ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

act

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *act*, -act-

act ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
act (n.) กฎหมาย Syn. law
act (n.) การกระทำ See also: พฤติกรรม Syn. action, deed, performance
act (n.) การทำหน้าที่ See also: การปฏิบัติหน้าที่
act (n.) การแสร้งทำ See also: มารยา Syn. pose, falsification
act (vi.) ทำหน้าที่เป็น See also: เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน
act (n.) บันทึกที่เป็นทางการ
act (vi.) ปฏิบัติตัว See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว Syn. perform, do, behave
act (vt.) ปฏิบัติตัว See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
act (n.) ผู้แสดง
act (n.) พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: ลักษณะนิสัย
act (n.) สิ่งที่กระทำด้วยความตั้งใจ
act (vt.) แสดง See also: รับบท, แสดงเป็น Syn. perform, play, playact
act (vi.) แสดง See also: รับบท, แสดงเป็น
act (vi.) แสร้งทำ
act (n.) องก์ (ละคร) See also: เหตุการณ์ในละคร
act as (phrv.) แสดงเป็น See also: แสดงตัวเป็น, ทำราวกับเป็น, ทำตัวเป็น, ทำหน้าที่เป็น
act as a substitute (vt.) ทำหน้าที่แทน (คำทางการ) See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน
act for (phrv.) ทำหน้าที่แทน See also: ทำแทน, แทน Syn. appear for, plead for
act of faith (idm.) ความเชื่อมั่น See also: ความศรัทธา, ความเชื่อถือ
act of God (idm.) ปรากฏการณ์ธรรมชาติ See also: เรื่องธรรมชาติ
act on (phrv.) มีผลต่อ
act on (phrv.) ทำตาม See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
act out (phrv.) แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา Syn. play out
act together (vi.) กระทำร่วมกัน
act up (phrv.) มีอาการมากขึ้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: เจ็บมากขึ้น, ปวดยิ่งขึ้น Syn. play up
act up to (phrv.) ทำตาม See also: ปฏิบัติตาม Syn. live up to
act upon (phrv.) มีผลต่อ Syn. act on
act upon (phrv.) ทำตาม See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง Syn. act on
actin (n.) โปรตีนในกล้ามเนื้อ
acting (n.) การแสดง Syn. performing, playing
acting (adj.) ที่รักษาการแทน See also: รักษาการแทน, ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ชั่วคราว Syn. temporary, substitute, substituting Ops. official, confirmed
acting (adj.) เพื่อใช้สำหรับแสดงบนเวทีละคร
actinia (n.) สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก Syn. actinian
actinian (n.) สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก Syn. actinia
actinism (n.) ปฏิกิริยาของแสงอาทิตย์
actinium (n.) ธาตกัมมันตรังสีทีมีสัญลักษณ์ Ac
actinology (n.) วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวกับรังสีของแสงและปฏิกิริยาของแสง
action (n.) การกระทำ See also: ปฏิบัติการ Syn. activity, operation, performance
action (n.) การเคลื่อนไหว Syn. movement Ops. inaction
action (n.) การดำเนินคดี Syn. suit, claim, lawsuit
English-Thai: HOPE Dictionary
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
act.abbr. active
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
actin(แอค' ทิน) globulin ที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
actinia(แอคทิน' เนีย) n., (pl. -tiniae, -tinias) n. สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actinism(แอค' ทินิสซึม) n. คุณสมบัติการแผ่รังสีซึ่งมีผลทางเคมี
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
actinograph(แอคทิน' โนกราฟ) n. บันทึกจากเครื่อง actinometer. -actinographic adj., -actinography n.
actinoid(แอค' ทินอยด์) adj. ซึ่งคล้ายรังสี
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.
actinomycesเชื้อราชนิดหนึ่ง
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
actinouranium(แอคทิโนยูเร' เนียม) n. isotope ของ uranium มันมีกัมมันตภาพรังสี และมีมวลเท่ากับ 235 (a radioactive isotope of uranium)
actinozoan(แอคทิโนโซ' แอน) n., adj. anthozoan
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
activate(แอค' ทิเวท) vt. กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี. -activator n.
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
active dutyประจำการ, Syn. full duty)
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
activity(n) กิจกรรม,การงาน
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
act๑. การกระทำ๒. พระราชบัญญัติ, รัฐบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
act of Godเหตุสุดวิสัย(ตามธรรมชาติ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
act, enablingกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actinic retinitis; retinitis, radiationโรคจอตาเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
action๑. การกระทำ, การปฏิบัติ, การทำงาน๒. กิริยา๓. การแสดงฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activateปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activated carbonคาร์บอนกัมมันต์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
active-มีฤทธิ์, กัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
active immunityภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activistนักปฏิบัติการหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
activity๑. การงาน, กิจกรรม๒. กัมมันตภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actual codeรหัสจริง [มีความหมายเหมือนกับ absolute code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actuaryนักคณิตศาสตร์ประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act of stateการกระทำของรัฐ [TU Subject Heading]
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
ACTHเอซีทีเอช, ดู adrenocorticotrophic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Actinแอกทิน, แอคติน [การแพทย์]
Actingการแสดงบทบาท [TU Subject Heading]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Actinographแอคทิโนกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Actinomycesแอคติโนมัยเซส; แอกติโนไมซีส, เชื้อ; แอคติโนมัยซิส [การแพทย์]
Actinomycetes, Aerobicเชื้อพวกแอคติโนมัยซีตีส [การแพทย์]
Actinomycosisแอกติโนไมโคซิส, โรค; เชื้อแอคติโนมัยโคซิส; แอคติโนไมโคซิส; เชื้อแอ็กติโนมัยโคซิส; แอคติโนมัยโคซิส; ลำไส้ใหญ่อักเสบจากเชื้อรา [การแพทย์]
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Activateแอคติเวท, กระตุ้น [การแพทย์]
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์ ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขณะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Activelyทางตรง [การแพทย์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Actomyosinแอ็คโตมัยโอซิน, แอ็คโตไมโอซิน [การแพทย์]
Actorsนักแสดง [TU Subject Heading]
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]
Actual costต้นทุนจริง [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีเสมอ (v.) presume to act as an equal See also: treat as an equal
พ.ร.บ. (n.) an act of legislation Syn. พระราชบัญญัติ
ทำ (v.) act See also: show Syn. แสดง, สาธิต
ทำท่า (v.) act See also: conduct oneself Syn. ตั้งท่า, วางท่า, แสดงท่าทาง, ทำท่าทำทาง
ทำท่าทำทาง (v.) act See also: conduct oneself Syn. ทำท่า
พ.ร.บ. (n.) act Syn. พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ (n.) act Syn. พ.ร.บ.
สวมบทบาท (v.) act See also: perform, play, impersonate, portray Syn. แสดงบทบาท
องก์ (n.) act
แสดงท่าที (v.) act See also: behave, do, conduct, perform, appear Syn. แสดงทีท่า
แสดงทีท่า (v.) act See also: behave, do, conduct, perform, appear
ขืนใจ (v.) act against See also: compel Syn. ฝืนใจ
ฝืนใจ (v.) act against one´s will See also: control the desire, force oneself against one´s will Syn. ฝืน Ops. เต็มใจ
ทำโดยพลการ (v.) act arbitrary Syn. ทำโดยลำพัง
ทำโดยลำพัง (v.) act arbitrary
รับบท (v.) act as See also: take the part of, play the part of Syn. เล่นบท, รับบทบาท, สวมบท, สวมบทบาท
รับบทบาท (v.) act as See also: take the part of, play the part of Syn. เล่นบท, สวมบท, สวมบทบาท
สวมบท (v.) act as See also: take the part of, play the part of Syn. เล่นบท, รับบทบาท, สวมบทบาท
เล่นบท (v.) act as See also: take the part of, play the part of Syn. รับบทบาท, สวมบท, สวมบทบาท
ออกโขน (v.) act as a masked player See also: play noisily as in a masked play Syn. ออกยักษ์ออกโขน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't act like you haven't done it beforeอย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
I've tried to do my best to act normallyฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
If we don't act now, it's going to be too lateถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปนะ
Calm down, don't act like this!สงบหน่อย อย่าทำอย่างนั้น
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
Actually, it's a perfect timeจริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
Actually, I told him to do itจริงๆ แล้วฉันบอกให้เขาทำมัน
Actually, I was born in Lampangจริงๆ แล้วฉันเกิดที่ลำปาง
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
Where exactly are you?คุณอยู่ที่ไหนกันแน่
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
Do you know the exact date?คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
No, I have no contact with herไม่ ฉันไม่ได้ติดต่อกับเธอเลย
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
We must take action before it is too lateพวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
You two don't have much contactคุณทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันมากนัก
We should try to contact moreพวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
As a matter of fact you didจริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
I already made contactฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
In fact I don't think you could have done it betterจริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
You look exactly the same as you didคุณดูเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นจริงๆ
So it would be nice to get some practiceดังนั้นมันคงดีนะที่ได้ฝึกฝนบ้าง
I will contact you in Bangkok when you get backฉันจะติดต่อคุณที่กรุงเทพฯเมื่อคุณกลับมา
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
It was actually lots of funมันสนุกมากจริงๆ
I'm practicing English with my friendsฉันกำลังฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
I assume from your reaction that…ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
Who are the leading actors? (Who's in it?)ใครเป็นนักแสดงนำ?
Will you practice with me, please?คุณจะฝึกซ้อมกับฉันหน่อยได้ไหม ได้โปรดเถอะ?
But I did very badly in my practice test last weekแต่ฉันทำได้แย่มากๆ ตอนสอบปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่าน
It's good for both of us to practiceมันดีสำหรับเราสองคนที่จะได้ฝึกฝน
I’ve been afraid of your reactionฉันกลัวปฏิกิริยาของคุณ
You acted like a grown upคุณทำตัวเป็นผู้ใหญ่
He contacted me a few weeks ago via e-mailเขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
That is exactly what I am doingนั่นแหล่ะคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่
I can't remember exactly where, but we can look it upฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She said the lights went out after the killing, but that she got a good look at the boy in the act of stabbing his father.She said the lights went out after the killing, but that she got a good look at the boy in the act of stabbing his father.
Mr. MacWhite, we are glad to have you say... why you think we should act favorably on your nomination as ambassador to Sarkhan.{\cHFFFFFF}นาย MacWhite เรามี ดีใจที่มีคุณพูดว่า ... {\cHFFFFFF}ทำไมคุณคิดว่าเราควรจะทำหน้าที่ในเกณฑ์ดี รับการเสนอชื่อของคุณเป็นทูต Sarkhan
They say it's an act of American aggression... against peace-loving people.{\cHFFFFFF}พวกเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ การรุกรานของชาวอเมริกัน ... {\cHFFFFFF}กับคนรักสันติภาพ
I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, that I can't preach the American heritage... and expect to be believed if I act out of impatience... or sacrifice my principles for expediency.{\cHFFFFFF}I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, {\cHFFFFFF}that I can't preach the American heritage... {\cHFFFFFF}and expect to be believed if I act out of impatience...
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ
So may I introduce to you, The act you've known for all these yearsดังนั้นฉันอาจจะแนะนำให้คุณ การกระทำที่คุณได้รู้จักกันสำหรับทุก ปีเหล่านี้
You can act like a man!คุณสามารถทำหน้าที่เหมือนคน!
A refusal is not the act of a friend.A refusal is not the act of a friend.
Now the time has come to act. And act fast!ถึงเวลาต้องรีบทำการแล้ว เร็วด้วย
Well, can't you see that's the last act of a desperate man?ไม่เห็นหรือว่ามันเข้าตาจนแล้ว
We don't care if it's the First Act of Henry the Fifth! We're leaving!ต่อให้เป็นละครเชคสเปียร์ก็ไม่สน เราไม่อยู่แล้ว
"The slightest religious act by anyone will be punished..."กฎหมายเคร่งศาสนาเบาที่สุด by anyone จะถูกลงโทษ... "...

act ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
不知死活[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, 不知死活] act recklessly
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便宜行事] act at one's discretion; act as one sees fit
出面[chū miàn, ㄔㄨ ㄇㄧㄢˋ, 出面] act in a (official or personal) capacity
卑躬屈节[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, 卑躬屈节 / 卑躬屈節] bow and scrape; cringe; act servilely
伺候[cì hòu, ㄘˋ ㄏㄡˋ, 伺候] to serve; to act as a valet
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, 秉公办理 / 秉公辦理] conducting business impartially (成语 saw); to act justly
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
南辕北辙[nán yuán běi zhé, ㄋㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄟˇ ㄓㄜˊ, 南辕北辙 / 南轅北轍] (fig.) act in a way that defeats one's purpose
[chōng, ㄔㄨㄥ, 充] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full
[hěn, ㄏㄣˇ, 佷] to act contrary to
[dài, ㄉㄞˋ, 代] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon
裁判[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, 裁判] judgment; act as referee; referee; umpire; judge
[ēn, ㄣ, 恩] kind act (from above)
保媒[bǎo méi, ㄅㄠˇ ㄇㄟˊ, 保媒] to act as go-between (between prospective marriage partners etc)
做媒[zuò méi, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄟˊ, 做媒] to act as go-between (between prospective marriage partners etc)
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires
[mù, ㄇㄨˋ, 幕] stage curtain; tent; by extension, act of a play
自作主张[zì zuò zhǔ zhāng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ, 自作主张 / 自作主張] to think for oneself and act accordingly (成语 saw); to act on one's own initiative
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
[à, ㄚˋ, 阿] (phonetic character)
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, 不名数 / 不名數] abstract number
大要[dà yào, ㄉㄚˋ ㄧㄠˋ, 大要] abstract; gist; main points
抽象[chōu xiàng, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ, 抽象] abstract
抽象代数[chōu xiàng dài shù, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 抽象代数 / 抽象代數] abstract algebra
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
抽象词[chōu xiàng cí, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄘˊ, 抽象词 / 抽象詞] abstract word
主动免疫[zhǔ dòng miǎn yì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 主动免疫 / 主動免疫] active immunity
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
准确[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, 准确 / 準確] accurate; exact; precise
精准[jīng zhǔn, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ, 精准 / 精準] accurate; exact; precision
伶人[líng rén, ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 伶人] actor; actress

act ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada)
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors)
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly!
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today?
シーリング[, shi-ringu] (n) (1) ceiling; (2) sealing (compound, act of, etc.); (P)
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P)
ダイエットふりかけ[, daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant
タミフる[, tamifu ru] (v5r,vi) (sl) (See タミフル) to panic (from the flu panics of late 2000's and early 2010's); to act frantically; to act bizarrely
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way
一幕見席[ひとまくみせき, hitomakumiseki] (n) special seats and standing-only space in the galley for people who only intend to see one act of a kabuki play
三拝[さんぱい, sanpai] (n) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
三礼[さんらい;さんれい;みれい, sanrai ; sanrei ; mirei] (n) (See 三拝) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
不可抗力[ふかこうりょく, fukakouryoku] (n,adj-no) act of God; irresistible force; inevitability; force majeure (in contracts)
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
仁術[じんじゅつ, jinjutsu] (n) benevolent act; healing act
仕向ける;仕向る(io)[しむける, shimukeru] (v1,vt) to induce; to tempt; to treat; to act toward; to handle (men); to send; to forward to
代弁[だいべん, daiben] (n,vs) pay by proxy; act for another; speak for another; (P)
仲に入る[なかにはいる, nakanihairu] (exp,v5r) to act as an intermediary
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
侵略行為[しんりゃくこうい, shinryakukoui] (n) act of aggression
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly
偽悪趣味[ぎあくしゅみ, giakushumi] (n) propensity to put oneself in as bad a light as possible; being prone to act bad
優生保護法[ゆうせいほごほう, yuuseihogohou] (n) Eugenic Protection Act
兄貴風を吹かす[あにきかぜをふかす, anikikazewofukasu] (exp,v5s) (See 風を吹かす) to act patronizingly
公害対策基本法[こうがいたいさくきほんほう, kougaitaisakukihonhou] (n) (Japanese) Environmental Pollution Prevention Act
公民権法[こうみんけんほう, kouminkenhou] (n) Civil Rights Act (US)
公益通報者保護法[こうえきつうほうしゃほごほう, kouekitsuuhoushahogohou] (n) whistleblower protection act
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
前説[まえせつ, maesetsu] (n) (1) warm-up (before an act or a TV show recording); (2) prologue; introduction
功徳[くどく, kudoku] (n) pious act
単独行為[たんどくこうい, tandokukoui] (n) individual action; unilateral act
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
取り次ぐ(P);取次ぐ[とりつぐ, toritsugu] (v5g,vt) (1) to act as an agent for; to intermediate; (2) to announce (someone's arrival); to answer (the door, the phone); to receive (a guest at reception); to usher in (a guest); (3) to convey (a message); (P)
取り結ぶ;取結ぶ;とり結ぶ[とりむすぶ, torimusubu] (v5b,vt) (1) to make (a promise); to conclude (a contract); (2) to act as a go-between; to act as mediator; (3) (usu. as ご機嫌を取り結ぶ) to curry favour with
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window
アクティブエックス[あくていぶえっくす, akuteibuekkusu] ActiveX
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents
アクティブサーバページズ[あくていぶさーばぺーじず, akuteibusa-bape-jizu] ActiveServerPages
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop
アクティブパール[あくていぶぱーる, akuteibupa-ru] Active Perl
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] activate
あらまし[あらまし, aramashi] abstract
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC)
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM
キャラクタ[きゃらくた, kyarakuta] character
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s)
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment
コロン[ころん, koron] colon (character) "
コンタクト[こんたくと, kontakuto] contact
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD
コンパクトプロ[こんぱくとぷろ, konpakutopuro] Compact Pro
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
可能[かのう, kanou] Thai: มีทางเป็นไปได้ English: practicable
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงสั่นสะเทือน English: impact
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods

act ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อังก์[n.] (ang) EN: act FR: acte [m]
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเพ็ญบุญ[v. exp.] (bamphen bun) EN: make an act of merit ; do good FR:
บำเพ็ญตน[v. exp.] (bamphen ton) EN: behave ; conduct oneself ; act FR:
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation ; enactment ; provision FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f] ; précepte [m]
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
ฉาก[n.] (chāk) EN: act ; episode ; scene FR: acte [m] ; épisode [m] ; scène [f]
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ด้อม[v.] (dǿm) EN: snoop (around) ; steal (into a place) ; act furtively ; bob FR:
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
เฮี้ยว[v.] (hīo) EN: go berseck ; act madly ; go on a rampage FR:
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
เจริญอาหาร[v.] (jaroēn-āhān) EN: give an appetite ; promote the appetite ; act as a tonic FR: ouvrir l'appétit
กะลัง[X] (kalang) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just ; -ing (suff.) FR: en train de ; occupé à
กรรม[n.] (kam) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action ; good and bad volition FR: acte [m] ; action [f]
กำลัง[X] (kamlang) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just ; -ing (suff.) FR: en train de ; occupé à
กำลัง...อยู่[v. exp.] (kamlang ...) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of FR: être en train de ... ; être occupé à ...
กรรม-[pref.] (kamma-) EN: action; act FR: acte [m]
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation ; Karmasthana ; subjects of meditation ; meditation exercises ; act of meditation ; act of contemplation ; ground for mental culture FR: méditation bouddhiste [f]
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
กรรมนิยาม[n.] (kam niyām) EN: order of act and result ; the Law of Kamma FR:
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act ; affair ; matter ; things FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m] ; choses [fpl]
การคว่ำบาตร[n.] (kān khwambā) EN: excommunication ; formal act of exclusion from association FR: excommunication [f]
การกระทำ[n.] (kān kratham) EN: action ; act ; behaviour ; performance FR: action [f] ; acte [m] ; geste [m] ; activité [f]
การกระทำทางปกครอง[n. exp.] (kān kratham) EN: administrative act FR:
การกระทำทางรัฐบาล[n. exp.] (kān kratham) EN: act of government FR:
การงาน[n.] (kān ngān) EN: employement ; work ; job ; activities ; duty ; business ; action ; act FR: emploi [m] ; activité [f] ; occupation [f] ; travail [m] ; action [f] ; acte [m]
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception ; act FR: affectation [f] ; duperie [f]
กตัตตากรรม ; กฏัตตากรรม[n.] (katattākam) EN: casual act ; cumulative karma ; reserve karma ; stored-up karma FR:
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (katmaiplǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously FR:
กัดติด[v.] (kattit) EN: refuse to let go ; act tenaciously FR:
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
คาหนังคาเขา[adv.] (khānangkhāk) EN: red-handedly ; in the act ; clearly FR: en flagrant délit ; la main dans le sac
เข้ารอย[v.] (khaorøi) EN: make sense ; sound reasonable ; fall into place ; move in the right direction ; act in the right way FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: stand in for (s.o. else) ; act as a seatwarmer (for) FR:

act ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affekthandlung {f}emotional act
Eigenmächtigkeit {f}arbitrary act
Atomgesetz {n}Atomic Energy Act
Handlungsfähigkeit {f}capacity to act
Festakt {m}ceremonial act
Triebhandlung {f}compulsive act
Zwangshandlung {f}compulsive act
Straftat {f}criminal act; criminal offence; punishable act
Handlungspotential {n}discretion to act
Präsentations-Show {f}dog and pony show; dog and pony act [coll.]
Baunutzungsordnung {f}land use act
Amtshandlung {f}official act
Patentgesetz {n}Patents Act
Piraterie {f}piracy; act of piracy
Pose {f}pose; air; act
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for
Abfallgesetz {n}Waste Act
Abwasserabgabengesetz {n}Waste Water Levy Act
Klagerücknahme {f}abandonment of action
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action
Abstillen {n}ablactation
Abreaktion {f}abreaction
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
Rückwirkungsfreiheit {f}absence of reaction
Eigentumsnachweis {m}abstract of title
Kontoauszug {m}abstract of account
reine Mathematik {f}abstract mathematics
Akzentbuchstabe {m}accent character
Zusatzvertrag {m}accessory contract
Gefälligkeitsgarantie {f}accommodation contract
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor
Batteriefahrbetrieb {m}accumulator traction
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural)
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural)
Ackerschlepperreifen {m}tractor tyre (agricultural)
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Ehreneintritt {m}act of honor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า act
Back to top