ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demeanour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demeanour*, -demeanour-

demeanour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demeanour (n.) กรรม See also: ลักษณะภายนอก, ท่าทาง, บุคลิกลักษณะ, อากัปกิริยา Syn. behavior, deportment manner
English-Thai: HOPE Dictionary
demeanour(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
English-Thai: Nontri Dictionary
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Think about it. Handy with a blade. Gruff demeanour.ลองคิดดูดิ มือมีดใจโหด
Oh, forgive my demeanour. I have thought of you often since our first meeting.โอ ขอโทษที่พูดไปอย่างนั้น ฉันแค่ นึกถึงคุณบ่อยมากหลังจากเราเจอกันครั้งแรก

demeanour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
措止[そし, soshi] (n) behavior; behaviour; demeanor; demeanour
風姿[ふうし, fuushi] (n) appearance; demeanor; demeanour
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
物腰[ものごし, monogoshi] (n) manner; demeanour; demeanor; bearing; (P)
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour

demeanour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
พฤติกรรม[n.] (phreuttikam) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; action ; demeanour ; demeanor (Am.) FR: comportement [m] ; conduite [f] ; façon de se comporter [f] ; manière d'agir [f] ; tenue [f] ; moeurs [fpl]

demeanour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergehen {n}misdemeanor [Am.]; disdemeanour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demeanour
Back to top