ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impolitely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impolitely*, -impolitely-

impolitely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impolitely (adv.) อย่างไม่สุภาพ See also: อย่างไม่มีมารยาท, อย่างหยาบคาย Syn. discourteously, rudely Ops. politely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะลึ่งตึงตัง (adv.) impolitely See also: impertinently

impolitely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)

impolitely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะลึ่งตึงตัง[adv.] (thaleungteu) EN: impolitely ; impertinently FR:
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in FR: interrompre la conversation
หยาบคาย[adv.] (yāpkhāi) EN: rudely ; impolitely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impolitely
Back to top