:
อากาศเสีย[n. exp.] (ākāt sīa) EN: bad air ; stale air FR: air vicié [m]
อากาศสดชื่น[n. exp.] (ākāt sotche) EN: fresh air FR: air frais [m] ; le fond de l'air est frais
อากาศส่วนเกิน[n. exp.] (ākāt suanko) EN: excess air FR:
อากาศทะเล[n. exp.] (akāt thalē) EN: sea air FR: air marin [m]
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cold air FR: air frais [m] ; il fait frais
อฆะ[n.] (akha) EN: air ; sky FR:
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nān) EN: territorial air ; territorial sky FR: espace aérien [m]
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ = ใบตราส่งทางอากา[n. exp.] (baitrāsong ) EN: air waybill (AWB) FR:
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air FR: atmosphère [f] ; air [m] ; climat [m]
บอลลูนอากาศร้อน[n. exp.] (bǿnlūn ākāt) EN: hot air balloon FR: ballon à air chaud [m]
เบรกลม[n. exp.] (brēk lom) EN: air brake FR:
ฉนวนฉนวนอากาศ[n. exp.] (chanūan ākā) EN: air insulator FR:
ฉวัดเฉวียน[v.] (chawatchawī) EN: circle ; circle in the air ; wheel in the air FR: tournoyer
ช่องระบายอากาศ[n. exp.] (chǿng rabāi) EN: air passage FR:
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: marcher avec un air songeur
เดินดุ่ม ๆ = เดินดุ่มๆ[v. exp.] (doēn dum-du) EN: walk with an air of concentration FR:
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เดินย่ำ[v. exp.] (doēn yam ) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air FR: cheminer
โดยเครื่องบิน[adv.] (dōi khreūan) EN: by plane ; by air FR: en avion
ฟ้า[n.] (fā) EN: sky ; heaven ; air FR: ciel [m] ; cieux [mpl]
ฝันลม ๆ แล้ง ๆ = ฝันลมๆแล้งๆ[v. exp.] (fan lom-lom) EN: build castles in the air FR:
ฟองอากาศ[n. exp.] (føng akāt) EN: air bubble FR: bulle d'air [f]
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ฝูงบิน[n.] (fūngbin) EN: fleet ; air squadron ; flight FR: flotte [f]
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi) EN: vanish into the air ; disappear without trace FR: disparaître sans laisser de trace

air ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftbildkamera {f}aerial camera; air survey camera
Luftblase {f}bleb; air bubble
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Luftbelastung {f}atmospheric pollution; air pollution
Beatmungsdruckluft {f}respiratory pressurized air
Luftveränderung {f}change of air
Ladeluftkühler {m}charge air cooler; intercooler
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.]
Luftstrecke {f}clearance in air; air path
Grobstaubfilter {m}coarse particulate air filter
Druckluft {f}compressed air
Druckluftanschluss {m}compressed air supply
Druckluftfilter {m}compressed air filter
Druckluftflasche {f}compressed air bottle
Druckluftspeicher {m}compressed air reservoir
Pressluft {f}compressed air
Pressluftschlauch {m}compressed air line
Luftfederung {f}air cushioning; air suspension
Abluftklappe {f}exhaust air damper
Luftmangel {m}deficient air
Luftrichtung {f}direction of the air stream
Staudruckmesser {m}dynamic air speed indicator
Elektrolufterhitzer {m}electrical air heater
Luftüberschuss {m}excess air
Faserschichtluftfilterzelle {f} [techn.]fibrous laminated air filter element
Luftstrommangel {m}fault for air stream
Feinstaubfilter {m}fine particulate air filter
Fortluft {f}outgoing exhaust air
Frischluft {f}fresh air
Frischluftzufuhr {f}fresh air supply
HEPA-Filter {m} [techn.]high-efficiency particulate air filter; HEPA filter
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies
Heißluft {f}hot air
Heißlüfter {m}hot air blower
Zuluft {f} [techn.]incoming air
Unschuldsmiene {f}innocent air
Ansaugluft {f}intake air; induction air; inlet air; suction air
Leckluftstrom {m}leakage air flow
Lichtschacht {m}light shaft; air shaft
Lochblechdiffusor {m} [techn.]perforated sheet-metal air flow diffuso

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า air
Back to top