ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motion*, -motion-

motion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motion (n.) การเคลื่อนไหว See also: การเคลื่อนที่, ความเคลื่อนไหว Syn. action, change, mobility Ops. rest, quiet
motion (n.) กิริยาท่าทาง See also: ท่าทาง, การทำท่าทาง Syn. gesture, signal
motion (n.) ญัตติ See also: เรื่อง, ข้อเสนอเพื่อการอภิปรายในที่ประชุม Syn. offer, submission
motion (vt.) โบกไม้โบกมือ See also: ให้สัญญาณเคลื่อนที่
motion (vi.) โบกไม้โบกมือ See also: ให้สัญญาณเคลื่อนที่
motion picture (n.) ภาพยนตร์ Syn. moving picture, cinema
motion sickness (n.) อาการคลื่นไส้อาเจียน Syn. nausea
motion to (idm.) โบกมือให้สัญญาณกับ Syn. signal to
motion-picture director (n.) ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์)
motional (adj.) เกี่ยวกับการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว
motionless (adj.) ซึ่งอยู่นิ่ง See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่ขยับเขยื้อน Syn. still, stationary, unmoving Ops. movable, changeable
motionless (adj.) ซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว Syn. still, unmoving, stagnant
motionless (adj.) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว See also: ซึ่งนิ่งสนิท, อยู่กับที่ Syn. still, unmoving, dead, stagnant
motionlessly (adv.) อย่างไร้การเคลื่อนที่ See also: อย่างสงบ Syn. calmly
motionlessness (n.) การหยุดเคลื่อนที่ See also: การไม่เคลื่อนไหว Syn. rest
English-Thai: HOPE Dictionary
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว,วิธีการหรือท่าทางในการเดิน,กิริยาท่าทาง,ข้อเสนอเป็นทางการ,การขอร้องต่อศาล,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.
motion picture n.ภาพยนตร์
motion sicknessn. อาการเมาคลื่น เมาเรือ เมารถหรือเมาเครื่องบิน
English-Thai: Nontri Dictionary
motion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,ญัตติ,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว
MOTION motion picture(n) ภาพยนตร์,หนัง
motionless(adj) ไม่ไหวติง,ไม่เคลื่อนไหว,ไม่เคลื่อนที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
motion๑. ญัตติ๒. คำร้อง, คำขอ (ต่อศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
motion sicknessการเมาเหตุเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion to adjournญัตติขอให้เลื่อนการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motionการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Motion pictureภาพยนตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Motion Sicknessเมาคลื่น; เมารถ; เมาขึ้นเขา; การเคลื่อนที่, การเมา; เมาการเคลื่อนไหว; เมารถเมาเรือ; เมาความสูง; อาการเมาคลื่น; เมาเวลาเดินทาง; เมาเครื่องบิน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมา (v.) be affected by motion sickness See also: have motion sickness (e.g. car sick, sea sick etc.)
ญัตติ (n.) motion See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution Syn. เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา
ภาพเคลื่อนไหว (n.) motion Ops. ภาพนิ่ง
หัวข้อ (n.) motion See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution Syn. เรื่อง, โจทย์, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา
แอ้งแม้ง (adv.) motionlessly See also: still
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (n.) Department of Energy Development and Promotion
กรมส่งเสริมการส่งออก (n.) Department of Export Promotion
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (n.) Department of Environmental Quality Promotion
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (n.) Cooperatives Promotion Department
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (n.) Department of Industrial Promotion Syn. กสอ.
กสอ. (n.) Department of Industrial Promotion Syn. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การถอดถอน (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลด, การปลดออก, การถอดออก
การถอดออก (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลด, การปลดออก
การปลด (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลดออก, การถอดออก
การปลดออก (n.) demotion See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn Syn. การปลด, การถอดออก
ข่มความรู้สึก (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มความรู้สึก (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
ข่มอารมณ์ (v.) control one´s emotions See also: keep one´s emotions under control Syn. บังคับอารมณ์, สะกดใจ, ข่มความรู้สึก Ops. ระเบิดอารมณ์
คนขี้หงุดหงิด (n.) emotional person Syn. คนขี้โมโห Ops. คนใจเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You will have a chance of promotionคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Range of motion four times a day, and she's turned every 30 minutes.ช่วงของการเคลื่อนไหวสี่ครั้ง ต่อวัน และเธอหันมาทุก 30 นาที เกี่ยวกับมัน.
So I'm filing this motion to gain proper access...ผมจึงยื่นเคลื่อนที่นี้ เพื่อเข้าใช้งานที่ถูกต้อง ...
Ring motion detect. Alpha, Bravo, Charlie.การเคลื่อนไหวแหวนตรวจสอบ อัลฟาไชโยชาร์ลี
You're going in. Motion to dismiss is denied. $50,000 bail.ไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้นให้เสีย ค่าปรับเป็นเงินห้าหมื่นเหรียญ
So much wasted time, confusing motion with acomplishment. Another drink ?ต้องเสียเวลาคิดมาก ว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้ ดื่มมั้ย
Now, Isabella could control her motion sickness only by controlling her motions.ตอนนี้อิซาเบลล่า ควบคุมอาการเวียนหน้าได้ ด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเอง
And thus begins our story of love, motion sickness and the art of cooking.เรื่องราวความรักของเรา จะเริ่มต้นกันตรงนี้ การเมาพาหนะ และศิลปะของการปรุงอาหาร
It was a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber...ดัดแปลงเป็นหนัง และละครเพลงเวทีที่บรอดเวย์
And he said, "It's not the size of the hump, it is the motion of the camel. "เขาบอกว่า มันไม่ใช่ขนาดของหนอก... เเต่ลีลาของอูฐต่างหาก
The sensors there must've been different. Maybe they're not motion sensors.เซ็นเซอร์ที่นั่นคงจะแตกต่างกัน บางทีพวกเขาอาจไม่ได้ตรวจจับการเคลื่อนไหว
In all the equations that describe motion and heat and entropy.ในทุกสมการที่อธิบายการเคลื่อนที่ ความร้อน และเอนโทรปี
Your son's destiny was set in motion long before their paths crossed.Your son's destiny was set in motion long before their paths crossed.

motion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
顺行[shùn xíng, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 顺行 / 順行] circular motion in the same sense as the sun; clockwise
星宿[xīng xiù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 星宿] constellation (arch., now 星座); one of the 28 constellations of traditional Chinese astronomy and astrology; motion of stars since one's birth (predetermining one's fate in astrology)
不信任动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, 不信任动议 / 不信任動議] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates)
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, 下来 / 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders)
奥斯卡[Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ, 奥斯卡 / 奧斯卡] Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届
重影[chóng yǐng, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重影] overlapping images; double exposure of photo (e.g. due to fault or motion of camera); double vision
身法[shēn fǎ, ㄕㄣ ㄈㄚˇ, 身法] pose or motion of one's body in martial arts
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, 提案] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, 交变 / 交變] half-period of a wave motion; alternation
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
襟怀[jīn huái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 襟怀 / 襟懷] bosom (the seat of emotions); one's mind
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
布朗运动[bù lǎng yùn dòng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 布朗运动 / 布朗運動] Brownian motion
乔迁之喜[qiáo qiān zhī xǐ, ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄒㄧˇ, 乔迁之喜 / 喬遷之喜] congratulations on house-moving or promotion (成语 saw); Best wishes for your new home!
削职[xuē zhí, ㄒㄩㄝ ㄓˊ, 削职 / 削職] demotion; to have one's job cut
削职为民[xuē zhí wéi mín, ㄒㄩㄝ ㄓˊ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˊ, 削职为民 / 削職為民] demotion to commoner (成语 saw)
抒写[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, 抒写 / 抒寫] to express (emotions in prose); a written description (of emotions)
寄怀[jì huái, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄞˊ, 寄怀 / 寄懷] emotions expressed in writing
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, 情绪化 / 情緒化] emotional; sentimental
运动方程[yùn dòng fāng chéng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 运动方程 / 運動方程] equations of motion
眼神[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, 眼神] expression or emotion showing in one's eyes
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 情] feeling; emotion; passion; situation
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 情感] feeling; emotion; to move (emotionally)
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 春风得意 / 春風得意] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, 交情] friendship; emotional relations between people
出气口[chū qì kǒu, ㄔㄨ ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 出气口 / 出氣口] gas or air outlet; emotional outlet
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, 人情] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
冲动[chōng dòng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 冲动 / 衝動] impetus; impulse; emotional impulse; impulsive
感慨[gǎn kǎi, ㄍㄢˇ ㄎㄞˇ, 感慨] lament; with a tinge of emotion or regret
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, 难分难舍 / 難分難捨] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, 难舍难分 / 難捨難分] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, 难舍难离 / 難捨難離] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
终南捷径[zhōng nán jié jìng, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, 终南捷径 / 終南捷徑] lit. Mt Zhongnan is a shortcut to a ministerial job (成语 saw); fig. to take a shortcut to promotion
不动[bù dòng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 不动 / 不動] motionless
动议[dòng yì, ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, 动议 / 動議] motion; proposal
动作[dòng zuò, ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, 动作 / 動作] movement; motion; action

motion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサイドアウト[, insaidoauto] (n) inside out; swinging golf club with an inside out motion
エチケット袋[エチケットぶくろ, echiketto bukuro] (n) airsickness bag; motion sickness bag
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands
スピード線[スピードせん, supi-do sen] (n) speed lines; lines drawn to represent motion
スロー映像[スローえいぞう, suro-eizou] (n) slow motion (clip, image, etc.)
ちょこまか[, chokomaka] (vs,adv-to) (See ちょこちょこ) restlessly; in continuous motion
つるり;つるん[, tsururi ; tsurun] (adv-to) (on-mim) smoothly; with a slipping or sliding motion
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure)
モーションブラー[, mo-shonbura-] (n) {comp} motion blur
モーション広告[モーションこうこく, mo-shon koukoku] (n) {comp} motion advertisement
不信任動議[ふしんにんどうぎ, fushinnindougi] (n) censure motion
円転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) orotund; smooth circular motion; spherical; rolling smoothly; (with) smooth circular motion
円運動[えんうんどう, en'undou] (n) circular motion
加速度病[かそくどびょう, kasokudobyou] (n) motion sickness
加速運動[かそくうんどう, kasokuundou] (n) accelerated motion
地震動[じしんどう, jishindou] (n) seismic motion
差動[さどう, sadou] (n,adj-no) differential motion
往復ビンタ;往復びんた[おうふくビンタ(往復ビンタ);おうふくびんた(往復びんた), oufuku binta ( oufuku binta ); oufukubinta ( oufuku binta )] (n) double slap in the face (second slap administered by the return motion of the back of the hand)
循行[じゅんこう, junkou] (n,vs) (1) (See 巡行) patrolling; (2) acting in accordance with one's orders; (3) (See 順行・2) direct motion (astronomy); prograde motion
手礼[しゅれい, shurei] (n) motion of hand indicating gratitude (sumo)
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something)
映倫[えいりん, eirin] (n) Motion Picture Code of Ethics Committee
永久機関[えいきゅうきかん, eikyuukikan] (n) perpetual motion
軌道運動[きどううんどう, kidouundou] (n) orbital motion
運動方程式[うんどうほうていしき, undouhouteishiki] (n) equation of motion
静と動[せいとどう, seitodou] (exp) stillness and motion
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion)
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof
エモーショナリスム[, emo-shonarisumu] (n) emotionalism
エモーショナル[, emo-shonaru] (adj-no) emotional
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball)
グッズ[, guzzu] (n) goods; promotional items; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フルモーション[ふるもーしょん, furumo-shon] full motion
フルモーションビデオ[ふるもーしょんびでお, furumo-shonbideo] full motion video
動画[どうが, douga] video, motion picture
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion

motion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow FR: faucher ; sarcler ; désherber
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
การคลื่น[n.] (kān khleūn) EN: motion FR: mouvement [m]
การเคลื่อนที่[n.] (kān khleūoe) EN: movement ; motion ; movability ; travel FR: mouvement [m] ; trajectoire [f] ; course [f] ; déplacement [m]
การเคลื่อนที่แบบบราวน์[n. exp.] (kān kkhleūo) EN: Brownian motion FR: mouvement Brownien [m]
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก[n. exp.] (kān khleūoe) EN: harmonic motion FR: mouvement harmonique [m]
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว (เอสเอชเอ็ม)[n. exp.] (kān khleūoe) EN: simple harmonic motion (SHM) FR: mouvement harmonique simple (MHS) [m]
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย[n. exp.] (kān khleūoe) EN: simple harmonic motion FR: mouvement harmonique simple [m]
การเคลื่อนที่แบบหมุน[n. exp.] (kān khleūoe) EN: rotational motion ; rotation FR: mouvement rotationnel [m]
การเคลื่อนที่แบบพีริออดิก[n. exp.] (kān khleūoe) EN: periodic motion FR: mouvement périodique [m]
การเคลื่อนที่แบบวงกลม[n. exp.] (kān khleūoe) EN: circular motion FR: mouvement circulaire [m]
การเคลื่อนที่คงรูป [n. exp.] (kān khleūoe) EN: rigid motion FR:
การเคลื่อนที่ของวัตถุ[n. exp.] (kān khleūoe) EN: motion of objects FR:
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง[n. exp.] (kān khleūoe) EN: linear motion ; rectilinear motion ; translational motion FR: mouvement rectiligne [m]
การเคลื่อนที่แนวตรง[n. exp.] (kān khleūoe) EN: linear motion ; rectilinear motion ; translational motion FR: mouvement rectiligne [m]
การเคลื่อนไหว[n.] (kān khleūoe) EN: motion ; movement ; dynamics ; activity FR: mouvement [m]
การลงมติไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān long ma) EN: vote of no confidence ; motion of no confidence FR: vote de défiance [m]
คำขอ[n.] (khamkhø) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition FR: demande [f] ; requête [f]
คำเผดียงสงฆ์ [n. exp.] (kham phadīe) EN: motion FR:
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
กฎแห่งการเคลื่อนไหว[n. exp.] (kot haeng k) EN: law of motion FR:
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน[n. exp.] (kot kān khl) EN: Newton's laws of motion FR: lois du mouvement de Newton [fpl]
เมา[v.] (mao [= māo]) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated FR: être soûl ; être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
หนัง[n.] (nang) EN: movie ; cinema ; motion picture ; film FR: film [m] ; cinéma [m]
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
แรงขับเคลื่อน[n. exp.] (raēng khapk) EN: motion force ; driving force ; propulsion FR: force motrice [f]
รอบ[prep.] (røp) EN: round ; around ; with a circular motion ; in circumference ; from all directions FR: autour
เสนอญัตติ[v. exp.] (sanōe yatti) EN: make a motion FR:
ถ่ายภาพยนตร์[v.] (thāiphāppha) EN: make movie ; film ; shoot a movie ; take a motion picture FR: filmer ; tourner un film
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร[n.] (thammajakka) EN: the discourse of setting in motion the Wheel of the Doctrine ; the Discourse of the Foundation of the Kingdom of Righteousness ; the First Sermon FR:
ท่วงท่า[n.] (thūangthā) EN: bearing ; comportment ; appearance ; manner ; attitude ; posture ; gesture ; action ; motion FR: allure [f] ; attitude [f]
ต้อนเข้าห้อง [v. exp.] (tøn khao hǿ) EN: motion into a rrom FR:
ไหวติง[v.] (waiting) EN: move ; set in motion FR:
ญัตติ[n.] (yatti) EN: motion ; proposition ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution FR: proposition [f] ; motion [f]
ญัตติให้เลื่อนการประชุม[xp] (yatti hai l) EN: motion to adjourn a meeting FR:
ยื่นคำร้อง[v. exp.] (yeūn khamrø) EN: file a request ; file a complaint ; lodge a complaint ; file a petition ; submit a request ; lodge a request ; file a motion FR: présenter une requête ; pétitionner ; formuler une plainte
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth FR:
อารมณ์สะเทือนใจ[n.] (ārom satheū) EN: emotion FR:
ด้านอารมณ์[adj.] (dān ārom) EN: emotional FR:

motion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreisbewegung {f}circular motion
Bewegungsrichtung {f}direction of motion
Bewegungsgleichung {f}equation of motion
Zeitraffer {m}fast motion; quick motion
Leerlauf {m}lost motion
Eigenbewegung {f}proper motion
Relativbewegung {f}relative motion
Rückwärtsbewegung {f}retrograde motion
Verkaufsförderung {f}above the line promotion
Absatzförderung {f}sales promotion
Affekthandlung {f}emotional act
Brownsche Molekularbewegung {f} [phys.]Brownian motion; Brownian movement
Emotionalität {f}emotionality
Gefühl {n}; Emotion
emotional; seelisch {adj}emotional
Fortbewegung {f}locomotion
"Boxenluder" {n} [slang]; Mädchen für Promotion bei Motorsport-Veranstaltungengrid girl
Innenleben {n}inner life; emotional life
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability
Kino {n} | ins Kino gehenmovies; motion-picture theater; movie theater [Am.] | to go to the movies (pictures)
seelische Belastung {f}mental (emotional) strain
Bewegungsmelder {n}motion detector
Kulisse {f}motion link
Schwinge {f}motion link
unbeweglich {adj} | unbeweglicher | am unbeweglichstenmotionless | more motionless | most motionless
Bewegungsloskeit {f}motionlessness
Pathos {n}emotiveness; emotionalism; pathos
Aufstiegschancen {pl}promotion prospects
Aufstiegsspiel {n}promotion tie
Nachwuchsförderung {f}promotion of young ...
Wirtschaftsförderung {f}promotion of the economy
Forschungsförderung {f}research promotion
Thema {n}motion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motion
Back to top